Практически съвети за оценяване на креативността с помощта на инструменти innCrea

Креативност – способност да се пита как нещо може да се направи по различен начин, по-добре, съчетана със способност за проектиране на широко разбираеми промени. Това е способността за творческо мислене, адаптивна гъвкавост, водеща до намиране на креативни, оригинални решения, които излизат извън рамките на общоприетите модели.

Инструментът за одит innCREA оценява нивата на креативност, които са свързани с видовете умения за креативност, използвани в работна среда, разделени на такива, които се използват от отделните хора, от екипите, работещи заедно за намиране на решения, от лидерите в техните ръководни роли, и такива, които се използват в цялата организация. Тъй като всяка роля – самостоятелна работа, работа в екип, ръководене на екип, участие в по-голяма организация – има специфични характеристики, оценките се фокусират върху меките умения, които са най-необходими за всяка роля/равнище поотделно.

4.1 Подготовка за оценяване

Инструментът за одит на innCREA е предназначен да се използва заедно с интензивните курсове на innCREA и индивидуалните упражнения за креативност.

 • За да извлечете максимална полза от оценката, инструментът за одит трябва да се използва преди или в началото на интензивния курс или преди да опитате някое от упражненията за креативност на innCREA.
 • Резултатите от инструмента за одит ще дадат предложения за упражнения, които ще бъдат най-ефективни за развиване на уменията за креативност, въз основа на текущото оценено ниво на креативност на ползвателите на инструмента за одит.

Може да е полезно да споделите определението за креативност на innCREA с лицата, извършващи одита, преди да се включат в одита, за да имат по-добра представа за това какво се измерва.

 • Потребителите на инструмента за одит могат да изберат да проверят собствената си креативност в индивидуални, екипни, лидерски или организационни роли. Преди да направят оценката, потребителите на инструмента за одит трябва да бъдат инструктирани или ще трябва да изберат кой от четирите вида креативност (индивидуална, екипна, лидерска или организационна) искат да оценят. • Инструментът за одит може да се използва индивидуално в офиси на компютри или в интелигентни класни стаи или други помещения с устройства, свързани с интернет.

Основно предназначен да се използва като учебно средство в комбинация с упражненията за креативност на innCREA в рамките на интензивен курс на innCREA или да се включи в учебната програма на ВУЗ, инструментът за одит е свободно достъпен в интернет мрежата, за да може всеки да го използва.

Инструментът за одит на innCREA е достъпен онлайн на адрес https://www.inn-crea.eu/audit- creativity. Препоръчително е да направите теста във време и на място, които са благоприятни за съсредоточаване и отделяне на пълно внимание в продължение на 15 минути.

4.1.1 Оценяване на персонала в институциите за висше образование

Основната целева група на проекта innCREA са студентите от висшите училища, но развиването на творчески умения може да бъде от полза и за служителите на висшите училища. Използването на инструментите на innCREA може да бъде от полза за персонала на ВУЗ на индивидуално, екипно, лидерско и организационно ниво.

 • Персоналът на висшето училище може да намери за полезно да провери собствените си нива на креативност преди преподаването на техниките за креативност от курса innCREA или с цел оценяване и развиване на собствените си нива на креативност.
 • Развиването на умения за креативност у преподавателите във ВУЗ-овете е от полза за студентите, които ще се учат от по-иновативни методи на преподаване. По същия начин, по който развиването на креативност и меки умения може да подобри възможностите за кариерно развитие на студентите, същите тези умения могат да увеличат инструментите, с които разполага персоналът на ВУЗ. Това може да им послужи през цялата им кариера. Това също така е от полза за висшето училище като дейност с добавена стойност, която разширява възможностите които служителите могат да предложат на институцията.
 • Съответно развиването на креативност и меки умения на лидерско ниво може да подобри лидерските способности на преподавателите във ВУЗ и на служителите на ВУЗ с ръководни функции. Техниките за екипна креативност могат да се използват за укрепване на работните взаимоотношения на ниво екип, а техниките на ниво организация могат да се използват в целия университет в контексти като дни на персонала или например при стартиране на инициативи в цялата институция.

