2.1 Описание на инструмента за одит

Инструментът за одит на креативността и пионерството на innCREA е интерактивен ресурс, достъпен онлайн на уебсайта на проекта, който трябва да се следва за по-добро провеждане на одит на креативността.

Одитът на креативността има аналитична роля и представлява една от първите стъпки, които организацията трябва да предприеме, преди да приложи политика в подкрепа на креативността.

Предназначението на инструмента за одит е:

 • да се изследва креативността на организацията или екипа,
 • да се идентифицират факторите и променливите, влияещи върху творческия потенциал на студентите и персонала на индивидуално, организационно, лидерско и екипно ниво,
 • да се разработи аналитичен инструмент (обикновено въпросник), съобразен с нуждите, персонала, естеството на работата и т.н., включващ всички горепосочени фактори и променливи,
 • да се оценят тези фактори, като се разработят подходящи скали за измерване и количествено определяне, статистически анализ на данните с цел идентифициране на проблемните области (фактори), изискващи подобрение, за да се насочат по-добре усилията на ръководството и екипа,
 • постепенно и систематично да предложи първоначален набор от действия, които следва да бъдат следвани, за да може организацията/екипът да започне първите си стъпки в прилагането на първоначален план за действие за насърчаване на творчеството на работното място.

Основните цели на инструмента за одит са:

 • оценяване на креативността във всички сфери (индивидуална, екипна, организационна, лидерска);
 • да се оценят нуждите свързани с креативността на трудовия пазар на индивидуално, организационно, лидерско или екипно ниво, като се изградят подходящи скали за измерване;
 • да се подкрепят ВУЗ-овете и местните компании, така че те да могат да се възползват от креативността и пионерските иновации в учебните програми на университетите и на работното място;
 • да се предоставят на висшите училища необходимите инструменти за по-добро развитие на способностите за идентифициране на пречките пред творчеството и новаторството на студентите и за предприемане на необходимите действия;
 • повишаване на иновационния капацитет на ВУЗ-овете чрез предоставяне на необходимите инструменти за творчество и насърчаване на ВУЗ-овете да използват тези инструменти на практика в ежедневните си дейности.

Инструментът за одит на креативността на innCREA е приложим не само за организации, но и за индивидуални ползватели, например студенти. Той може да се отнася за отделни индивиди, работни групи или работни групи на студенти по време на образователни курсове, организации или ръководство.

2.1.1. Индивидуален въпросник

Въпросник, който се попълва от респондента: служител, студент, ръководител, академичен състав, с молба да оцени нивото на своята креативност.

В първата част, когато отговаря на въпросите от въпросника, лицето трябва да оцени характеристиките си, свързани с творчеството, по скала със стойности „много висока“, „висока“, „средна“, „ниска“, „много ниска“.

Тези характеристики, свързани с творчеството, се отнасят до:

 • отвореност и толерантност: способност да се поддържа отворен ум при обработката на информация и да се разглеждат различни концепции и гледни точки; готовност да се приемат нови неща, свежи идеи и нови преживявания, съчетана със способност да се приемат различията; да не се затваря за идеи и обичаи, различни от собствените.
 • способност за приемане на критика: способност за внимателно изслушване на критиката, без да се прекъсва; разбиране, че критиката е начин за получаване на обратна връзка и вижда възможности за подобряване и развитие; не отлага критичното осмисляне, а по-скоро подобрява и усъвършенства идеите, като взема предвид критиката;
 • чувствителност към проблеми, които се появяват, след като всичко е вървяло гладко: способност за съзнателно разпознаване на проблемите, както и вдъхновение за предприемане на действия и влияние върху всяка част от творческия процес, от създаването на първоначалната идея до решаването на проблемите, необходими за коригиране и довеждане на проекта до край.
 • способност за поемане на рискове: способност за търсене на нови начини за действие и нови идеи, които могат да доведат до загуба или провал, и способност да ги използва по положителен начин.
 • готовност за действие: готовност за действие при отказ от обичайните схеми и стереотипи на поведение, възприемане и мислене; независимост на преценките; оригиналност, смелост на въображението и мисълта и др.
 • гъвкавост при предприемане на действия: способност за адаптиране към краткосрочни промени бързо и спокойно, така че да може ефективно да се справяте с неочаквани проблеми или задачи. Гъвкавостта включва отворено отношение, ориентирано към екипа, непредубеденост и разглеждане на ситуациите от различни гледни точки.
 • оригиналност при предприемане на действия: способност за самостоятелно измисляне на идея или начин на действие и за проучване и изпробване по собствена инициатива на нещо, което никога не е било правено или измислено преди.
 • смелост за представяне и споделяне на оригинални идеи: способност да се подложите на дискомфорт и уязвимост, за да споделите идея, или да се осмелите да споделите идеи с други хора без съмнения, страхове, несигурност и всички други трудни чувства, които идват с отварянето на себе си за обратна връзка от другите. –
 • и инициативност при предприемане на действия: способност за любознателност и отвореност към нови преживявания, също и чрез самоинициатива, проактивен подход и упоритост при преодоляване на трудностите, които възникват при преследването на дадена цел.
 • готовност и отвореност за сътрудничество с други хора: способност да разглеждате други гледни точки и склонност към успешна работа за постигане на обща цел с другите.

