Методологията InnCrea е предназначена за преподаватели, които биха искали да стимулират творчеството на своите студенти, но не знаят откъде да започнат. Курсът InnCrea – Откриване и развиване на креативността е разработен от консорциум от шест академични институции и компании от България, Гърция, Италия, Полша и Финландия.

Методологията представлява ръководство, което ще запознае лектора с различните аспекти на креативността, ще обясни как работи инструментът за одит и ще предостави полезни препоръки и инструменти за провеждане на курс по креативност.

1.1 Концептуална рамка на Методологията innCREA

Проектът innCREA има за цел да запълни празнината между програмите за обучение, предоставяни от висшите училища, и изискванията на бизнеса и като предложи цялостно решение, насочен към всяка от основните заинтересовани страни на пазара на труда: студентите във ВУЗ, академичния състав и работодателите. Укрепването на креативността на студентите изисква насърчаване на изследванията на съвременните най-добри практики в областта на креативността, популяризиране на значението на развиването на тези умения сред студентите и предоставяне на академичния състав на подходяща методология, която да предостави идеи за начини за стимулиране на творческото мислене както на академичния състав, така и на студентите, участващи в техните курсове. Тъй като е много търсено умение на пазара на труда, преподаването на творчески умения е важно за студентите в различни области на обучение, което прави резултатите от проекта innCREA важни за широк кръг заинтересовани страни, които биха могли да се интересуват от темата за креативността.

Насоките innCREA показват как да се прилагат нови творчески техники при работа със студенти от висшите училища. Насоките започват с изчерпателна информация за структурата на инструмента за одит като първа стъпка към проекта innCREA (глава 2 от настоящата методология: Инструмент за одит на креативността), като се предоставя общо описание на инструмента. Следвайки логическия процес на реалната работа върху креативността, вторият резултат от проекта предоставя съвети за диагностика и анализ на четирите различни сфери на креативността, приети в проекта: индивидуална, екипна, организационна и лидерска. Отчитайки напълно факта, че тези сфери са вътрешно свързани и се припокриват в различни моменти, консорциумът на проекта реши да ги запази разделени, за да подобри възможностите за обучение и възможността за целенасочена работа върху определен тип креативност.

Повишаването на креативността в една от областите неминуемо предизвиква повишаване на креативността и в останалите. След като преминат през инструмента за одит в една или повече области, участниците ще получат препоръки за изпълнение на различни упражнения за креативност, за да се повишат меките умения, свързани в най-голяма степен с конкретния вид креативност. Тази информация следва да подпомогне преподавателите от висшите училища при използването на интензивните курсовете, разработени в рамките на проект innCREA. Трябва да се има предвид, че разделянето на четирите области на креативността е условно, в реалния професионален живот те си влияят взаимно. Например има голяма вероятност липсата на креативност на екипно, лидерско или организационно ниво да се отрази на човек, който е креативен на индивидуално ниво, или пък човек със силна лидерска креативност неминуемо да повлияе на своята организация и т.н.

Повишаването на креативността в една от областите неминуемо предизвиква повишаване на креативността и в останалите. След като преминат през инструмента за одит в една или повече области, участниците ще получат препоръки за изпълнение на различни упражнения за креативност, за да се повишат меките умения, свързани в най-голяма степен с конкретния вид креативност. Тази информация следва да подпомогне преподавателите от висшите училища при използването на интензивните курсовете, разработени в рамките на проект innCREA. Трябва да се има предвид, че разделянето на четирите области на креативността е условно, в реалния професионален живот те си влияят взаимно. Например има голяма вероятност липсата на креативност на екипно, лидерско или организационно ниво да се отрази на човек, който е креативен на индивидуално ниво, или пък човек със силна лидерска креативност неминуемо да повлияе на своята организация и т.н.

Първата стъпка в проекта innCREA беше извършването на документално проучване на най-добрите световни практики и провеждането на задълбочени интервюта с експерти във всички страни партньори, с цел да се събере информация за ценни работещи модели на креативност, прилагани във всички страни, участващи в проекта. Тази информация беше внимателно анализирана и обобщена в глава 3 на настоящата методология „Нашият опит – проучвания, проведени от партньорите по проекта“. Този практически опит е особено важна част от трансфера на знания за работещи модели на креативност в реални компании към висшите училища и процеса на намаляване на различията между нуждите на бизнеса и знанията и уменията предоставяни от висшите училища по отношение на необходимите умения за креативност. Предложените реални работни практики допълнително дават възможност на обучителите да получат информация, която може да се използва под формата на казуси и примери на всеки етап от прилагането на интензивните курсове.