4.1.2 Оценяване на студентите в институциите за висше образование

Студентите са основните бенефициенти на инструментите на innCREA. На студентите може да бъде възложено да използват инструмента за одит в класната стая или в компютърната зала, или самостоятелно. Инструментът за одит може да се използва за определяне на изходните нива на креативност на отделните студенти и може да се използва за повторно тестване на същите студенти, за да се измери напредъкът им.

Полезно е студентите да разберат, че развиването на творчески умения е един от начините да се направят по-привлекателни за бъдещите работодатели.

Съвет: за студентите може да е особено трудно да проверят своите лидерски и организационни умения, ако имат ограничен опит на пазара на труда, за да се ориентират. Може да е полезно да се проведе упражнение за загряване, което да помогне на студентите да помислят за екип, от който са част, или дори да се накарат студентите да разработят личности в сценарии, които им позволяват да си представят офис културата или какво трябва да се има предвид в една лидерска роля. Студентите биха могли да отговорят на въпросите от одита от гледна точка на лице, което работи например в голяма енергийна компания или е ръководител на отдел.

4.1.3 Оценка в бизнеса: Работна среда

Проектът innCREA е в отговор на предизвикателството да се помогне на висшите училища да развият у своите студенти уменията, които светът на бизнеса изисква. Предприятията могат да намерят инструментите на innCREA за полезни за подобряване на уменията за творчество на тяхната организация, ръководство, екипи и отделни служители.

Инструментът за одит може да се използва в различни контексти, като например при въвеждане в работата, изграждане на екип, по време на целодневни семинари за персонала или просто като инструмент, който се предоставя като незадължителна дейност, която персоналът може да избере да използва сам, за да укрепи собствения си капацитет за меки умения. Въпреки това инструментът за одит на innCREA не е предназначен да бъде инструмент за оценка на служителите от страна на ръководството.

 • Инструментът за одит може да се използва в групова или индивидуална среда.
 • Предприятията могат да предоставят обучение за използване на инструмента за одит innCREA и упражнения за творчество или да ги предоставите за ползване от персонала. Инструментът за одит може да се използва при подготовката за провеждане на интензивен курс за персонала или за използване на базовия резултат за избор на упражнения за изграждане на умения за творчество.
 • Тъй като много от упражненията за креативност са предназначени за групи, работодателят може да пожелае да превърнете оценката на инструмента за одит innCREA в организирана дейност на персонала в подготовка за съвместна работа на персонала по упражненията за креативност innCREA.

4.2 Провеждане на оценяване

За да получат най-добри резултати, ползвателите на инструмента за одит innCREA трябва да отговорят на всеки въпрос по най-добрия начин и възможно най-честно. Резултатите са достъпни веднага в края на одита и се използва точкова система за оценка на текущото ниво на креативност на дадено лице на дадено ниво. В допълнение към резултата си, потребителите на инструмента за одит ще получат предложения за това колко упражнения innCREA да преминат, за да развият меките си умения за креативност въз основа на текущите си оценени способности.

4.2.1 Институции за висше образование: персонал

Преподавателите от ВУЗ-овете могат да възложат използването на инструмента за одит на студентите си, преди да преподадат интензивен курс по креативност или някое от упражненията. Това ще даде възможност за базова оценка, която да покаже колко креативни са студентите в началния етап и да се измери техният напредък, след като са преминали интензивния курс на innCREA или са работили върху меките си умения за креативност, използвайки конкретни упражнения на innCREA.