На респондента се задават въпросите:

 • кои характеристики ги описват най-добре сред посочените.
 • колко често признават необходимостта от развиване на умения за творчество колко често техните задължителни
 • дейности като работа или обучение предизвикват стрес.
 • колко често задълженията ги карат да действат под натиск.

2.1.2. Въпросник за екипната сфера

Въпросник, който се попълва от всеки член на екипа, с молба да оцени нивото на креативност на своя екип.

По отношение на своята организация всеки респондент трябва да оцени:

 • дали екипите се създават с цел повишаване на креативността;
 • степента на готовност на служителите или студентите на организацията да участват в работата на екипите, ангажирани с генерирането на нови идеи и решения.
 • какви задачи се поставят на екипите, които отговарят за създаването на нови идеи и решения;
 • дали има конфликти между колегите;
 • качеството на сътрудничество на екипа;
 • нивото на мотивация за сътрудничество с колегите;
 • степента на независимост на членовете на екипа при постигането на организационните цели;
 • нивото на автономност на екипа при вземането на организационни решения;
 • готовността на отделните членове на екипа да поемат отговорност за работата на екипа;
 • готовност за споделяне на знания между членовете на екипа.

2.1.3 Въпросник за лидерската сфера

Въпросник, който се попълва от респондент, ръководител на организация, ръководител на екип, с молба да оцени нивото на креативност в своята организация.

В този случай от респондента се изисква да посочи:

 • за какви цели се използва креативността в тяхната организация.
 • с какво е свързана креативността в тяхната организация
 • какво повишава креативността в тяхната организация.
 • как в организацията се развиват проиновативни лидерски стилове.

2.1.4 Въпросник за организационната сфера

Въпросник, който се попълва от респондент: академичен състав, служители от други отдели, напр. администрация, мениджмънт, маркетинг, бизнес, които искат да оценят нивото на развитие и прилагане на творчеството в тяхната организация.

В първата част, когато попълва въпросника, респондентът трябва да оцени характеристиките на служителите в своята организация, свързани с креативността.

Що се отнася до въпросника за организационната сфера, тези креативни характеристики се отнасят до:

 • откритост и толерантност
 • способност за приемане на критика от ръководител
 • чувствителност към възникващи проблеми, които се появяват, след като всичко е вървяло гладко
 • способност за поемане на рискове
 • готовност за действие
 • гъвкавост при предприемане на действия
 • оригиналност при предприемане на действия
 • смелост да се предлагат и споделят оригинални идеи
 • любопитство и инициативност при предприемане на действия
 • готовност и откритост за сътрудничество с колегите.

След това респондентът трябва да оцени:

 • наличието на конфликти между колеги в организацията.
 • кои качества характеризират служителите в организацията.
 • колко често служителите съобщават за необходимостта да развиват творческите си умения.
 • дали работата в организацията причинява стрес на служителите.
 • дали ежедневните задачи на служителите на работното място причиняват стрес.
 • дали стратегическите или програмните документи на организацията отдават значение на развиването на креативността и подчертават значението на креативността в институцията в ежедневните дейности на практическо ниво.
 • дали някога се е провеждал одит на креативността в организацията
 • дали организацията подкрепя служителите си да развиват творческото си мислене и креативност.
 • дали организацията идентифицира потенциални източници за разработване на иновативни идеи.
 • дали в организацията съществува механизъм, който позволява използването на творческия потенциал на членовете на всяко ниво.
 • дали организационната култура е насочена към развитието на креативността.

2.2. Оценка и тълкуване на резултатите

След като респондентът попълни въпросника, системата предоставя резултат въз основа на дадените отговори. Този резултат измерва текущото състояние в сферата, за която е извършена оценката.

