Креативността и новаторството като част от управлението на иновациите са от решаващо значение за всички организации и компании, в които създаването и използването на знания е част от ежедневните им дейности. Креативността представлява способността да се предлагат идеи за това как нещо може да се направи по различен начин, в комбинация със способността да се проектират широкоразпространени промени. Концепцията за креативност обхваща способността за творческо мислене, адаптивната гъвкавост, водеща до намиране на творчески, оригинални решения, които излизат извън рамките на приетите модели. Много проучвания сочат, че европейските институции „изобретяват колелото“ и трябва да повишат своята креативност, за да бъдат иновативни и конкурентоспособни в научноизследователската общност. Качеството на хората е отличителна черта на успешните организации. Това е причината наскоро да се появят управленски дисциплини като управлението на знанието.

Техниките за творчество са методи, които насърчават творческите действия в областта на изкуството или науката. Те се фокусират върху различни аспекти на творчеството, включително техники за генериране на идеи и дивергентно мислене, методи за преформулиране на проблеми, промени в афективната среда и т.н. Те могат да се използват като част от решаването на проблеми, художественото изразяване или терапията.

InnCREA е европейски проект за социална иновация, който има за цел да трансферира, адаптира и приложи интегриран пакет от програми за обучение (материали и методологии) за преподаване на креативност и пионерство в стремежа към иновации, за да развие меките умения на студентите от висшите училища и същевременно да допринесе за намаляване на разликата между уменията, търсени на пазара на труда, и уменията, предлагани от висшите училища. Тази инициатива има за цел също така да се ангажира със систематичен и постоянен диалог между институциите за висше образование, работодателите и всички заинтересовани страни: студентите от висшите училища, общността, местните/регионалните власти и други организации в целия ЕС.

Целите на проекта innCREA са в съответствие с приоритета на стратегията „Европа 2020“ за приобщаващ растеж чрез създаване на икономика с висока степен на заетост и пряко ще допринесат за постигането на една от целите на стратегията: „равнището на заетост на населението на възраст 20-64 години да се увеличи от настоящите 69% на най-малко 75%“. Резултатите от проекта innCREA имат за цел да осигурят цялостна програма, насочена към основните заинтересовани страни на пазара на труда с оглед намаляване на несъответствието между уменията на студентите от висшите училища и търсените от пазара умения и по този начин намаляване на младежката безработица.

Настоящото ръководство на innCREA представлява вторият интелектуален резултат от проекта и е разработено с участието на всички партньори по проекта. Метдологията на innCREA отговаря на въпроса как да се прилагат нови творчески техники, като диагностика, анализ, избор на методи, и т.н. за ефективна и ефикасна работа с студенти поотделно и в групи, както и в други организации, като например фирми. Освен това в него са включени и нови техники, разработени в рамките на проекта innCREA. Това даде възможност за прилагане в университетите на допълнителни програми за преподаване на меки умения, необходими на пазара на труда. Въз основа на опита, придобит от бизнеса, разработената методология innCREA ще има многостранно приложение, тъй като може лесно да се прилага в университети, компании и други институции, които изискват творческа работа от своите служители.

Методологията innCREA е насочена не само към университетските факултети, но и към МСП, организации за научноизследователска и развойна дейност, институти за професионално обучение, бизнес асоциации и други заинтересовани страни.

Ръководството на innCREA е насочено към академичния състав и преподавателите, както и към хора, които нямат цялостни познания за многостранните елементи на креативността и пионерството като част от управлението на иновациите, но желаят или имат нужда да научат повече за тях. Поради това Методологията на innCREA е насочена и към студенти или стажанти в продължаващото професионално образование, които биха могли да го използват като ръководство по предмети, свързани с управлението на креативността и пионерството. Бизнес консултантите може да пожелаят да я използват като допълнителен инструмент в подкрепа на своите клиенти или за да им дадат обща представа за творчеството и пионерството като част от въпросите на управлението на иновациите.

Ръководството на innCREA е разделено на пет отделни раздела. Първо, Въведение, последвано от Инструмент за одит на креативността. Инструментът за одит на innCREA определя нивата на креативност, които са свързани с видовете умения за креативност, използвани в работната среда, разделени на такива, използвани от отделните хора, от екипите, работещи заедно за намиране на решения, от лидерите в техните ръководни роли, и такива, използвани в цялата организация. Тъй като всяка роля – самостоятелна работа, работа в екип, ръководене на екип, участие в по-голяма организация – има специфични характеристики, оценките се фокусират върху меките умения, които са най-необходими за всяка роля/ниво поотделно.

Инструментът за одит на innCREA е предназначен да се използва заедно с интензивните курсове на innCREA и индивидуалните упражнения за креативност. Инструментът за одит може да се използва в различни контексти, като например при настаняване, изграждане на екип, дни на семинари за персонала или просто като инструмент, който се предоставя като незадължителна дейност, която персоналът може да избере да използва сам, за да укрепи собствения си капацитет за меки умения. Той включва оценка и тълкуване на резултатите. След като респондентът попълни въпросника, системата предоставя резултат въз основа на дадените отговори. Този резултат измерва текущите познания за креативността на нивото, на което е извършен одитът. Инструментът за одит може да се използва периодично за измерване на напредъка, а техниките предлагат гъвкавост да се използват многократно чрез промяна на темите и увеличаване на сложността и трудността. Насоките на innCREA включват и описание на курсовете за развиване на креативността, разделени по индивидуално, екипно, организационно и лидерско ниво.

В следващата част на innCREA са разгледани изследванията, проведени от партньорите по проекта. Всеки партньор е провел структурирани дълбочинни интервюта с университетски преподаватели или работодатели. Целта на тази дейност е да се разработят нови стандарти за техниките за креативност. Всяко интервю се състои от описание на основната цел на техниката и за какви ситуации е полезна; как се прилага техниката стъпка по стъпка; предпоставките за успешно прилагане на техниката; и ситуации, в които е прилагана техниката, и резултатите, които са постигнати. Впоследствие всеки от партньорите е анализирал и документирал резултатите от интервютата в доклади от дълбочинни интервюта.

В заключение може да се каже, че курсът innCREA предлага конкретни начини за измерване и развиване на креативността и меките умения. Курсът innCREA ще предостави начин за конкретно измерване на нивата на индивидуална, екипна, лидерска и организационна креативност.