Следващата глава от методологията (Практически съвети за оценка на креативността с помощта на инструментите innCREA) разглежда конкретния процес на оценка на различните групи ползватели на резултатите от проекта, включително служители и студенти от висшите училища, както и някои бизнес потребители. Представя се информация за подготовката за оценяване, провеждането на оценяването и анализа на резултатите. Особено важна е частта за анализа на резултатите и начините за развиване на креативността с помощта на получената информация. Предоставят се отделни съвети за различните целеви групи, които биха могли да се възползват от предоставените 20 най-добри техники/упражнения в областта на творчеството с акцент върху въздействието и ползите. Като се използват съветите, предоставени в Насоките, и като се следват препоръките, получени след попълването на инструмента за одит, упражненията innCREA, подбрани чрез документно и проучване чрез интервщта, могат лесно да се прилагат както в академична, така и в бизнес среда, и да се използват при провеждането на индивидуални и групови обучения.

Въз основа на опита, натрупан от бизнеса, разработената методология innCREA е универсална и може да се прилага в университети, компании и други институции, които изискват творческа работа от своите служители. Като основен инструмент за постигане на по- широко въздействие на проекта, методологията innCREA е насочена не само към университетските факултети, но и към МСП, научноизследователски и развойни организации, институти за професионално обучение, бизнес асоциации и други заинтересовани страни. Материалът е насочен към академичния състав и преподавателите, както и към хора, които нямат цялостни познания за многостранните елементи на творчеството и пионерството като част от управлението на иновациите, но които желаят или имат потребност да научат повече за това. Ето защо се обръщаме и към студенти или обучаеми в сферата на продължаващото професионално образование, които биха могли да го използват като „наръчник“ по предмети, свързани с креативността и пионерството в иновациите. Бизнес консултантите биха могли да го използват като допълнителен инструмент в подкрепа на своите клиенти или да им дадат обща представа за творчеството и пионерството като част от въпросите на управлението на иновациите.

Методологията innCREA прави предоставените творчески и пионерски програми по- функционални, като предоставя съвети за по-нататъшното им прилагане и засилва въздействието на проекта. Тази методология е въведена, тествана и усъвършенствана от висшите училища, участващи в проекта (WSA, LUISS, VAMK), които изцяло се възползват от тази рамка, за да подкрепят инициативи за развитие на креативността на студентите в различни области. Тестваната методология предоставя на ВУЗ-овете готова за използване методология стъпка по стъпка за това как да прилагат програмата innCREA и предлага реални работни примери. По този начин самата методология е в пълно съответствие с общата цел на проекта innCREA да помогне на образованието по-пълно да отговори на изискванията на бизнеса в областта на креативността.

Методологията innCREA е част от интегрирания набор от ресурси от знания и практически инструменти, които допринасят за трайно и устойчиво взаимодействие между целевите групи на проекта. Тя насърчава по-доброто интегриране на завършилите образованието си на пазара на труда, съкращавайки младежката безработица и намалявайки несъответствието между предлаганите умения и уменията, търсени от настоящите и бъдещите работодатели.

1.2 За проекта

Общата цел на проект innCREA е да се трансферира, адаптира и разработи интегриран пакет от програми за обучение (материали и методики) за преподаване на креативност и новаторство на работното място, за да се подпомогнат европейските ВУЗ-ове и местните компании да се възползват от тези знания и да ги използват на практика в ежедневните си дейности.

Проектът е насочен към следните специфични целеви групи:

 • Студенти от факултети/курсове на университети партньори с по-ниски нива на пригодност за заетост
 • Преподаватели и друг академичен персонал в ВУЗ
 • Заинтересовани страни в областта на висшето образование: компании, организации от социалната икономика, местни/регионални/национални власти, студентски асоциации/представители, алумни студенти от участващите висши училища и организации на ЕС

Общата цел на проекта innCREA е да се прехвърли, адаптира и приложи интегриран пакет от програми за обучение (материали и методики) за преподаване на творчество и пионерство в стремежа към иновации, за да се развият меките умения на студентите от висшите училища и същевременно да се намали разликата между уменията, които се търсят на пазара на труда, и уменията, предлагани от висшите училища.

Други конкретни цели и задачи на проекта са:

 • укрепване на предприемаческите умения на студентите от висшите училища.
 • предоставяне на европейските висши учебни заведения напълно документиран материал за обучение по творчество и новаторство.
 • предоставяне на висшите училища на необходимите инструменти, за да развият по- добре способностите си да идентифицират пречките пред творчеството и новаторството и да предприемат необходимите действия.
 • повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на висшите училища.
 • повишаване на осведомеността на европейската бизнес общност и висшето образование относно творчеството и новаторството • повишаване на адаптивността на бизнес културата в процеса на висшето образование.
 • въвличане в систематичен и постоянен диалог с институциите на висшето образование, работодателите и всички заинтересовани страни.