Инструментът за одит може да се използва периодично за измерване на напредъка, а техниките предлагат гъвкавост за многократно използване чрез промяна на темите и повишаване на сложността и трудността.

Полученият анализ помага на респондента да разбере кои меки умения трябва да подобри и да идентифицира проблемните области, изискващи развитие, за да насочи по-добре усилията си.

За всяка област са предложени пет кратки курса, свързани с творчеството и пионерските иновационни техники, за да се насърчат и развият меки умения за креативност.

Диагностиката в конкретни области за дадена организация изисква съпоставяне на вида на курса с резултатите, получени в дадена област. Ето защо, за да се осигури гъвкавост, респондентът може да избере от посочените от инструмента курсове този, който най-добре отговаря на спецификата и нуждите.

2.2.1. Индивидуална сфера

Приложена е следната скала за оценка на получените резултати:

 • ниско ниво на креативност резултат до 17 точки: направете поне 4 упражнения;
 • средно ниво на креативност, получени между 18 и 34 точки: направете поне 3 упражнения;
 • високо ниво на креативност, получени между 35 и 52 точки: направете поне 2 упражнения;
 • много високо ниво на креативност с резултат над 52 точки: направете поне 1 упражнение;

Упражненията, предложени за тази сфера, са следните:

 1. Табло на настроението
 2. Биомимикрия
 3. Шест въпроса
 4. Морфологичен анализ
 5. SCAMPER

2.2.2. Екипна сфера

Приложена е следната скала за оценка на получените резултати:

 • – ниско ниво на креативност – до 14 точки: направете поне 4 упражнения;
 • средно ниво на креативност, получени между 15 и 27 точки: направете поне 3 упражнения;
 • високо ниво на креативност, получени между 28 и 41 точки: направете поне 2 упражнения;
 • много високо ниво на креативност с резултат над 41 точки: направете поне 1 упражнение.

Упражненията, предложени за тази сфера, са следните:

 1. Фалшиво правило
 2. LOESJE
 3. Не правете нищо
 4. Lotus Blossom/Лотосов цвят
 5. SWOT Анализ

2.2.3. Организационна сфера

Приложена е следната скала за оценка на получените резултати:

 • ниско ниво на креативност – получени до 18 точки: направете поне 4 упражнения;
 • средно ниво на креативност, получени между 19 и 37 точки: направете поне 3 упражнения;
 • високо ниво на креативност, получени между 38 и 56 точки: направете поне 2 упражнения;
 • много високо ниво на креативност с резултат над 56 точки: направете поне 1 упражнение.

Упражненията, предложени за тази сфера, са следните:

 1. Фокус група
 2. Шест мислещи шапки
 3. Бионикс
 4. Метод 5W2H
 5. TRIZ

2.2.4. Сфера на лидерството

Приложена е следната скала за оценка на получените резултати:

 • ниско ниво на креативност – до 11 точки: направете поне 4 упражнения;
 • средно ниво на креативност, получени между 12 и 23 точки: направете поне 3 упражнения;
 • високо ниво на креативност, получени между 24 и 35 точки: направете поне 2 упражнения;
 • много високо ниво на креативност с резултат над 35 точки: направете поне 1 упражнение.

Упражненията, предложени за тази сфера, са следните:

 1. Най-лошата възможна идея
 2. Картографиране на ума
 3. Техника на стойка на глава
 4. Synectics
 5. Филипс 66

2.3. Описание на курсовете за развиване на креативността

Университетските преподаватели могат да повишат качеството и ефективността на висшето образование, което предлагат на студентите в своите курсове, като изградят мост между университетското образование и динамиката и нуждите на работния пазар. Всъщност, освен че трябва да култивират студентите от академична гледна точка, преподавателите трябва да им помагат да опознаят и развият меки умения, и по-специално креативност.

Предложените учебни дейности могат да се провеждат в клас или онлайн, да се редуват с присъствено и дистанционно обучение, и са предназначени за истинска подкрепа на студентите и техния потенциал. За всяко ниво са определени подходящи курсове, затова те са подробно описани по-долу, разделени по нива.

Провеждането на интензивни курсове ще помогне на академичния състав да разбере кои меки умения трябва да се насърчават и развиват у студентите. Краткосрочните курсове на InnCREA са предназначени да предоставят метод за:

 • развиване на уменията за творчество с помощта на специфични техники за креативност и пионерски иновации на innCREA.
 • адаптиране на техниките към нивото на компетентност на студентите.
 • повишаване на осведомеността на студентите относно значението на тези умения за личния успех и развитие на настоящите и бъдещите динамични пазари на труда.