Едно от предложенията на innCREA от документалното проучване и интервютата беше, че за да се насърчи творчеството, оценяването трябва да се демаскира, така че студентите да се чувстват свободни да опитват нови неща, без да се притесняват за резултатите. Поради тази причина може да е желателно ученикът сам да вижда и проследява резултатите от оценяването си и оценките да не се използват като основа за поставяне на оценка за използване на инструментите на innCREA. Друг вариант би бил оценките да се събират без идентифицираща информация, така че отделните студенти да останат анонимни, а преподавателят във ВУЗ да може да прецени нуждите от развитие на креативността на студентите в своя клас като цяло.

Студентите от ВУЗ-овете са целевите основни бенефициенти на инструментите на innCREA. Въпреки това преподавателите и другият персонал на ВУЗ-овете могат да намерят за полезно да оценят и развият собствената си креативност и меки умения.

 • Във ВУЗ-овете инструментът за одит може да се използва от отделни лица, екипи, класове, ръководители или цялата организация.

4.2.2 Институции за висше образование: Студенти

Студентите могат да използват инструмента за одит в интелигентна класна стая или компютърен кабинет, на своите собствени устройства или на устройствата на учебното заведение, свързани с интернет, в класната стая или самостоятелно извън класната стая. Преподавателите във ВУЗ могат да решат дали искат студентите да споделят резултатите си с преподавателя като сравнителен показател или да им позволят да запишат резултата за себе си за бъдеща справка, за да го сравнят, когато по-късно оценят отново способностите си с инструмента за одит innCREA.

 • Студентите ще трябва да бъдат насочени да използват инструмента за одит за нивото на креативност (индивидуално, екипно, лидерско, организационно), което съответства на интензивния курс innCREA, който техният преподавател ще преподава.

4.2.3 Бизнес и работна среда

Предприятията могат да накарат служителите си да използват инструмента за одит в рамките на организирани дейности, като например семинари за развитие на персонала, или да предложат инструмента като ресурс, който служителите могат да използват сами, ако желаят.

 • Инструментът за одит innCREA не трябва да се използва като средство за официална оценка на служителите, а по-скоро като полезен инструмент за развитие на персонала.

4.3 Анализ на резултатите и избор на интензивни курсове за повишаване на креативността

В края на одита ползвателите ще видят своя резултат и списък с диапазоните на резултатите. Уменията се оценяват чрез точки, дадени за отговорите. По-високите резултати показват по- високи нива на креативност. Въз основа на резултата потребителите на одита ще получат предложения да опитат едно или повече упражнения за креативност, които са включени в програмата за обучение на innCREA.

Броят на упражненията, които дадено лице ще бъде насърчено да изпробва, ще съответства на текущото му ниво на креативност, определено от инструмента за одит. На лице с по-нисък резултат ще бъде препоръчано да направи повече упражнения, отколкото на лице с по-висок резултат.

Отделните упражнения за креативност са подредени по трудност. Препоръчва се лицата с по- ниски резултати да опитат по-достъпни упражнения с по-нисък ранг, преди да се опитат да направят по-трудни упражнения.

4.3.1 Висше образование: Институция и служители

Когато анализирате резултатите от одита и избирате интензивни курсове за повишаване на креативността във ВУЗ-овете, имайте предвид:

 • Инструментът за одит ще бъде най-полезен, ако се използва за оценка на базовото ниво на креативност, което студентите притежават, преди да бъдат обучени на техниките за креативност на innCREA.
 • Инструментът за одит може да се използва за повторна проверка и измерване на напредъка с течение на времето.

Резултатите от одита могат да се използват, за да се определи колко техники за креативност може да са необходими за постигане на желаните резултати. Например, ако повечето студенти имат ниски резултати, например в 20тия персентил за креативност, да речем на ниво екип, преподавателят във ВУЗ ще знае, че ще е най-полезно да проведе интензивен курс за креативност на ниво екип или да намери друг начин да включи всичките пет упражнения за креативност на ниво екип в учебната си програма. От друга страна, ако студентите вече показват 80 % майсторство, инструкторът може да реши да избере само една, най-сложна техника, за да надгради вече високото ниво на компетентност на студентите в тази област.

