Идея за проект

Общата цел на проекта innCREA е да се прехвърли, адаптира и разработи интегриран пакет от програми за обучение (материали и методологии) за преподаване на творчество и новаторство на работното място, с цел да се подпомогнат европейските университети и местните компании да използват тези знания и да ги прилагат на практика в ежедневната си дейност.

Целева група

Проектът е насочен към следните целеви групи:

 • Студенти от факултети/курсове на партньорски университети с по-ниски перспективи за заетост.
 • Учители и друг академичен персонал.
 • Заинтересовани страни: фирми, организации на социалната икономика, местни/регионални/национални власти, студентски асоциации/представители, предишни студенти, участвали в проекта.
 • Международни организации и организации на ЕС.

Очаквани резултати

Общата цел на проекта innCREA е да се прехвърли, адаптира и приложи интегриран пакет от програми за обучение (материали и методики) за преподаване на творчество и пионерство в стремежа към иновации, за да се развият меките умения на студентите от висшите училища и същевременно да се допринесе за преодоляване на разликата между уменията, които могат да се реализират на пазара, и тези, които се предлагат в курсовете за висше образование.

Други цели и задачи на проекта

 • укрепване на предприемаческите умения на студентите,
 • да предостави на европейските висши учебни заведения напълно документирани материали за обучение по творчество и новаторско управление,
 • да предостави на институциите за висше образование необходимите инструменти, за да развият по-добре способността си да идентифицират пречките пред творчеството и новаторството и да предприемат необходимите действия,
 • повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на институциите за висше образование,
 • да повиши осведомеността на европейската бизнес и висша образователна общност за творчеството и новаторството,
 • повишаване на адаптивността на бизнес културата в средното образование,
 • да се ангажира със систематичен и непрекъснат диалог с висшите учебни заведения, работодателите и всички заинтересовани страни.

Информация за новини и събития по проекта.