Също така преподавателите и академичния персонал на ВУЗ-овете могат:

 • да повишат собствената си квалификация чрез инструментите на innCREA.
 • да подобрят професионалното си представяне и кариерното си планиране.
 • да придобият знания за нарастващото значение на меките умения за успешното интегриране на настоящия и бъдещия пазар на труда.
 • да получат компетентността и знанията, необходими за да повишат меките умения на своите студенти, като използват техники за творчество и иновации, за да подобрят кариерните им перспективи.
 • приема актуализирани стратегии за преподаване в съответствие с нивата на компетентност на студентите и нуждите на пазара на труда и бъдещите тенденции.
 • да придобият знания за това как да повишат осведомеността на студентите относно значението на тези умения за личния успех и развитие на настоящия и бъдещия динамичен пазар на труда.

Интензивните курсовете предлагат планове на уроци за фокусиране върху всеки от четирите идентифицирани типа творчество, важни в работна среда (интензивни курсове, глави 2. индивидуална, 3. екипна, 4. лидерска, 5. организационна), общо въведение и преглед (интензивен курс, глава 1), както и инструмент за одит и оценка (интензивен курс, глава 6). Инструментът за одит и упражненията на innCREA могат да се използват и отделно, да се модифицират, за да отговарят на съдържанието на курса, и да се включат в учебната програма на ВУЗ.

Интензивните курсове на InnCREA включват следните характеристики:

 • Меките умения, които са най-важни на индивидуално ниво, и значими на пазара на труда
 • Цели на обучението за студенти и служители на ВУЗ, развиващи меки умения за творчество в специфичните области на индивидуалната, екипната, лидерската и организационната креативност
 • Структура на курса, метод на обучение и провеждане
 • План на урока
 • Учебно съдържание
 • Как могат да се развиват/обучават и измерват/оценяват конкретните меки умения
 • Стратегии за преподаване на меки умения, необходими за бизнеса и професионалния живот
 • Дейности/упражнения за повишаване на креативността
 • Допълнителни ресурси

Чрез документно проучване, анкета и интервюта партньорите на innCREA определиха най- важните меки умения, които трябва да се развият за професионалния живот, и ги групираха като (1) индивидуални, (2) за член на екип, (3) за лидерска роля и (4) на организационно ниво.

20-те упражнения, включени в учебните материали на innCREA, бяха избрани чрез проучване на документи от партньорите по проекта innCREA. Тези 20 упражнения бяха избрани като най- ефективни за развиване на умения за креативност и пионерски иновации.

2.3.1 Индивидуално ниво

Петте упражнения, избрани за развиване на индивидуалната креативност, са изброени по степен на трудност, както следва:

1. Табло за настроение (Moodboard)
Методът Табло за настроение може да се използва за визуално представяне на същността и идеята на нещо, например мечтаната къща, мечтаното работно място в университета, мечтаната работа или човек. Таблата за настроение се използват за разработване на концепции, за представяне на идеи на други членове на екипа или на външни лица (напр. заинтересовани страни), за представяне на цел и нейната същност. Визуалността на таблата може също така да отвори съзнанието за нови идеи. Таблото с идеи може да се използва и като „насочващ документ“, който да напомня какво се иска по време на работния процес.

2. Шест въпроса

Шестте въпроса в този метод са: Кой, Какво, Кога, Къде, Защо, Как. Шестте въпроса са една от най-разпространените и ефективни техники за анализ и креативно мислене. Тези въпроси позволяват на ползвателите на метода да видят проблема от различни гледни точки и стимулират мисленето им. Техниката е известна още като 5W1H.

3. Морфологичен анализ

Морфологичният анализ е метод за творчество и инструмент за разработване на продукти/процеси, който подробно описва елементите на даден продукт и след това започва да ги комбинира в нови и уникални решения на определения проблем. Морфологичният анализ е метод за креативност, който използва наблюдението и анализа на различните измерения на продукта като отправна точка за намиране на решения на разглеждания проблем, като ги комбинира в нови и уникални решения.

4. SCAMPER

Методът SCAMPER е набор от девет подсказки за идеи за трансформиране на всеки обект, услуга или процес в нещо ново. Целта е да се подобри продуктът/услугата, като се открият нови гледни точки по систематичен начин. Методът може да се прилага за съществуващ продукт или да се използва и по време на фазата на разработване на продукта за идеи или за концепции.

