Съвременното общество се характеризира с бързи и сложни процеси на промяна, които обхващат всички сфери на живота. Творчеството е определено както като ключов фактор за адекватно справяне с предизвикателствата, причинени от тези промени, така и като основна движеща сила за създаване на знания и социален и икономически напредък чрез развитието на общество на знанието.

През последните години креативността е обект на голямо внимание от страна на учени, специалисти и политици. Все по-голям брой публикации и конференции разглеждат темата от различни гледни точки, а някои правителства изрично са посочили тази тема като политически приоритет. Въпреки значителния общ интерес към креативността, досега в Европа е обръщано сравнително малко внимание на това как креативността и иновациите могат да бъдат засилени в и от академичните среди.

Това е особено неочаквано, като се има предвид ключовата роля на висшето образование за развитието на общество на знанието и за постигането на целите от Лисабон на Европейския съюз (2000 г.). Напредъкът към общество и икономика, основани на знанието, ще изисква европейското висше образование и неговите обществени и правителствени партньори да отделят цялото си внимание на творчеството. Сложните въпроси на бъдещето няма да бъдат решени „по учебник“, а от креативни, ориентирани към бъдещето индивиди и групи, които не се страхуват да поставят под въпрос утвърдени идеи и са способни да се справят с несигурността и неизвестността, които това поражда. В качеството си на центрове за създаване на знания европейските университети трябва да осигурят среда, която да благоприятства креативността на човешкия потенциал, който на свой ред трябва да получи подходяща подкрепа от правителствата и другите заинтересовани страни.

3.1 Препоръки към академичните преподаватели

Ако Европа не успее да се справи с това начинание, самата цел на европейското общество на знанието ще бъде застрашена. Чисто механичните подходи, насочени към постигането на предварително определени цели, със сигурност няма да позволят на европейските висши учебни заведения да допринесат за постигането на тази амбициозна цел.

В резултат на дълбочинните интервюта бяха направени следните препоръки:

 • Техниките трябва да бъдат включени в университетските курсове, за да могат студентите да развиват своите креативни способности и техники за решаване на проблеми. Също така, за да се подготвят за професионалния живот, където тези техники се използват;
 • Преподавателите трябва да бъде подкрепяни от експерти в областта на техниките, като дизайнери и творци;
 • Важно е да се създаде положителна среда, в която студентите да си сътрудничат помежду си. Те не трябва да влияят на другите или да се подиграват на тези, които предлагат абсурдни и странни идеи, защото понякога те са успешни.
 • Преподавателите трябва да разбират своите студенти, техните нужди, както и структурата и състава на класа.
 • Преподавателите трябва да планират подробно начина, по който искат да приложат техниките, както и всички възможни ситуации, които могат да възникнат.
 • Техниките, използвани за решаване на конкретни нужди и проблеми, са съобразени с конкретната ситуация и с екипа, който решава проблема с определена техника.
 • Независимо от използваната техника, участниците в групата трябва добре да разбират проблема, който трябва да бъде решен.
 • Необходимо е да се създаде атмосфера, която да позволява творчески подход към проблема и мотивация за нов поглед към възможностите за решаването му.
 • Творческите и новаторските умения на служителите трябва да се развиват систематично и непрекъснато.

3.2 Препоръки към студентите

Днешният пазар на труда е много конкурентен и е все по-важно студентите да разполагат с правилните умения и методи, които да улеснят навлизането им и връщането им към професионалния живот. Очакванията на работодателите и нуждите на университетите трябва да бъдат балансирани, така че завършилите тези университети да имат не само знания и професионални умения, но и да придобият меки умения, които да им позволят да бъдат креативни в бъдещия си професионален живот.

Това е изключително важен аспект от подготовката на съвременния служител, тъй като го прави по-гъвкав и адаптивен към променящите се очаквания на работодателите. Развитието на индивидуалната креативност на студентите е от съществено значение, защото повишава мотивацията и саморазвитието.

Креативността на служителите е все по-ценена и необходима, защото е един от най-важните елементи, които влияят върху конкурентоспособността на компанията и определят нейното развитие.

Повишеното внимание към креативността е също така отговор на политиките на Европейския съюз в сферата на образованието, пазара на труда и нарастващата заетост сред младите хора.

Препоръките от интервютата на innCREA, които могат да насочат студентите, включват следното:

 • Техниките, използвани за решаване на конкретни нужди и проблеми, трябва да бъдат съобразени с конкретната ситуация и екипа, който решава проблема с определена техника.
 • Независимо от използваната техника, участниците в групата трябва добре да разбират проблема, който трябва да бъде решен.
 • Необходимо е да се създаде атмосфера, която да позволява творчески подход към проблема и да мотивира участниците да погледнат по нов начин на възможностите за решаването му.
 • Включването на игрови елементи в процеса на сплотяване на екипа може да бъде от голяма полза за включването на креативността и иновациите.
 • Провокирането на обратното мислене може да бъде голямо предимство в процеса на решаване на проблеми.
 • Визуалните материали, които подпомагат ежедневната работа, могат да помогнат на всички членове на екипа лесно да идентифицират концепции и идеи.
 • Включването на гледните точки на различните членове на екипа в процеса на вземане на решения е от основно значение за развитието на организациите.
 • Вземането под внимание на мнението на членовете на екипа е важно за създаването на чувство за принадлежност към организацията и отговорност за нейното бъдещо развитие.
 • Използването на техники за творчество е от решаващо значение за ролята им при проектирането на нови продукти
 • Въвеждането на техники за творчество в ежедневната работа е важно за всяка компания, защото, освен всички други ползи, това създава чувство за принадлежност и добро настроение, което води до по-добри резултати.
 • Техниките за творчество трябва да бъдат част от ежедневната работа на всяка компания.