Level Icon

Кратко описание на техниката за креативност

Морфологичният анализ е инструмент за разработване на продукти/процеси, който очертава елементите на даден продукт и след това ги комбинира в нови и уникални решения. Морфологичният анализ използва наблюдението и анализа на различни елементи на даден продукт/процес/услуга като отправна точка за намиране на решения чрез нови комбинации.

Level Icon

Упражнение за умения на ниво:

Level Icon

Индивидуално

Level Icon

Екипно

Level Icon

Организационно

Level Icon

Лидерско

Level Icon

Цели на упражнението

Много проблеми ни предизвикват с твърде много възможни решения, само някои от които могат да бъдат нови и полезни. Техниката помага за систематично подреждане на подходящите и обещаващи аспекти и за систематичното им комбиниране с цел да се идентифицират нови и подходящи комбинации. Когато се прилага в класната стая, студентите се упражняват да описват даден проблем по отношение на неговите аспекти или измерения и в крайна сметка откриват оригинални и иновативни решения.

Използването на морфологичния анализ допринася за развитието на меки умения, които са много необходими на работното място, включително решаване на проблеми, дивергентно мислене, аналитични и синтетични умения и внимание към детайлите.

Техниката може да се прилага в различни ситуации в професионалния живот, образованието и личния живот. Подходяща е за случаи когато става дума за много чувствителна информация и при обработване на въпроси в ограничена рамка или с хора, които обикновено не са свикнали да работят с творчество. Методът отваря умовете за по-креативни перспективи, като предлага алтернативни решения, които могат да бъдат конструирани. Това не е чиста креативност, която започва от нулата, а креативност, получена чрез различни варианти на мислене и простото им комбиниране. По този начин методът е в състояние да засили творческото мислене при хора, които може да не са естествено

Level Icon

Умения развивани/подсилвани чрез упражнението

Level Icon

Адаптивност

Level Icon

Комуникативност

Level Icon

Сътрудничество

Level Icon

Любопитство

Level Icon

Инициативност

Level Icon

Лидерство

Level Icon

Умения за решаване на проблеми

Level Icon

Самодисциплина

Level Icon

Толерантност към двусмислието, несигурността и сложността

Level Icon

Концентрираност

Level Icon

Увереност

Level Icon

Критично мислене

Level Icon

Умения за различно мислене

Level Icon

Изобретателност

Level Icon

Умения за водене на преговори

Level Icon

Устойчивост

Level Icon

Стратегическо мислене

Level Icon

Визуализация

Level Icon

Продължителност

Присъствено: Половин час; варира в зависимост от учебния предмет

Онлайн: 15 минути синхронно представяне на техниката и задачата; 15 минути + за студентите за изпълнение на дейностт

Level Icon

Колко души са необходими?

Един или повече 

Level Icon

Необходими материали

Присъствено: PowerPoint, шаблон, хартия + химикал/молив

Онлайн: PowerPoint, шаблон

Level Icon

Инструкции за провеждане на упражнението

Стъпка 1. Представяне на техниката и шаблона с примери от практиката.

Стъпка 2. Предложете или накарайте студентите да изберат конкретни проблеми, които да бъдат решени.

Стъпка 3. Инструктирайте студентите да определят критериите/характеристиките/параметрите на проблема и да изберат тези, които биха могли да се приложат към решенията. Това може да се направи като мозъчна атака и/или по двойки или в малки групи.

Стъпка 4. Студентите избират жизнеспособни критерии/ характеристики/ параметри, за да попълнят мрежата в шаблона със списъци от параметри, разположени по осите. (Категориите/елементите са изброени по хоризонталната ос като заглавия на колони. Вариациите са изброени като заглавия на редове.) Сега комбинациите от категории/елементи с вариации могат да бъдат идентифицирани в мрежата. (Не е необходимо да се използват всички колони и редове в шаблона. За описание на комбинациите могат да се използват думи и/или изображения.)

Стъпка 5. Елиминиране на невъзможни или нежелани комбинации. Изберете най-подходящите, жизнеспособни комбинации за промяна на системи или подсистеми или идеи. Оставете настрана другите.

Стъпка 6. Потърсете и разработете решения чрез систематичен анализ на комбинациите. Стъпка 7. Студентите обсъждат резултатите: кои комбинации изглеждат жизнеспособни или не и защо.

Level Icon

Примерни казуси