SCAMPER е мнемоничен израз за:

 • (S) Замести
 • (C) Комбинирай
 • (А) Адаптирай
 • (M) Промени или увеличи
 • (P) Намери друго приложение
 • (E) Премахни
 • (R) Обърни или пренареди.

5. Биомимикрия

Биомимикрията е техника за творчество, която се вдъхновява от решенията в природата за разработване на продукти и решаване на проблеми. Например формата на птичите крила е вдъхновила формата на самолетните крила. По подобен начин цветният камуфлаж е вдъхновен от природата. В структурите на биомимикрията техническите решения, цветовете, функционалността и т.н. от природата се изучават и пренасят в разработването на продукти и решаването на проблеми. Биомимикрията е част от естественото разработване на продукти, но с вдъхновение търсено от природата и следователно може да се използва в обичайния процес на разработване на продукти или решаване на проблеми.

2.3.2 На ниво екип

Петте упражнения, избрани за развиване на екипната креативност, са изброени по степен на трудност, както следва:

1. Не правете нищо

Да не правим нищо е метод, който се използва в ситуация, когато предполагаме, че трябва да се направи нещо по даден въпрос или проблем. Вместо това се запитайте какво ще се случи, ако „не правим нищо“? Това обикновено води до един от трите възможни резултата:

 1. Проблемът не трябва да се решава.
 2. Ще имате по-добра представа за ползите от решаването на проблема.
 3. Ще генерирате някои алтернативни проблеми за решаване.

Техниката не е толкова проста, колкото подсказва заглавието, и е лесно да бъде разбрана погрешно. Тя не означава, че ако човек игнорира проблема и той ще изчезне, въпреки че в някои случаи това може да бъде решение.

2. LOESJE

Основата на техниката е да се напишат кратки тематични лозунги, които да предизвикат конструктивна дискусия. Лозунгите могат да бъдат представени и като постери. Това е техника, основана на играта с думите, която позволява да се излезе извън обичайните езикови модели и ефективно да се активира творческото мислене.

Текстовете, които се поставят върху печатни материали (плакати, картички, стикери), обикновено се създават в рамките на семинари по творческо писане и имат за цел да насърчат хората да споделят идеи и концепции, да изразят собственото си мнение с помощта на кратки лозунги. Работилниците на Loesje са възможност да се изразяват собствени възгледи и да се вдъхновяват действия, особено в непосредствената среда.

3. Лотосов цвят /Lotus Blossom/

В „Лотосов цвят“ венчелистчетата около сърцевината на цветето образно казано се „отлепват“ едно по едно, разкривайки ключов компонент или тема. Този подход се прилага във все по- широки кръгове, докато темата или възможността не бъдат цялостно проучени.

Тази техника може да се използва при планиране на сценарии и е много полезна за прогнозиране на стратегически сценарии. Тя е предназначена за работа в групи и се използва за по-задълбочен поглед върху различни решения на проблеми. Тя започва с централна основна идея, заобиколена от осем празни полета или кръгове. С помощта на мозъчна атака в тези полета се записват осем допълнителни идеи (решения или проблеми). На следващия етап всяка от тези осем идеи се превръща в ядрото на друг набор от осем заобикалящи празни полета, които се запълват с нови идеи чрез мозъчна атака. Процесът продължава, докато не се появи задоволително решение или достатъчен брой идеи.

4. SWOT Анализ

SWOT анализът е техника, която се използва за оценка на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на даден проект, бизнес, продукт, услуга или всяка друга ситуация, в която трябва да се вземе решение за постигане на дадена цел.

Всеки от тези фактори трябва да бъде внимателно проучен, за да се планира растежът на организацията, като се систематизира събраната информация за конкретен проблем и се предостави ключова информация за определяне на стратегии и позициониране на пазара.

5. Фалшиво правило

Техниката за творчество с фалшиви правила е техника за провокация, която използва процеса на свободни асоциации, който умът ни задейства, опитвайки се да свърже проблемна ситуация с правило или ограничение, което няма очевидна връзка с нея. По този начин тя стимулира нарушаването на правилата, което е скритият произход на креативността, и повишава вниманието към организационните предизвикателства пред креативността.

Основната цел на тази техника е да подпомогне творческото мислене чрез „излизане от рамките“ на предположенията в комбинация със случайни стимули. Техниката може да се използва в екипни сесии или индивидуално, за да подкрепи участниците да променят първоначалната си гледна точка и да улесни потока от идеи.

Въпреки че стъпките изглеждат лесни за изпълнение, тази техника може да се окаже предизвикателство за хора без предишен опит в областта на креативността.

