2.1 Περιγραφή εργαλείου ελέγχου

Το Εργαλείο Δημιουργικότητας και Πρωτοποριακού Ελέγχου InnCREA είναι ένας διαδραστικός πόρος, διαθέσιμος διαδικτυακά στον ιστότοπο του έργου, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθείται για την καλύτερη διεξαγωγή ελέγχου δημιουργικότητας. Ο έλεγχος της δημιουργικότητας έχει αναλυτικό ρόλο και αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός πριν ξεκινήσει μια πολιτική υποστήριξης της δημιουργικότητας.

Σκοπός του εργαλείου ελέγχου είναι:

 • να διερευνήσει τη δημιουργικότητα του οργανισμού ή της ομάδας,
 • προσδιορισμός των παραγόντων και των μεταβλητών που επηρεάζουν το δημιουργικό δυναμικό των σπουδαστών και του προσωπικού σε ατομικό, οργανωτικό, ηγετικό και ομαδικό επίπεδο,
 • ανάπτυξη αναλυτικού εργαλείου (συνήθως ερωτηματολογίου) προσαρμοσμένου στις ανάγκες, το προσωπικό, τη φύση της εργασίας κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων όλων των προαναφερθέντων παραγόντων και μεταβλητών,
 • να προσπαθήσει να αξιολογήσει αυτούς τους παράγοντες με την ανάπτυξη κατάλληλων κλιμάκων μέτρησης και ποσοτικοποίησης,
 • να αναλύει στατιστικά τα δεδομένα, ώστε να εντοπίζει τους προβληματικούς τομείς (παράγοντες) που απαιτούν βελτίωση για την καλύτερη εστίαση της διαχείρισης και των ομαδικών προσπαθειών,
 • να προτείνει προοδευτικά και συνθετικά μια αρχική δέσμη ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε η οργάνωση/ομάδα να αρχίσει τα πρώτα της βήματα για την υλοποίηση ενός αρχικού σχεδίου δράσης που θα καλλιεργεί τη δημιουργικότητα στην εργασία.

Οι κύριοι στόχοι του εργαλείου ελέγχου είναι:

 • αξιολόγηση της δημιουργικότητας σε όλους τους τομείς (ατομική, ομαδική, οργανωτική, ηγετική)·
 • να προσπαθούν να αξιολογούν τις ανάγκες της εργασίας σε ατομικό, οργανωτικό, ηγετικό ή ομαδικό επίπεδο, δημιουργώντας κατάλληλες κλίμακες μέτρησης·
 • να υποστηρίζουν τα ΑΙ και τις τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τη δημιουργικότητα και την πρωτοποριακή καινοτομία στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τον χώρο εργασίας των πανεπιστημίων·
 • να παρέχουν στα ΑΙ τα αναγκαία εργαλεία για την καλύτερη ανάπτυξη ικανοτήτων για τον εντοπισμό των εμποδίων που παρακωλύουν τη δημιουργικότητα και την πρωτοπορία στην καινοτομία και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων·
 • να αυξήσει την ικανότητα καινοτομίας των ΑΙ, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία δημιουργικότητας και ενθαρρύνοντας τα ΑΙ να χρησιμοποιούν τα εργαλεία με πρακτικό τρόπο στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Το Εργαλείο Ελέγχου Δημιουργικότητας InnCREA δεν θα αναφέρεται μόνο σε οργανισμούς αλλά και σε μεμονωμένους ερωτηθέντες όπως φοιτητές. Μπορεί να ισχύει για μεμονωμένους ερωτηθέντες, ομάδες εργασίας ή ομάδες εργασίας σπουδαστών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών μαθημάτων, οργανισμών ή ηγεσίας.

2.1.1. Ατομικό ερωτηματολόγιο σφαίρας

Ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί από έναν ερωτώμενο: υπάλληλος, φοιτητής, ηγέτης, ακαδημαϊκό προσωπικό που τους ζητά να εκτιμήσουν το επίπεδο δημιουργικότητάς τους.

Στο πρώτο μέρος, κατά την απάντηση στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, το άτομο πρέπει να βαθμολογήσει τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα σύμφωνα με μια κλίμακα με τις τιμές «Πολύ υψηλή», «Υψηλή», «Μεσαία», «Χαμηλή», «Πολύ χαμηλή».