Друго съображение може да бъде тестването и обучението на студентите в повече от един вид творчество (индивидуално, екипно, лидерско, организационно).

Курсовете за различни нива на креативност са разработени така, че да предоставят ефективен начин за преподаване на техниките за креативност на студентите. Извън формата на интензивни курсовете отделните упражнения могат да бъдат включени в методите на преподаване и учебната програма.

Тъй като уменията на всички нива са важни за студентите за бъдещата им успешна кариера, глави 1 и 6 предлагат начини за запознаване на студентите с техники от всяко от нивата (индивидуално, екипно, лидерско и организационно).

4.3.2 Институции за висше образование: Студенти

Когато анализирате резултатите от одита и избирате интензивни курсове за повишаване на креативността на студентите, имайте предвид:

 • Резултатите от одита показват текущото ниво на креативност и дават насоки за повишаване на меките умения за креативност. Резултатите могат да се използват за измерване на напредъка с течение на времето: те не са предназначени да се използват като инструмент за оценяване при поставяне на обичайните оценки.
 • Особено за студентите, които са оценени на по-ниски нива на креативност или които имат ограничен или никакъв опит с упражнения за повишаване на креативността, ще бъде важно да се създаде спокойна среда, в която те да могат да практикуват тези нови умения без натиск или страх от провал.

4.3.3 Бизнес и работна среда

Тъй като създаването на атмосфера без осъждане е необходимо, за да се даде възможност за разцвет на креатвиността в работна среда, в идеалния случай служителите трябва да могат да запазят за себе си своите резултати от оценката на инструмента за одит innCREA. Оценката не е предназначена да се използва за оценяване на служителите от техните работодатели, но е инструмент, който работодателят може да предложи, за да подпомогне служителите в развитието на техните меки умения.

4.4. Провеждане на интензивни курсове за повишаване на креативността

Интензивните курсовете на innCREA са създадени, за да предложат ефективен във времето начин за запознаване на студентите с креативни упражнения, които могат да подобрят меките им умения и по този начин да им помогнат да се превърнат в ценни служители и членове на екипи.

 • Упражненията могат да се преподават или използват индивидуално.
 • Упражненията innCREA могат да бъдат модифицирани за използване във всяка област на обучение.
 • За изпълнението на всяко от упражненията може да се отдели повече време.
 • Упражненията могат да се използват многократно в учебната програма на висшето училище и в професионалния живот.

В интензивните курсове на innCREA студентите ще научат:

 • защо меките умения са важни за тяхната настояща и бъдеща кариера.
 • кои меки умения са най-важни за индивидуалното, екипното, лидерското или организационното творчество.
 • пет упражнения, подбрани заради тяхната ефикасност за подобряване на най-важните меки умения.

При подготовката на интензивен курс или преподаване на упражненията за креатвиност на innCREA, разгледайте факторите за успех за насърчаване на творчеството от интервютата на innCREA. Тези фактори за успех могат да се използват като насоки за повишаване на ефективността на преподаването на курсове и упражнения innCREA.

Създайте благоприятно пространство:

 • Поддържайте позитивно настроение и спокойна атмосфера в групата.
 • Физическото пространство трябва да отговаря на упражненията.
 • Необходимо е да се създаде атмосфера, която позволява творчески подход към проблема и мотивира участниците да погледнат по нов начин на възможностите за решаването му.
 • Създаване на условия за работа, които позволяват самостоятелно мислене, използване на знания и опит за постигане на целите.
 • Създаване на климат и организационна култура, благоприятстващи намирането на решения, търсенето на информация и поемането на инициатива.
 • Упражненията често могат да се провеждат по телефона и чрез видеоконферентна връзка. Това е особено полезно, когато е невъзможно да се проведе лична среща, какъвто беше случаят по време на част от пандемията COVID-19.