2.3.3 Организационно ниво

Петте упражнения, избрани за развиване на организационната креативност, са изброени по степен на трудност, както следва:

1. Фокус група

Техниката на фокус групата е един от примерите, използвани за проучване на мненията, знанията, възприятията и опасенията на хората по отношение на определена тема.

Фокус групата обикновено включва от шест до десет участника, които имат някакви познания или опит по темата. Груповата дискусия се води от модератор, който насочва участниците към поредица от въпроси с отворен отговор. Събраната информация може да предостави важни сведения за човешките нагласи и ценности, свързани с обсъжданата тема. Техниката може да се използва успешно и в съчетание с други изследователски инструменти, като например проучвания, за да се подпомогне разработването на въпросник или да се обяснят конкретни резултати от проучването.

Фокус групите могат да бъдат чудесен инструмент за насърчаване на креативността, тъй като дават възможност за по-открити дискусии и въпроси с отворен край.

2. Шест мислещи шапки

Техниката на шестте мислещи шапки може да се използва за подобряване на уменията за решаване на проблеми в група чрез разглеждане на проблема от различните гледни точки, които представляват шестте мислещи шапки. Техниката насърчава гъвкавото мислене и съвместната работа между различни типове хора.

 • Бяла шапка – неутрална цел, определена от факти, информация, данни и цифри.
 • Червена шапка – емоционална гледна точка, определена от чувствата и интуицията, предчувствията и инстинктите.
 • Черна шапка – преценка, определена от предпазливост и проблеми.
 • Синя шапка – контрол на процеса, определен от управлението на мисленето, организирането и контрола.
 • Жълта шапка – логично положително определяне на ползите и слънчево настроение.
 • Зелена шапка – креативност, която се определя от творчество и решения, енергия и нови идеи.

Шестте мислещи шапки имат за цел да внесат различни и нови гледни точки в процеса на вземане на решения или развитие. Техниката използва ролеви игри, които се провеждат чрез шапки с различни цветове, всяка от които представлява различен начин на мислене. При тази техника се „слага“ или „сваля“ една от шестте мислещи шапки, за да се посочи какъв тип мислене се използва. Лицето с определена шапка, например зелена, ще действа и ще се държи според „личността“ на шапката, „начина на мислене“ на шапката. Всяка шапка представя своите различни гледни точки към проблема/темата, които модераторът може да събере и да улесни дискусията.

3. Метод 5W2H

Решаването на даден проблем и прилагането на ефективни коригиращи действия изисква първо да се идентифицират причините за проблема. Техниката 5Why позволява на екипа да намери отговори на въпросите за причините за повтарящи се проблеми. Този метод мобилизира служителите да мислят аналитично и да се опитват да идентифицират проблема самостоятелно, което се отразява положително на тяхното участие в живота и функционирането на компанията или организацията. Става въпрос за достигане до проблема чрез дедукция, подробен анализ на проблема от различни гледни точки.

Подходящото използване на метода 5W2H помага да се разгледа проблемът от по-широка перспектива и позволява да се вземат по-точни решения.

4. TRIZ

Целта на техниката е да се идентифицира и дефинира проблемът, който е основа за търсене на решение, а областите на приложение са предимно решаване на технически проблеми. Основните характеристики на тази техника са:

 1. Без значение от коя област на знанието или от кой отрасъл са патентите, абстрактните проблеми и начинът на тяхното решаване са едни и същи.
 2. Еволюцията на техническите системи проявява определена тенденция, която води до аналогични методи за решаване на проблеми.
 3. Действителните иновации често могат да бъдат формулирани само чрез научно изследване на собствената сфера на дейност отвън.

5. Бионика

Технологията на биониката може да се използва на всяко ниво и във всяка институция. Тя може да се използва за развитие на креативността на фирмено ниво чрез насочване на мисленето към разработване и усъвършенстване на продукти чрез наблюдение и използване на решения, създадени от природата, или в образованието за развиване на креативността на ученици или студенти и насочване на тяхното развитие в съответствие с нуждите на пазара.

В този случай техниката е използвана пионерски за решаване на проблеми на държавно ниво, където има недостиг на квалифицирани служители.

2.3.4 Лидерско ниво

Петте упражнения, избрани за развиване на лидерската креативност, са изброени по степен на трудност, както следва:

1. Филипс 66

Техниката за обсъждане на Филипс 66 е много подходяща за ситуации, в които имате на разположение много креативни и желаещи хора, но предизвикателството е как да използвате този потенциал, така че всеки да допринесе.

