1. Въведение

Методологията InnCrea е предназначена за преподаватели, които биха искали да стимулират творчеството на своите студенти, но не знаят откъде да започнат. Курсът InnCrea – Откриване и развиване на креативността е разработен от консорциум от шест академични институции и компании от България, Гърция, Италия, Полша и Финландия.

2. Инструмент за одит на креативността

Инструментът за одит на креативността и пионерството на innCREA е интерактивен ресурс, достъпен онлайн на уебсайта на проекта, който трябва да се следва за по-добро провеждане на одит на креативността.

3. Опитът на InnCREA

Съвременното общество се характеризира с бързи и сложни процеси на промяна, които обхващат всички сфери на живота. Творчеството е определено както като ключов фактор за адекватно справяне с предизвикателствата, причинени от тези промени, така и като основна движеща сила за създаване на знания и социален и икономически напредък чрез развитието на общество на знанието.

4. Практически съвети

Креативност – способност да се пита как нещо може да се направи по различен начин, по- добре, съчетана със способност за проектиране на широко разбираеми промени. Това е способността за творческо мислене, адаптивна гъвкавост, водеща до намиране на креативни, оригинални решения, които излизат извън рамките на общоприетите модели.

5. Обобщение и изводи

Креативността и новаторството като част от управлението на иновациите са от решаващо значение за всички организации и компании, в които създаването и използването на знания е част от ежедневните им дейности. Креативността представлява способността да се предлагат идеи за това как нещо може да се направи по различен начин, в комбинация със способността да се проектират широкоразпространени промени.