Αυτά τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα αφορούν:

 • ανοικτότητα και ανεκτικότητα: ικανότητα να παραμένει ανοιχτός ο νους στην επεξεργασία πληροφοριών και να εξετάζει ποικίλες έννοιες και προοπτικές· προθυμία να αγκαλιάσει νέα πράγματα, νέες ιδέες και νέες εμπειρίες που συνδέονται με την ικανότητα να αγκαλιάζει τις διαφορές· δεν είναι κλειστή σε ιδέες και έθιμα διαφορετικά από τα δικά του
 • ικανότητα αποδοχής της κριτικής: ικανότητα να ακούς προσεκτικά την κριτική χωρίς να διακόπτεις· πιστεύει ότι η κριτική είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης της ανάδρασης και βλέπει ευκαιρίες για να γίνεις καλύτερος και να εξελιχθείς· δεν αναβάλλει τον κριτικό προβληματισμό αλλά αντίθετα ενισχύει και βελτιώνει τις ιδέες εξετάζοντας την κριτική
 • ευαισθησία σε προβλήματα που προκύπτουν αφού όλα κυλούν ομαλά: ικανότητα συνειδητής αναγνώρισης προβλημάτων μαζί με την έμπνευση για ανάληψη δράσης και επιρροής σε κάθε μέρος της δημιουργικής διαδικασίας, από τη δημιουργία της αρχικής ιδέας, μέχρι την επίλυση προβλημάτων που απαιτούνται για να διορθωθούν και να δουν ένα έργο μέχρι το τέλος
 • ικανότητα ανάληψης κινδύνων: ικανότητα αναζήτησης νέων τρόπων εργασίας και νέων ιδεών που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ή αποτυχία και ικανότητα χρήσης τους με θετικό τρόπο
 • ετοιμότητα για ανάληψη δράσης: ετοιμότητα για ενέργειες σε περίπτωση άρνησης των συνήθων συστημάτων και των στερεοτύπων συμπεριφοράς, αντίληψης και σκέψης, ανεξαρτησία των κρίσεων, πρωτοτυπία, θάρρος φαντασίας και σκέψης κ.λπ.
 • ευελιξία στην ανάληψη δράσης: η ικανότητα να προσαρμόζεστε σε βραχυπρόθεσμες αλλαγές γρήγορα και ήρεμα, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίζετε απρόσμενα προβλήματα ή εργασίες αποτελεσματικά. Η ευελιξία συνεπάγεται την υιοθέτηση μιας ανοικτής, επικεντρωμένης στην ομάδα στάσης, την ύπαρξη ανοιχτόμυαλου πνεύματος και την εξέταση καταστάσεων από διαφορετικές προοπτικές
 • πρωτοτυπία στην ανάληψη δράσης: ικανότητα να σκέφτεστε μια ιδέα ή μια πορεία δράσης από μόνοι σας και να εξερευνήσετε και να δοκιμάσετε με δική σας πρωτοβουλία κάτι που δεν έχει γίνει ή δεν έχει σκεφτεί ποτέ πριν
 • θάρρος να υποβάλετε και να μοιραστείτε πρωτότυπες ιδέες: ικανότητα να κλίνει σε δυσφορία και ευπάθεια για να μοιραστεί μια ιδέα, ή να τολμήσει να μοιραστεί ιδέες με 13 άλλους χωρίς αμφιβολίες, φόβους, ανασφάλειες και όλα τα άλλα δύσκολα συναισθήματα που έρχονται με το άνοιγμα στον εαυτό σας μέχρι ανατροφοδότηση από τους άλλους
 • περιέργεια και πρωτοβουλία για την ανάληψη δράσεων: ικανότητα να είναι κανείς περίεργος και ανοιχτός σε νέες εμπειρίες, επίσης με την ανάληψη πρωτοβουλιών, την προληπτική προσέγγιση και την επιμονή στην υπέρβαση των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την επιδίωξη ενός στόχου
 • προθυμία και ανοιχτότητα να συνεργαστείτε με τους άλλους ανθρώπους σας: ικανότητα να εξετάζετε άλλες προοπτικές και να είστε ευνοϊκά διακατεχόμενοι ή διατεθειμένοι να συνεργαστείτε επιτυχώς προς έναν κοινό στόχο με τους άλλους.