Техниката е една от разновидностите на мозъчната атака (brainstorming) и се характеризира с:

 • Работа в малки екипи
 • Фокусиране върху намирането на идеята, която най-добре ще реши проблема
 • Позволява на идеите да се разпространяват в рамките на групите и да се споделят с другите за доразвиване.
 • Позволява на всички участници в групата да дадат своя принос.

2. Стойка на глава

При техниката „Стойка на глава“ участниците се съсредоточат върху подхода към проблемите си от противоположен ъгъл, например какво не би проработило, какво може да се обърка или кои дейности никога няма да решат проблема. По този начин тази техника позволява на потребителите да използват разочарованието си към по-добро. За да решат проблемите, те ще трябва първо да се опитат да ги решат.

Техниката „стойка на глава“ може да бъде изпълнена индивидуално или в екип, но се препоръчва да се използва в група от минимум двама участници. Например, вместо да питат „Защо портокалите ми не се продават?“, участниците могат да попитат „Как да направя така, че портокалите ми да не се продават?“. Чрез това участниците могат да узнаят множество причини за незадоволителните си продажби на портокали.

3. Най-лошата възможна идея

Техниката за креативност „Най-лошата възможна идея“ се основава на някои от основните характеристики на креативността. Тя стимулира „комбинаторната креативност: дисонансът на лошата идея подтиква мозъка да се преориентира и препроектира, докато не се появи свързана с нея „добра“ идея: „Често само при сравняването на две идеи се открива най-добрата идея – хибрид от двете“. Тя улеснява оспорването на предположенията – всяка лоша идея разкрива алтернативен начин на мислене и идеята илюстрира важни аспекти на проблема, които може да са били пренебрегнати. Техниката за креативност „Най-лошата възможна идея“ успешно преодолява повечето недостатъци на класическата мозъчна атака (лична срамежливост, премахване на натиска, че трябва да се измислят добри идеи, неловкост, когато вместо да се развиват идеи в различни посоки, доминиращите членове на екипа потискат други, които може би имат по-добри идеи)

4. Картографиране на ума

При мисловното картографиране една идея или тема се записва в средата на лист хартия, а след това идеята се разширява или се записват подтеми, като се записват повече подробности около нея и се свързват визуално, например с линии. Тези под-идеи или подтеми отново се разделят на по-малки идеи около всяка под-идея или тема, с която са пряко свързани. Това помага да се получи цялостна представа за разглежданата идея и за това, което е свързано с нея, за да се получи цялостна визия за елементите и идеите, свързани с първоначалната тема. Мисловната карта помага да се идентифицират и визуализират всички аспекти, свързани с идеята.

5. Синектика (Synectics)

Методът „Синектика“ е евристичен метод за концептуално проектиране и творческо решаване на проблеми чрез използване на аналогии и метафори. При него се използва почти неограниченият капацитет на човешкия ум за търсене на решения, наред с всичко останало и чрез сравняване на контрастни елементи на дадена система и чрез подпомагане на мисловния процес чрез създаване на среда и внимателен подбор на изобретатели, така наречените „синектици“.

2.3.5 Меки умения, свързани с 20-те избрани упражнения

В областта на индивидуалната креативност следните пет меки умения бяха оценени като най-важни за отделния служител: адаптивност, концентрираност, критично мислене, изобретателност и решаване на проблеми. Тези умения могат да бъдат развити чрез упражненията Табло на настроенията, Шест въпроса, Морфологичен анализ, SCAMPER и Биомимикрия.

Способност за меки уменияУпражнения за развиване на това умение
адаптивностБиомимикрия, Табло на настроението, SCAMPER, Шест въпроса
концентрираностБиомимикрия, Морфологичен анализ, Шест въпроса
критично мисленеБиомимикрия, Табло на настроението, Морфологичен анализ, SCAMPER, Шест въпроса
изобретателностБиомимикрия, Морфологичен анализ
решаване на проблемиБиомимикрия, Табло на настроението, Морфологичен анализ, Шест въпроса

Петте упражнения, избрани за развиване на индивидуалната креативност, са подредени по степен на трудност, както следва:

 1. Табло на настроението – за резултати под 20%
 2. Шест въпроса – за резултати от 20 до 40%
 3. Морфологичен анализ – за резултати от 40% до 60%
 4. SCAMPER – за резултати от 60% до 80%
 5. Биомимикрия – за резултати над 80%

За човек с по-ниска оценка за индивидуална креативност е препоръчително да започне с упражнението “ Табло на настроението„, след което да опита следващото упражнение „Шест въпроса“ и да продължи надолу по списъка, докато придобие повече опит и познания в използването на упражнения за креативност. Човек с по-висок резултат може да започне с по-предизвикателно упражнение.