Обмислете как и защо се сформира даден екип:

 • Работата в екип, например по проект, може да даде възможност за по-бързи резултати и по-ефективно откриване на възникващи грешки, недостатъци или несъответствия. Ползите идват от ефекта на синергията, тъй като в групата има повече знания и опит.
 • Някои упражнения работят по-добре с по-малък или по-голям брой участници.
 • Включването на игрови елементи в процеса на сплотяване на екипа може да бъде от голяма полза за креативността и иновациите.
 • Осигуряване на разнообразни гледни точки чрез ангажиране на членове на екипа с различни функции в организацията.

Подгответе участниците за успех:

 • Независимо от използваната техника, участниците в групата трябва добре да разбират проблема, който трябва да бъде решен.
 • Съберете възможно най-много информация.
 • Съберете възможно най-много идеи.
 • Визуалните материали, които подпомагат ежедневната работа, могат да помогнат на всички членове на екипа лесно да идентифицират концепции и идеи.
 • Техниките, използвани за решаване на конкретни нужди и проблеми, са съобразени с конкретната ситуация и с екипа, който решава проблема с определена техника.
 • Творческите и новаторските умения на служителите и студентите трябва да се развиват систематично и непрекъснато.

Насърчавайте процеса на генериране на идеи без осъждане:

 • Никога не се опитвайте да класифицирате дадена идея като глупава или неподходяща.
 • Имайте предвид, че дори абсурдните идеи могат да бъдат ценни. Отделните лица и членовете на групата трябва да търсят идеи, които са възможно най-оригинални. Всички трябва да се насърчават взаимно да развиват идеи и да създават нови комбинации или разработки на идеи.
 • На всеки човек в групата трябва да се даде възможност да представи своята идея за това как да се реши даден проблем, без да се страхуват, че идеята им ще бъде оценена негативно или отхвърлена.
 • Провокирането на обратното мислене може да бъде голямо предимство в процеса на решаване на проблеми. • Участниците трябва да имат способността и търпението да изслушват идеите и аргументите на другите членове на групата.
 • Пренебрегването на неопитните хора, отричането на идеите, липсата на въображение са елементите, които намаляват ефективността на техниките за креативност.
 • Участниците могат да водят дискусия в отворена група.

Включете време за размисъл, анализ и обобщение:

 • Ако е възможно, в отделна сесия подредете най-подходящите идеи (другите могат да бъдат запазени като ценен ресурс за бъдещите сесии).
 • Мотивирайте всички членове на групата да мислят творчески и да търсят решения, като използват представените идеи.
 • Понякога, за да бъде наистина полезен, е необходимо да се върнете към анализа, за да го оцените отново и да повторите дейността.

4.4.1. Институции за висше образование: персонал

При подготовката за провеждане на обучение по innCREA би било полезно да се обмисли включването на предложения и фактори за успех от проучването на проекта innCREA. Констатациите от интервютата на innCREA подчертават следните фактори, насърчаващи творчеството и новаторството във висшето образование:

 • Повече пространство за творчество и прилагане на творчески техники: Институциите могат да подкрепят преподавателите в създаването на по-творчески класни стаи и учебни преживявания за студентите. Учителите се нуждаят от повече възможности за наблюдателно учене, за да се запознаят със стандартите, като официализират творческите техники в цялата учебна програма, не само в художествените паралелки, но и във всички паралелки. Техниките за творчество трябва да бъдат систематизирани за използване от всички учители.
 • От подход, ориентиран към преподавателя, към подход, ориентиран към студента: Преподаването трябва да се съсредоточи върху даването на повече пространство, в което студентите могат да развиват уменията си за критично мислене. Това ангажира студентите в по-голяма степен и ги мотивира. Въпреки това трябва да се въведе определен контрол за анализиране на резултатите от упражненията за творчество.
 • Система за оценяване: Системите за оценяване трябва да бъдат креативността, тъй като засилват страха от неуспех и възпрепятстват творческите способности на студентите. Оценяването трябва да бъде променено и развито.
 • разглеждане на въпроси, свързани с индустрията: Креативността трябва да бъде и практическа и да се занимава с проблеми от реалния живот и начини за тяхното решаване, вместо да се разглеждат само измислени казуси. Така се заличава разликата между курсовете в учебните заведения и работата в индустрията.
 • Роля на преподавателите: Ролята на преподавателите в насърчаването на творчеството и новаторството у студентите трябва да получи повече внимание и подкрепа от институциите. Институциите следва да подготвят или да позволят на преподавателите да разполагат с набор от ресурси, за да могат да опитват, тестват и да се провалят; както и да насърчават преподавателите да участват в култура на преподаване, основана на подкрепа и сътрудничество. Те следва да са по-наясно с натовареността на преподавателите и условията на труд, които институциите предоставят на преподавателите, тъй като те влияят върху възможностите на преподавателите да прилагат творческите техники.

