Level Icon

Кратко описание на техниката за креативност

Да не правиш нищо е техника за креативност, която се прилага чрез индивидуално или групово проучване на това какво би се случило с даден проблем, ако не се прави нищо, и чрез определяне на резултата, който би бил налице, ако не се направи нищо. Обичайното предположение, че трябва да се направи нещо, за да се реши проблемът, се оставя настрана. Необходимо е да се спре за момент, да се прекрати отчаяното търсене на решения за няколко минути и да се помисли за това какво ще се случи, ако не се направи нищо. Това е творчески начин да се обмисли един от трите възможни изхода от проблема:

  • проблемът всъщност не трябва да се решава – проблемът се решава от само себе си без намеса или внимание (проблемът вече не е спешен или може би причината за решаването му е изчезнала).
  • ще получите по-добра представа за ползите от решаването на самия проблем.
  • генерирате някои алтернативни проблеми за решаване (мащабът на проблема не е бил толкова голям, колкото се е предполагало първоначално.
Level Icon

Упражнение за умения на ниво:

Level Icon

Индивидуално

Level Icon

Екипно

Level Icon

Организационно

Level Icon

Лидерско

Level Icon

Цели на упражнението

Техниката „Не правете нищо“ помага на студентите да разглеждат проблемите в перспектива и в много поголяма картина. Тъй като те продължават да разширяват рамката, тази по-голяма картина в крайна сметка ще включва и тях самите. Тя ще ги накара да се запитат как се отнасят към проблема. В този момент те често осъзнават колко маловажен може да е проблемът, че последиците от него са незначителни или че просто не ги интересуват. В този смисъл „да не правим нищо“ е инструмент за вникване в ценностите на студентите, в това, което наистина ги интересува, и това може да го направи жизненоважен както за стратегическото планиране, така и за осмислянето на това, което има

значение в живота им.

Представянето на тази техника на студентите трябва да ги запознае с нейната гъвкавост и с възможностите й за използване в различни бизнес среди. При прилагането на тази техника не е необходимо да се предприемат действия по отношение на различни нива на компетентност на учениците.

Level Icon

Умения развивани/подсилвани чрез упражнението

Level Icon

Адаптивност

Level Icon

Комуникативност

Level Icon

Сътрудничество

Level Icon

Любопитство

Level Icon

Инициативност

Level Icon

Лидерство

Level Icon

Умения за решаване на проблеми

Level Icon

Самодисциплина

Level Icon

Толерантност към двусмислието, несигурността и сложността

Level Icon

Концентрираност

Level Icon

Увереност

Level Icon

Критично мислене

Level Icon

Умения за различно мислене

Level Icon

Изобретателност

Level Icon

Умения за водене на преговори

Level Icon

Устойчивост

Level Icon

Стратегическо мислене

Level Icon

Визуализация

Level Icon

Продължителност

Присъствено: 20-30 минути Онлайн: същата продължителност както при присъствената форма (20-30 минути)

Level Icon

Колко души са необходими?

Отбори от по трима студенти. 

Level Icon

Необходими материали

Присъствено: лист хартия/табло и стикери за записване на идеи или инструмент за съвместно разработване на диаграми (Mural, Realtime board), за да попълните следните шаблони:

  1. Шаблон – Проблемът
  2. Шаблон – Последици от бездействието
  3. Шаблон – Друг възможен проблем, свързан с първоначалния

Онлайн: инструмент за съвместно създаване на диаграми (Mural, Realtime board) за попълване на горните шаблони.

Level Icon

Инструкции за провеждане на упражнението

Стъпка 1. Фасилитаторът разделя студентите на екипи

Стъпка 2. Фасилитаторът пише и обяснява на екипите реалистичен проблем.

Стъпка 3. Фасилитаторът моли екипите да напишат възможните последствия, ако не се направи нищо по проблема.

Стъпка 4. Фасилитаторът моли екипите да напишат каква информация, свързана с проблема, може би все още не са взели предвид.

Стъпка 5. Фасилитаторът моли екипите да напишат друг възможен проблем, свързан с първоначалния.

Стъпка 6. Екипът разглежда и размишлява върху написаните идеи, за да провери дали има информация, която не е била взета предвид, или възможности, които са станали очевидни при спокойно мислене, дали проблемът не се нуждае от нищо или дали е време да сменим посоката, защото се опитваме да решим грешен проблем.

Level Icon

Примерни казуси

Техниката „Не правете нищо“ е част от курс по творчество за инженери, организиран от Ерих Прем, консултант по изследвания и технологии в

Техническия          университет във      Виена

https://www.linkedin.com/pulse/do-nothing-strategy-busin esslife-erich-prem/

Този пример показва как преподавателят, който въвежда тази техника, кара студентите да осъзнаят, че релаксацията и бездействието са подходящи за „решаване“ на даден проблем. Да не се прави нищо не означава, че човек трябва да игнорира проблема и той ще изчезне, въпреки че в някои случаи това може да е решение. След това, във връзка с решаването на проблема, той моли студентите да започнат да анализират ситуацията на бездействие, като отговорят на въпроса какво ще се случи, ако събитията се развият по своя начин? Кое е най-лошото нещо, което може да се случи? Има ли някакви предимства да се остави проблемът да се реши от само себе си? Какво би било идеалното решение? Какви са пречките и ограниченията, с които ще се сблъскате? Кой може да помогне? Какви са възможните ресурси (време, хора, оборудване, финансиране, знания)?