Level Icon

Кратко описание на техниката за креативност

TRIZ,  известна още като теория за изобретателно решаване на проблеми, е техника, която насърчава изобретателността на проектни екипи, които се затрудняват да решат бизнес предизвикателство. Тя предоставя данни за подобни минали проекти, които могат да помогнат на екипите да намерят нов път напред. TRIZ е създаден в Русия. Тя включва техника за решаване на проблеми, създадена чрез наблюдение на общите черти в решенията, открити в миналото. Създадена от Хенрих Алтшулер в бившия Съветски съюз, техниката Six Sigma признава, че определени модели се появяват винаги, когато се правят изобретения.

Level Icon

Упражнение за умения на ниво:

Level Icon

Индивидуално

Level Icon

Екипно

Level Icon

Организационно

Level Icon

Лидерско

Level Icon

Цели на упражнението

Един от най-значимите приноси на техниката TRIZ е, че тя идентифицира стратегии и модели за разрешаване на противоречия: както много общи като например разрешаване на противоречия във времето и пространството, така и по-конкретни, като например „Обмислете да направите точно обратното на това, което възнамерявате“. Високата степен на абстракция прави основните открития и принципи на TRIZ независими от областта по отношение на творческото решаване на проблеми. Дори сегашната система от общи принципи и модели на TRIZ може да бъде приложена към почти всяка създадена от човека система, с цел добавяне на определена стойност. Днес TRIZ се използва в бизнеса, софтуерните архитектури, маркетинга, рекламата и педагогиката.

Level Icon

Умения развивани/подсилвани чрез упражнението

Level Icon

Адаптивност

Level Icon

Комуникативност

Level Icon

Сътрудничество

Level Icon

Любопитство

Level Icon

Инициативност

Level Icon

Лидерство

Level Icon

Умения за решаване на проблеми

Level Icon

Самодисциплина

Level Icon

Толерантност към двусмислието, несигурността и сложността

Level Icon

Концентрираност

Level Icon

Увереност

Level Icon

Критично мислене

Level Icon

Умения за различно мислене

Level Icon

Изобретателност

Level Icon

Умения за водене на преговори

Level Icon

Устойчивост

Level Icon

Стратегическо мислене

Level Icon

Визуализация

Level Icon

Продължителност

Присъствено: 5+ часа Онлайн: 5+ часа

Level Icon

Колко души са необходими?

10-12 души

Level Icon

Необходими материали

Присъствено: PowerPoint, образци, хартия + химикал/молив

Онлайн: PowerPoint, образци, хартия + химикал/молив

Level Icon

Инструкции за провеждане на упражнението

Стъпка 1: Обяснете метода ТРИЗ и 40-те изобретателски принципа. Раздайте списъка с 39 параметъра и 40 принципа.

Стъпка 2: Представете проблема в един слайд: Можете да започнете, като представите проблема под формата на един слайд.

Стъпка 3: Разделете студентите на екипи, за да работят по един и същ проблем. В зависимост от броя на екипите всяка група може да работи върху избран брой принципи

Стъпка 4: Всеки екип представя своите констатации 

Стъпка 5: Комбинирайте предложените решения

Стъпка 6: Обсъдете различните подходи и различните решения

Стъпка 7: Добавяне на Обобщение за край на презентацията с „прототипно“ решение Стъпка 8: Обсъждане на решенията, генерирани от студентите

Level Icon

Примерни казуси