Във висшето образование факторите, които възпрепятстват творчеството и новаторството, са:

 • Липса на достатъчно знания: Вайсберг (1999г.) счита, че знанията са основна и неоспорима пречка пред творчеството. Предишни изследвания предлагат U-образна крива на връзката между креативността и знанията. Това предполага, че ограничените познания в сектора(ите) биха възпрепятствали творчеството в същата степен, както и изобилните познания в сектора, и че има една златна точка по средата, където творчеството може да процъфтява по-лесно.
 • Нетворчески стил на учене и преподаване: В настоящата педагогическа програма ученето е насочено към запаметяване, а преподаването – към предаване на информация. При това не се включват активно всички студенти и техните способности за засилване на творчеството и новаторството. Културата на един-единствен верен отговор спира желанието на учащите да правят грешки. Вместо това студентите се научават да отгатват какъв отговор очаква да чуе преподавателите.
 • Изграждане на оценка: Обикновено оценяването се фокусира върху обобщаващата функция, която има за цел да оцени или класира постиженията на студентите. Формалното, национално оценяване, особено под формата на тестове, налага сравнение и конкуренция между студентите и училищата. Националните тестове или тестовете в края на годината оказват огромен натиск върху преподавателите и студентите, тъй като тези оценки се фокусират върху получаването на по- добра оценка вместо върху иновативни практики.
 • Ролята на учителя: Някои преподаватели са традиционни, а други – иновативни. Традиционните преподаватели са склонни да възпрепятстват индивидуалната автономия на студентите, което в крайна сметка възпрепятства творческите постижения. Освен това традиционните преподаватели изглежда оценяват добрите студенти като конформисти и внимателни, а не като поемащи рискове.

Като осигуряват благоприятна среда и иновативни методи на преподаване, институциите и преподавателите във ВУЗ-овете могат да помогнат на своите студенти да развият своята креативност и меки умения. Използването на инструментите на innCREA ще бъде по-ефективно в среда, която подкрепя иновациите.

4.4.2. Институции за висше образование: Студенти

Като се имат предвид начините, по които институциите на висшето образование могат да насърчават творчеството, преподавателите могат да създадат по-благоприятни условия за своите студенти, за да развият меките умения, предлагани в инструментите за обучение на innCREA.

Когато студентите от ВУЗ използват упражненията за творчество на innCREA:

 • Студентите трябва да имат адекватни познания и подготовка по темите, които ще бъдат използвани в упражненията от курса, за да се чувстват уверени и комфортно да използват творческите си способности и да предлагат своите идеи.
 • Обстановката в класната стая трябва да е удобна и ергономична, за да могат студентите да работят оптимално.
 • Преподавателите трябва да се стремят да създадат подкрепяща среда, в която студентите да се доверяват на преподавателя, състудентите си и на себе си, тъй като се сблъскват с кривата на ученето, практикувайки нови умения, и рискуват да правят грешки.
 • Студентите не бива да бъдат притискани да постигнат успех или майсторство, а да опитват и експериментират.
 • Студентите трябва да бъдат възпрепятствани да оценяват собствените си несигурни, спонтанни идеи или тези на другите.
 • Разбирането на значението на меките умения за творчество в бизнес и работна среда може да насърчи ангажираността на студентите.