1.3 Определяне на креативността

Въпреки, че интуитивно креативността изглежда просто явление, което обикновено се определя като създаване на нещо ново, неговата същност е доста сложна. Въпреки това определянето на ясна дефиниция е важна отправна точка, която трябва да бъде изяснена за всеки, който иска да се възползва пълноценно от учебните материали и ресурси, разработени в рамките на проекта.

Концепцията за креативността е изследвана в много области, включително изкуство, философия, психология, наука, изкуствен интелект и др. Перспективата, която проектът innCREA би искал да възприеме, е тази на бизнеса.

Основните предположения на проекта innCREA са, че:

 • Креативността може и трябва да се преподава.
 • Креативността е сложно умение, което включва редица подумения. Работата върху под-уменията може да задейства творческите процеси.
 • Съществуват четири сфери на творчество: индивидуална, екипна, лидерска и организационна. Развитието на една от тези сфери влияе положително върху останалите.
 • Креативността е „заразна“.

Креативността произлиза от латинския термин creates, буквално „израствам“, а негови еквиваленти са английските думи creator и creative. Това е способността да се създават нови решения. Същевременно тя е умствен процес, който води до създаването на нови концепции, идеи или нови асоциации. Креативността се отнася до активирането на нови перспективи и създаването на нови възможности. Тя е процес на разработване и представяне на иновативни идеи за задоволяване на потребности или решаване на проблеми. Характеристиките на креативността включват:

 • изисква се използване на въображение (оригиналност и ефективност),
 • творческото действие е целенасочен акт, насочен към постигане на резултат,
 • резултатът от творческата дейност е оригинално произведение,
 • ефектът следва да бъде ценен в рамките на поставените цели • всеки човек има достъп до три компонента на творчеството: знания, творчески умения за мислене и мотивация.

Следната дефиниция е адаптирана при разработването на проекта innCREA:

Креативността е способността да се питаме как нещо може да се направи по различен начин, по-добре, съчетана със способността да се проектират широко разбираеми промени. Това е способност за творческо мислене, адаптивна гъвкавост, водеща до намиране на креативни, оригинални решения, които излизат извън рамките на общоприетите модели.

Сегашното ни разбиране за понятието креативност, включително и това, което е възприето в проекта innCREA, е резултат от доста дълго историческо развитие. Въпреки че понятието за креативност е старо, дълго време то е било обсъждано като божи дар или като способност присъща само на гениите. Подобно разбиране изключва всякаква възможност за преподаване и развиване на креативността.

Научният подход към творчеството датира от средата на 20ти век и е предизвикан от по- скоро политически събития. В разгара на Студената война, като част от надпреварата за изпращане на първия човек на Луната, Съединените щати стартират програма, целяща разработването на научен психологически тест за креативност, който да позволи разпознаването и насърчаването на креативните личности. Това беше първата стъпка към идеята, че творчеството може да бъде изучавано и евентуално преподавано. Повратна точка в този процес е работата на Пол Гилфорд, който разработва теория за креативността, в която описва уменията и нагласите, които играят важна роля в творческото мислене. Това е решаващият момент, от който креативността е призната като мисловна способност, която всеки притежава и която може, поне до известна степен, да бъде подобрена.

Идеята за креативността като способност за решаване на проблеми се свързва с идеите на Алекс Ф. Озбърн и неговата книга „Приложно въображение“. Важен момент в работата му е въвеждането на техники и принципи, които могат да се използват за подобряване на процеса на творческо решаване на проблеми. Оттук нататък различни изследователи разработват методи и техники, известни днес като „техники за креативност“. Идеята, че креативността може да бъде развита чрез преподаване на някои ефективни техники за креативност, е възприета и в проекта innCREA.

Техниките за креативност са дейности, които подпомагат ефективността на творческото мислене, насърчават развитието и подпомагат предприемането на творчески дейности. Техниките за творчество включват различни видове дейности (игри с думи, писмени упражнения и различни видове импровизации или алгоритми за решаване на проблеми и други). Сред най-известните и прилагани техники за креативност, описани в литературата, е мозъчната атака (brainstorming).

Техниките за креативност са методи, които насърчават творческите действия, независимо от областта. Те се фокусират върху различни аспекти на креативността, включително техники за генериране на идеи и дивергентно мислене, методи за преформулиране на проблеми, промени в средата и т.н. Те могат да се използват като част от решаването на проблеми, художественото изразяване или терапия.

За някои техники са необходими групи от двама или повече души, докато други могат да се изпълняват самостоятелно. Тези методи включват игри с думи, писмени упражнения и различни видове импровизация или алгоритми за подход към проблемите.

