Level Icon

Кратко описание на техниката за креативност

Лотосовият цвят е техника за творческо и латерално мислене, тя е инструмент за мозъчна атака, при който се използва визуално представяне на дадена идея. Името на техниката се основава на изображението на

използваната схема, която напомня за цветето лотос. Поконкретно, създава се дъска, на която се рисува централно цвете (Моят лотосов цвят). В центъра на цветето е проблемът, а в листенцата са решенията, идеите и свързаните с тях концепции, които излизат от творческата група. След това всяко венчелистче се превръща в център на ново цвете, за което се извършва същият творчески процес.

Level Icon

Упражнение за умения на ниво:

Level Icon

Индивидуално

Level Icon

Екипно

Level Icon

Организационно

Level Icon

Лидерско

Level Icon

Цели на упражнението

Техниката „Лотосов цвят“ помага да се превърнат прозренията в концепции и решения, като се създават връзки, които често водят до полезни идеи, за които не е било помислено преди, в един порочен кръг, водещ до нови решения. Тя е уникална с това, че позволява създадените идеи да се свържат помежду си, да се проучат допълнително в дълбочина и да се отдаде еднакво значение на всяка от тях.

Техниката помага да се свържат различните мисловни процеси на студентите, необходими за решаване на проблеми, със сесиите за мозъчна атака, като се работи по лесна за използване схема, разбираема дори за тези, които не са участвали в сесията за мозъчна атака.

При прилагането на тази техника не е необходимо да се предприемат действия по отношение на различни нива на компетентност на студентите.

Level Icon

Умения развивани/подсилвани чрез упражнението

Level Icon

Адаптивност

Level Icon

Комуникативност

Level Icon

Сътрудничество

Level Icon

Любопитство

Level Icon

Инициативност

Level Icon

Лидерство

Level Icon

Умения за решаване на проблеми

Level Icon

Самодисциплина

Level Icon

Толерантност към двусмислието, несигурността и сложността

Level Icon

Концентрираност

Level Icon

Увереност

Level Icon

Критично мислене

Level Icon

Умения за различно мислене

Level Icon

Изобретателност

Level Icon

Умения за водене на преговори

Level Icon

Устойчивост

Level Icon

Стратегическо мислене

Level Icon

Визуализация

Level Icon

Продължителност

Присъствено: 60 минути за попълване на схемата Онлайн: 60 минути за попълване на схемата

Level Icon

Колко души са необходими?

Екип от не повече от петима студенти с различни нагласи и мисли. Ако студентите са повече, разделете ги на повече екипи.

Level Icon

Необходими материали

Присъствено: лист хартия, на който да нарисувате схемата, и стикери или инструмент за съвместно създаване на диаграми (Mural, Realtime board, …), за да запишете идеите в листенцата.

Онлайн: инструмент за съвместно създаване диаграми (Mural, Realtime board, …).

Level Icon

Инструкции за провеждане на упражнението

Стъпка 1. Фасилитаторът записва реалистичен проблем в центъра на схемата

Стъпка 2. Фасилитаторът разделя студентите на отбори и ги инструктира да напишат 8 идеи, свързани с проблема, в 8-те кръга около центъра.

Стъпка 3. Всеки екип взема всяка идея и я превръща в център на схема. След това повторете процеса отначало.

Стъпка 4. След като всички схеми са попълнени, всеки екип има 64 идеи за този проблем. За всяка идея всеки отбор си задава следния въпрос:

Дава ли отговор на първоначалния проблем?

Съответства ли на проекта?

Съответства ли на визията на компанията?

Стъпка 5. Всеки екип проучва и филтрира идеите според приоритета си. Може да се използва SWOT анализ, за да се оценят плюсовете и минусите на всяко решение, или матрица стойност/труд. Стъпка 6. Всеки екип избира трите най-добри идеи, като за последна проверка се връща към трите въпроса погоре и се уверява, че отговорът е категорично „да“.

Level Icon

Примерни казуси

Следващият казус дава възможност да се преподават творчески техники и да се вдъхновят студентите да развиват творчески идеи плод на въображението.

Важно е преподавателят да предостави конкретни форми за обсъждане на стъпките за създаване на креативни и творчески произведения на ниво наблюдение и стратегия, да предложи на студентите възможности за практикуване на конвергентно и дивергентно мислене върху творческите произведения, да подтикне студентите да развият въображението си, да избягат от съществуващата рамка на мислене, да проведе дискусия по творчески казуси и споделяне в клас на творчески проекти с обратна връзка и преразглеждане чрез мозъчна атака между преподаватели и студентите в етапите на проектиране на обучението, толкова повече творчески и креативни произведения ще бъдат създадени чрез способностите на ниво осъзнаване, наблюдение, стратегия и рефлексия.

Подробности можете да намерите в статията на горната връзка: http://sefibenvwh.cluster023.hosting.ovh.net/wp-content/ uploads/2017/09/shen-reflections-and-assessmentson-i nstructional-design-91_a.pdf