4.4.3. Бизнес и работна среда

По подобен начин подкрепата за иновациите и творчеството в бизнес среда ще подобри развитието на творческите и новаторските умения за иновации. Предприятията могат да се възползват от ползите от работата с упражненията на innCREA, като увеличат максимално факторите, които дават възможност за творчество и пионерски иновации, и намалят до минимум тези, които ги възпрепятстват.

В професионалния живот факторите, които дават възможност за творчество и пионерски иновации, са:

 • Достатъчни знания и умения, свързани с областта: Работодателите трябва да предоставят възможности и условия на служителите да се развиват и да развиват капацитета си в своята област.
 • Разумно количество ресурси: Наличието на ресурси насърчава творчеството и иновациите.
 • Работна среда, в която се оценява творчеството и която го подкрепя: включително подкрепа от страна на ръководителя за поставяне на цели, пространство за автономност, упоритост, отворена и разрешаваща среда за различни идеи и системи за възнаграждение, които насърчават експериментирането и позволяват грешки и неуспехи.

В професионалния живот факторите, които възпрепятстват творчеството и новаторството, са:

 • Липса на достатъчно знания: Вайсберг (1999 г.) счита, че знанията са основен и неоспорим фактор, който пречи на творчеството. Предишни изследвания предлагат U- образна крива на връзката между творчеството и знанията. Това предполага, че твърде малкото познания в сектора(ите) биха възпрепятствали творчеството в същата степен, както и изобилните познания в сектора.
 • Липса на достатъчно ресурси: Финанси, хора, време и други инструменти и материали оказват влияние върху творческите постижения. Нереалистичните крайни срокове и липсата на достъп до минимално ниво на ресурси възпрепятстват творчеството и новаторството. Пренасищането с твърде много ресурси има също толкова негативно въздействие върху креативността.
 • Неадекватна организационна подкрепа: Това е отговорност на ръководителите на организацията, които трябва да въведат подходящи системи или процедури и да подчертаят ценностите, които дават ясен приоритет на ролята на творчеството на служителите. Установено е, че спречкванията, политиканстването и клюките вредят на творчеството, тъй като отвличат вниманието на служителите от работата.
 • Липса на автономност и свобода на работа: Липсата на автономия и свобода на избор на начина на работа обезкуражава творчеството. Микромениджмънтът, който насочва хората как точно да изпълняват работата си, им отнема способността да работят и да генерират идеи. Непрекъснатото прекъсване на работния процес на индивида от страна на ръководителите оказва отрицателно влияние върху вътрешната мотивация, която се счита за важен компонент на творчеството.
 • Нетърпимост към провалите и грешките: Този фактор намалява степента на поемане на риск и инициативността на служителите, като същевременно увеличава страха от експериментиране.

4.5 Заключения от оценяването и провеждането на курсовете

Инструментът за одит на innCREA и интензивните курсове предлагат конкретни начини за измерване и развиване на меките умения за креативност.

 • След провеждането на един или повече интензивни курсове участниците могат да проверят отново своята креативност, за да оценят постигнатите резултати. Тъй като всеки бърз курс предлага тричасово въведение в пет техники за креативност, резултатите може да не доведат до подобрение толкова скоро. В идеалния случай одитът може да бъде направен след по-дълъг период на по-значително ангажиране с упражненията за развитие на креативността.
 • Използването на инструмента за одит innCREA ще даде възможност за конкретно измерване на нивата на индивидуална, екипна, лидерска и организационна креативност.
 • По време на интензивните курсове студентите ще се запознаят по-добре със значението на развитието на творческите способности и меките умения в подкрепа на бъдещата им кариера.
 • В интензивните курсове студентите ще се запознаят с техники за креативност, които могат да използват многократно в други контексти, за да развият собствените си способности и да предложат тези умения на настоящи и бъдещи работодатели.