Ο ερωτώμενος ερωτάται:

 • ποια χαρακτηριστικά τα περιγράφουν καλύτερα μεταξύ:
 • πόσο συχνά αναγνωρίζουν την ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων δημιουργικότητας πόσο συχνά οι υποχρεωτικές δραστηριότητές τους όπως η εργασία ή οι σπουδές προκαλούν άγχος
 • πόσο συχνά οι υποχρεώσεις τους αναγκάζουν να ενεργούν υπό πίεση

2.1.2. Ερωτηματολόγιο σφαίρας ομάδας

Ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε μέλος μιας ομάδας που ζητά να αξιολογήσει το επίπεδο δημιουργικότητας της ομάδας του.

Όσον αφορά την οργάνωσή τους, ο ερωτώμενος καλείται να βαθμολογήσει:

 • αν οι ομάδες σχηματίζονται για να αυξήσουν τη δημιουργικότητα
 • εργαζόμενοι ή φοιτητές του οργανισμού προθυμοποιούνται να συμμετάσχουν στις εργασίες των ομάδων που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή νέων ιδεών και λύσεων
 • «Ποια καθήκοντα έχουν οριστεί για τις ομάδες που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία νέων ιδεών και λύσεων»: − αν υπάρχουν διενέξεις μεταξύ συναδέλφων σε αξιολόγηση ομάδας
 • την ποιότητα της συνεργασίας της ομάδας της οποίας είναι μέλος·
 • το επίπεδο των κινήτρων για συνεργασία με τους συναδέλφους·
 • το επίπεδο ανεξαρτησίας των μελών της ομάδας όσον αφορά την επίτευξη των οργανωτικών στόχων· − το επίπεδο αυτονομίας της ομάδας στη λήψη οργανωτικών αποφάσεων·
 • την προθυμία των επιμέρους μελών της ομάδας να αναλάβουν την ευθύνη για το έργο της ομάδας·
 • την προθυμία για ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών της ομάδας.

2.1.3 Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον ηγετικό τομέα

Ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί από έναν ερωτώμενο, έναν ηγέτη σε έναν οργανισμό, έναν επικεφαλής ομάδας που τους ζητά να αξιολογήσουν το επίπεδο δημιουργικότητας στον οργανισμό τους.

Στην περίπτωση αυτή, ο ερωτώμενος καλείται να αναφέρει:

 • για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η δημιουργικότητα στην οργάνωσή τους
 • στην οργάνωσή τους με τι συνδέεται η δημιουργικότητα 14
 • τι ενισχύει τη δημιουργικότητα στην οργάνωσή τους
 • πώς αναπτύσσονται τα υπέρ-καινοτόμα στιλ ηγεσίας στον οργανισμό.

2.1.4 Ερωτηματολόγιο οργανωτικού πεδίου

Ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί από έναν ερωτώμενο: ακαδημαϊκό προσωπικό, υπάλληλοι άλλων τμημάτων, π.χ. διοικήσεις, διοίκηση, μάρκετινγκ, επιχειρήσεις που ζητούν από τους συνεργάτες τους να αξιολογήσουν το επίπεδο δημιουργικότητας ανάπτυξης και εφαρμογής στην οργάνωσή τους.

Κατά το πρώτο μέρος, όταν απαντά στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, ο ερωτώμενος πρέπει να βαθμολογεί τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα των εργαζομένων του οργανισμού του σύμφωνα με μια κλίμακα.