В областта на екипната креативност следните пет меки умения бяха оценени като най-важни за членовете на екипа: комуникация, сътрудничество, лидерство, умения за водене на преговори и решаване на проблеми. Тези умения могат да бъдат развити чрез упражненията Loetsje, Лотосов цвят, SWOT анализ, Фалшиво правило и Не правете нищо.

Способност за меки уменияУпражнения за развиване на това умение
communicationLoetsje, Lotus Blossom, SWOT, False rule
collaborationLoetsje, Lotus Blossom, False rule, Do Nothing
leadershipSWOT, False rule
negotiation skills Loetsje, Lotus Blossom, SWOT
problem-solvingLoetsje, Lotus Blossom, SWOT, False rule, Do Nothing

Петте упражнения, избрани за развиване на екипната креативност, са изброени по степен на трудност, както следва:

 1. Не правете нищо – за резултати под 20%
 2. LOESJE – за резултати от 20% до 40%
 3. Лотосов цвят – за резултати от 40% до 60%
 4. SWOT анализ – за резултати от 60% до 80%
 5. Фалшиво правило – за резултати над 80%

Някой с по-ниска оценка на индивидуалната креативност би бил посъветван да започне с упражнението „Не правете нищо„, след което да опита следващото упражнение – LOESJE, и да продължи надолу по списъка, когато натрупа повече опит и познания в използването на упражнения за креативност. Някой с по-висок резултат може да започне с по-предизвикателно упражнение.

В областта на лидерската креативност следните пет меки умения бяха оценени като най-важни за лидерите: адаптивност, увереност, сътрудничество, любопитство и. Тези умения могат да се развият чрез упражненията Филипс 66, Техника на стойката на глава, Най-лошата възможна идея, Мисловна карта и Синектика.

Способност за меки уменияУпражнения за развиване на това умение
адаптивностНай-лошата възможна идея, Мисловно картографиране, Стойка за глава, Филипс 66
довериеНай-лошата възможна идея, Мисловно картографиране, стойка за глава, Синектика, Филипс 66
сътрудничествоНай-лошата възможна идея, Мисловно картографиране, Синектика, Филипс 66

Петте упражнения, избрани за развиване на лидерската креативност, са изброени по степен на трудност, както следва:

 1. Филипс 66 – за резултати под 20%
 2. Техника „Стойка на глава“ – за резултати от 20% до 40%
 3. Най-лошата възможна идея – за резултати от 40% до 60%
 4. Мисловно картографиране – за резултати от 60% до 80%
 5. Синектика – за резултати над 80%

Някой с по-нисък резултат за индивидуална креативност би бил посъветван да започне с упражнението „Филипс 66„, след това да опита следващото упражнение – „Техника Стойка на глава„, и да продължи надолу по списъка, когато придобие повече опит и познания в използването на упражнения за креативност. Човек с по-висок резултат може да започне с по-предизвикателно упражнение.

В областта на организационната креативност следните пет меки умения бяха оценени като най-важни за организацията: адаптивност, комуникация, сътрудничество, решаване на проблеми и устойчивост. Тези умения могат да бъдат развити чрез упражненията Фокус група, Шест мислещи шапки, Метод 5W2H, TRIZ и Бионика.

Способност за меки уменияУпражнения за развиване на това умение
адаптивностШест мислещи шапки, Фокус група
комуникацияШест мислещи шапки, Бионика, Фокус група, 5W2H
критично мисленеБионика, Фокус група, 5W2H
решаване на проблемиTRIZ, Шест мислещи шапки, Бионика, 5W2H
устойчивостШест мислещи шапки, Фокус група

Петте упражнения, избрани за развиване на организационната креативност, са изброени по степен на трудност, както следва:

 1. Фокус група – за резултати под 20%
 2. Шест мислещи шапки – за резултати от 20% до 40%
 3. Метод 5W2H – за резултати от 40% до 60%
 4. TRIZ – за резултати от 60% до 80%
 5. Бионика – за резултати над 80%

Някой, който има по-нисък резултат за индивидуална креативност, би бил посъветван да започне с упражнението „Фокус група„, след което да опита следващото упражнение – „Шест мислещи шапки„, и да продължи надолу по списъка, докато придобие повече опит и познания в използването на упражнения за креативност. Някой с по-висок резултат може да започне с по-предизвикателно упражнение.