Level Icon

Кратко описание на техниката за креативност

Шестте мислещи шапки е модел за ролеви игри, разработен от Едуард де Боно през 1986 г. Всяка шапка представлява различен обектив или гледна точка към определен въпрос и е проницателна дейност, която предотвратява ограниченото мислене. Тя служи като техника за екипно решаване на проблеми и мозъчна атака, която може да се използва за изследване на проблемите от различни гледни точки, за да се открият възможности, които иначе биха могли да бъдат пренебрегнати. Основната концепция на шестте мисловни шапки е, че за да се обработи информацията и да се достигне до най-добрите заключения в сесиите за решаване на проблеми, хората трябва да разглеждат проблемите от различни гледни точки.

Level Icon

Упражнение за умения на ниво:

Level Icon

Индивидуално

Level Icon

Екипно

Level Icon

Организационно

Level Icon

Лидерско

Level Icon

Цели на упражнението

Освен че подобрява качеството на решенията ви, техниката „Шест мислещи шапки“ има и някои други предимства:

  • По-организирано мислене. Можете да сте сигурни, че сте обмислили идеята от всеки ъгъл и това ви помага да прецените и да обработите получената информация ефективно и точно.
  • Подобрена креативност. Това ви кара да се откъснете от стандартни позиции и подходи. А сравняването или съчетаването на различни гледни точки понякога може да предизвика нови мисли.
  • По-добри умения за мислене. Това е чудесен начин за укрепване на важни умения като любознателност и критично мислене.
  • По-добри междуличностни умения. Насърчава ви да се упражнявате в слушане, задаване на въпроси и отговаряне. Така че техниката може също така да ви направи по-убедителни, подобри в забелязването на това кога други се нуждаят от подкрепа и са по-уверени в себе си, за да решат конфликти при възникването им.
  • По-голямо приобщаване в екипите. Техниката изисква хората да оставят настрана всички предразсъдъци и да се съсредоточите върху това да видят нещата от една и съща гледна точка за известно време. Дебатът все още се случва, но се основава на споделено разбиране – което може да помогне на всички да се чувстват включени.
Level Icon

Умения развивани/подсилвани чрез упражнението

Level Icon

Адаптивност

Level Icon

Комуникативност

Level Icon

Сътрудничество

Level Icon

Любопитство

Level Icon

Инициативност

Level Icon

Лидерство

Level Icon

Умения за решаване на проблеми

Level Icon

Самодисциплина

Level Icon

Толерантност към двусмислието, несигурността и сложността

Level Icon

Концентрираност

Level Icon

Увереност

Level Icon

Критично мислене

Level Icon

Умения за различно мислене

Level Icon

Изобретателност

Level Icon

Умения за водене на преговори

Level Icon

Устойчивост

Level Icon

Стратегическо мислене

Level Icon

Визуализация

Level Icon

Продължителност

Присъствено: 1-2 часа Онлайн: 1-2 часа

Level Icon

Колко души са необходими?

6-12 души

Level Icon

Необходими материали

Присъствено: бяла дъска/листовка/хартия и маркери, маса, столове, шаблон за шест мислещи шапки, шест шапки

Онлайн: шаблон за шест мислещи шапки

Level Icon

Инструкции за провеждане на упражнението

Стъпка 1. Избройте въпросите, които представляват шапките

Напишете на дъската набор от въпроси, които да представят шапки. Можете да направите това или в началото на среща или когато се окажете в затруднено положение.

Стъпка 2. Прегледайте всеки въпрос в екип

Прегледайте всеки въпрос заедно в екип. Това е ключът. Вместо да спорите помежду си вие сега  си сътрудничите.

Стъпка 3. Промяна на подхода. Ако не работи, променете подхода. Например, може да се окаже, че сте започнали с грешната „шапка“ или

въпрос. Вижте дали преминаването към друг въпрос или шапка няма да окаже влияние.

Това не е труден подход. Напроив, той е едва доловима промяна на стратегията от дебати под формата „отворени за всички“ към съсредоточаване и координиране на мисловната сила на екипа по целенасочен начин. Това позволява на всеки да бъде изслушан, както и да се обсъди даден проблем от различни гледни точки по начин, подобен на работа в екип.

Level Icon

Примерни казуси

ПРОУЧВАНЕ НА КАЗУСИ

Директорите на уелнес програма с нестопанска цел искат да разширят своята харта в областта на психичното здраве. В тяхната общност има остър недостиг на услуги и това продължава да бъде постоянен проблем, който те се надяват да намалят чрез лидерство, образование и сътрудничество. Като част от решението си те решават да използват техниката на 6-те мислещи шапки по време на среща за планиране.

РЕШЕНИЕ

Разглеждайки проблема с бялата шапка, те анализират данните, с които разполагат. Проучват тенденциите в областта на психичното здраве и в своята общност. Наличната информация показва огромно разминаване между това, което е необходимо, и това, което е налично.

С мисленето на червената шапка някои от директорите не са много въодушевени от навлизането в областта на психичното здраве. Самото говорене за това ги депресира. Други пък са изключително запалени по темата. Повечето от последната група са имали психично болни приятели или членове на семейството и могат да бъдат съпричастни към техните ситуации.

Когато мислят с черната шапка, те се притесняват, че проблемът е твърде голям, за да може тяхната малка програма да помогне. Те се притесняват, че тази нова насока може да застраши успеха им при настоящите им клиенти от групата на психично здравите. Освен това, въпреки че има налично безвъзмездно финансиране, те не са сигурни в шансовете си да го привлекат, като се има предвид размерът на тяхното доста оскъдно население от малко над 25 000 души.

С мисленето на жълтата шапка обаче смятат, че няма да струва много, за да се подобри наистина

състоянието на психичното здраве в тяхната общност. Те смятат, че тази нова посока е благородна и тяхната организация е в уникална позиция да я подкрепя и подхранва.

С помощта на мисленето на зелената шапка те обмислят как биха могли да подобрят значително комуникацията, сътрудничеството и взаимодействието между съществуващите агенции за услуги, така че всички да спечелят. Чрез образование те смятат, че могат да подобрят общественото разбиране и подкрепа чрез финансиране и доброволчество. Те знаят, че на върха на пръстите им има много повече идеи и ресурси, които просто трябва да се използват и творчески да се приложат към проблема.

Синята шапка е използвана от фасилитатора на срещата, за да се преминава между различните стилове на мислене. Възможно е да е трябвало да попречи на другите членове на екипа да превключват стиловете или да критикуват чуждите гледни точки.

Основни точки

„Шестте мисловни шапки“ е добра техника за разглеждане на ефектите от дадено решение от няколко различни гледни точки. Тя позволява да се внесат необходимите емоции и скептицизъм в решения, които иначе биха били чисто рационални. Тя открива възможност за прилагане на креативност при вземането на решения. Техниката също така помага например на постоянно песимистично настроените хора да бъдат позитивни и креативни. Плановете, разработени с помощта на техниката „Шестте мислещи шапки“, ще бъдат по-стабилни и устойчиви. Техниката може да ви помогне да избегнете грешки в областта на връзките с обществеността и да откриете основателни причини да не следвате даден курс на действие, преди да сте се ангажирали с него.