В края на 90-те години на ХХ век се развива по-нататъшно разбиране за интерактивния характер на явлението креативност, при което се приема, че творческото постижение винаги се постига чрез взаимодействие между индивидуалното мислене и социокултурния контекст. В тази теория творчеството се разглежда от гледна точка на взаимодействието на индивида в рамките на една система, в която се признават социалните фактори, които влияят върху творческите способности на индивида. Това е и важен момент, който води до идеята, че творчеството трябва да се преподава в области, които отразяват цялата работна среда. В проекта innCREA това са съответно сферите на екипната, организационната и лидерската креативност.

Проучването на концепцията за креативността от гледна точка на бизнеса става още по- важно в контекста на променящите се изисквания към служителите. Едно от най-търсените умения е креативността, но то е и най-предизвикателното и неясното по отношение на преподаване и развитие.

През 2020 г. Световният икономически форум публикува 10-те най-важни професионални умения на бъдещето, обосновавайки необходимостта от преквалификация и повишаване на квалификацията на хората през следващите пет години. Това е широко призната необходимост на европейско равнище. Списъкът на Световния икономически форум включва следните 10 умения, които ще бъдат високо ценени през следващите няколко години:

Креативността е класифицирана като едно от уменията за решаване на проблеми и се съчетава с „оригиналност“ и „инициативност“. При по-внимателно вглеждане обаче, както и в ежедневната практика в бизнес среда, става ясно, че креативността не може да се определи само като умение за решаване на проблеми. Нещо повече, творчеството е присъщо в някои свои аспекти на всички останали умения, които се очаква да бъдат силно търсени през следващите 5 години според Доклада за бъдещите работни места за 2020 г. на Световния икономически форум. Независимо дали става въпрос за актуализиране на технологичните знания или за развиване на умения за решаване на проблеми, лидерство или самоуправление, хората трябва да мислят творчески. Тази неяснота и пресечните точки с други умения и способности правят определението за креативност от гледна точка на бизнеса особено сложно. Все пак, въпреки че наличието на ясна концепция за креативността е важно, това не е крайната цел на проекта innCREA. Ето защо е по-удобно креативността да се определи като комплексно умение, включващо редица под-умения, които също са важни в работната среда.

Курсовете innCREA са организирани с помощта на точно такъв изчерпателен списък от умения, които трябва да бъдат развити, за да се задейства потенциалът в една от четирите области на творчеството, избрани за проекта. Всяко от упражненията/техниките, които са включени в разработените в рамките на проекта интензивни курсове, е насочено към работа върху няколко от тези умения. Списъкът на innCREA с под-умения, които са важни за развитието на по-комплексни креативни способности, включва следното:

 • Адаптивност
 • Концентрираност
 • Комуникативност
 • Увереност
 • Сътрудничество
 • Критично мислене
 • Любопитство
 • Инициативност
 • Изобретателност
 • Лидерство
 • Умения за водене на преговори
 • Умения за решаване на проблеми
 • Устойчивост
 • Самодисциплина
 • Стратегическо мислене
 • Визуализация
 • Други

Този списък е резултат от сравняването на данни от документни проучвания и анализ на задълбочени интервюта с представители на компании, базирани във всички страни партньори, включени в проекта.

Креативността, в широк смисъл, е от съществено значение за всички успешни бизнес начинания, включително разработването на нови продукти, иновативни услуги, определянето на пазари, популяризирането, сключването на нетрадиционни сделки с доставчици, партньори и кредитори и т.н. Творчеството става все по-важно в контекста на новите пазари, които изискват иновативни продукти, и технологиите, които свеждат до минимум нуждата от човешко докосване при „некреативни“ задачи във всички професии. В тесен смисъл, съществува нарастващ сектор на „творческите индустрии“, които разчитат на нарастващото значение на създаването и използването на интелектуална собственост. Регионите с по-висока концентрация на “креативни хора“ като високотехнологични работници, художници, музиканти и т.н., обикновено показват по-високо ниво на икономическо развитие, което означава, че креативността се превръща в особено важен фактор за икономическото благосъстояние на служителите, компаниите и дори държавите.

В много случаи в контекста на изследването на креативността в организациите е полезно да се прави изрично разграничение между „креативност“ и „иновация“. В такива случаи терминът „иновация“ често се използва за обозначаване на целия процес, при който организацията генерира нови творчески идеи и ги превръща в нови, полезни и жизнеспособни търговски продукти, услуги и бизнес практики. „Иновация“ се използва, за да се обяснят организационните аспекти на творчеството, докато терминът „творчество“ е запазен, за да се приложи конкретно към генерирането на нови идеи от отделните хора, като необходима стъпка в рамките на иновационния процес.