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο σχετικά με την οργάνωση, αυτά τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα αφορούν:

 • ανοικτότητα και ανοχή
 • ικανότητα να δέχεται κριτική από έναν επιβλέποντα
 • ευαισθησία στα αναδυόμενα προβλήματα που προκύπτουν αφού όλα κυλούν ομαλά
 • ικανότητα ανάληψης κινδύνων
 • ετοιμότητα για ανάληψη δράσης
 • ευελιξία στην ανάληψη δράσης
 • πρωτοτυπία κατά την ανάληψη δράσης
 • ενθάρρυνση για υποβολή και κοινή χρήση πρωτότυπων ιδεών
 • περιέργεια και πρωτοβουλία για την ανάληψη δράσης
 • προθυμία και ανοικτό πνεύμα συνεργασίας με τους συναδέλφους τους

Στη συνέχεια, ο ερωτώμενος καλείται να βαθμολογήσει:

 • αν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των συναδέλφων στην οργάνωσή τους σύμφωνα με
 • που χαρακτηρίζουν τους εργαζομένους στην οργάνωσή τους
 • πόσο συχνά οι εργαζόμενοι αναφέρουν την ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους δημιουργικότητας
 • ποσοστό αν η εργασία στον οργανισμό προκαλεί άγχος στους εργαζομένους
 • αν οι καθημερινές εργασίες των εργαζομένων κατά την εργασία προκαλούν άγχος
 • αν τα στρατηγικά ή προγραμματικά έγγραφα της οργάνωσής τους περιλαμβάνουν τη σημασία της ανάπτυξης δημιουργικότητας και τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργικότητα είναι σημαντική για το ίδρυμα στις καθημερινές δράσεις σε πρακτικό επίπεδο
 • αν έχουν ποτέ αναλάβει έλεγχο δημιουργικότητας στην οργάνωσή τους
 • αν η οργάνωσή τους υποστηρίζει τους υπαλλήλους της στην ανάπτυξη της δημιουργικής τους σκέψης και δημιουργικότητας
 • αν η οργάνωσή τους εντοπίζει πιθανές πηγές για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών
 • αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός στην οργάνωσή τους που να επιτρέπει την αξιοποίηση του δημιουργικού δυναμικού των μελών σε κάθε επίπεδο:
 • αν η κουλτούρα της οργάνωσής τους εστιάζει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας:

2.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Μόλις ο ερωτώμενος συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, το σύστημα παρέχει ένα αποτέλεσμα με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν. Το αποτέλεσμα αυτό μετρά την τρέχουσα δημιουργική γνώση στον τομέα στον οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος.

Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιοδικά για τη μέτρηση της προόδου και οι τεχνικές προσφέρουν την ευελιξία που πρέπει να χρησιμοποιείται επανειλημμένα από την αλλαγή θεμάτων και την αύξηση της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας.

Η ανάλυση που προκύπτει βοηθά τον ερωτώμενο να γνωρίζει ποιες ήπιες δεξιότητες πρέπει να βελτιωθούν και να εντοπίσει τους προβληματικούς τομείς που απαιτούν βελτίωση για να εστιάσει καλύτερα τις προσπάθειες.

Για κάθε τομέα, προτείνονται πέντε σύντομες σειρές μαθημάτων που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και τις πρωτοποριακές τεχνικές καινοτομίας για την προώθηση και ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων.

Η διάγνωση σε συγκεκριμένες περιοχές για συγκεκριμένους οργανισμούς θα απαιτήσει συσχέτιση του τύπου της πορείας με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται σε μια δεδομένη περιοχή. Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί η ευελιξία, ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει από τα μαθήματα που υποδεικνύονται από το εργαλείο που ταιριάζει καλύτερα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες, επιλέγοντας ένα από τα ενδεικνυόμενα μαθήματα.

2.2.1. Ατομική σφαίρα

Η ακόλουθη κλίμακα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι:

 • χαμηλό επίπεδο δημιουργικότητας βαθμολογία έως 17 βαθμούς: δοκιμάστε τουλάχιστον 4 σύντομες ασκήσεις?
 • ένα μέσο επίπεδο δημιουργικότητας που λαμβάνεται από περισσότερους από 18 έως 34 βαθμούς: δοκιμάστε τουλάχιστον 3 ασκήσεις.
 • ένα υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας που λαμβάνεται με βαθμολογία μεγαλύτερη από 35 έως 52 βαθμούς: δοκιμάστε τουλάχιστον 2 ασκήσεις.
 • πολύ υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας με βαθμολογία άνω των 52 βαθμών: δοκιμάστε τουλάχιστον 1 άσκηση,

Οι ασκήσεις που αναφέρονται για το επίπεδο αυτό είναι οι ακόλουθες:

 1. Moodboard
 2. Βιομιμητισμός
 3. Έξι ερωτήσεις
 4. Μορφολογική ανάλυση
 5. SCAMPER

2.2.2. Σφαίρα ομάδας

Η ακόλουθη κλίμακα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι:

 • χαμηλό επίπεδο δημιουργικότητας έως 14 βαθμούς: να λάβει τουλάχιστον 4 μαθήματα
 • μέσο επίπεδο δημιουργικότητας από περισσότερους από 15 έως 27 βαθμούς: να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 3 μαθήματα
 • υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας που επιτυγχάνεται με βαθμολογία μεγαλύτερη από 28 έως 41 βαθμούς: να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 2 μαθήματα
 • ένα πολύ υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας με βαθμολογία πάνω από 41 βαθμούς: πάρτε τουλάχιστον 1 μάθημα

Οι ασκήσεις που αναφέρονται για το επίπεδο αυτό είναι οι ακόλουθες:

 1. Λάθος κανόνας
 2. LOESJIE
 3. Καμία ενέργεια
 4. LOTUS BLOSSOM
 5. Ανάλυση Swot

2.2.3. Οργανωτική σφαίρα

Η ακόλουθη κλίμακα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι:

 • χαμηλό επίπεδο δημιουργικότητας έως 18 βαθμούς: να παρακολουθήσει τουλάχιστον 4 μαθήματα
 • μέσο επίπεδο δημιουργικότητας από περισσότερους από 19 έως 37 βαθμούς: να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 3 μαθήματα
 • υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας που επιτυγχάνεται με βαθμολογία μεγαλύτερη από 38 έως 56 βαθμούς: να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 2 μαθήματα
 • πολύ υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας με βαθμολογία άνω των 56 βαθμών: παρακολούθηση τουλάχιστον 1 μαθήματος

Οι ασκήσεις που υποδεικνύονται για αυτό το πεδίο είναι οι ακόλουθες:

 1. Ομάδα εστίασης
 2. Έξι καπέλα σκέψης
 3. Βιονική
 4. Μέθοδος 5W2H
 5. TRIZ

2.2.4. Σφαίρα ηγεσίας

Η ακόλουθη κλίμακα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι:

 • χαμηλό επίπεδο δημιουργικότητας έως 11 βαθμούς: να παρακολουθήσει τουλάχιστον 4 μαθήματα 17
 • μέσο επίπεδο δημιουργικότητας από περισσότερους από 12 έως 23 βαθμούς: να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 3 μαθήματα
 • υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας που επιτυγχάνεται με βαθμολογία μεγαλύτερη από 24 έως 35 βαθμούς: να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 2 μαθήματα
 • πολύ υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας με βαθμολογία άνω των 35 βαθμών: παρακολούθηση τουλάχιστον 1 μαθήματος

Οι ασκήσεις που αναφέρονται για το επίπεδο αυτό είναι οι ακόλουθες:

 1. Η χειρότερη δυνατή ιδέα
 2. Mind mapping
 3. Τεχνική ΑΙadstand
 4. Συντακτική
 5. PHILLIPS 66

2.3. Περιγραφή των μαθημάτων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας

Οι καθηγητές πανεπιστημίων μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν στους φοιτητές τους στα μαθήματά τους, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της δυναμικής και των αναγκών του κόσμου της εργασίας. Στην πραγματικότητα, εκτός από την καλλιέργεια φοιτητών από ακαδημαϊκή άποψη, οι καθηγητές πρέπει να βοηθήσουν τους φοιτητές να γνωρίζουν και να αναπτύσσουν ήπιες δεξιότητες, και ιδίως δημιουργικότητα.

Οι προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τάξη ή online, εναλλάσσοντας την προσωπική και εξ αποστάσεως μάθηση, και είναι σχεδιασμένες για να υποστηρίζουν πραγματικά τους μαθητές και τις δυνατότητές τους. Για κάθε επίπεδο έχουν προσδιορισθεί κατάλληλοι κύκλοι μαθημάτων, οι οποίοι παρατίθενται κατωτέρω ανά επίπεδο.

Η διεξαγωγή εντατικών μαθημάτων θα κάνει το ακαδημαϊκό προσωπικό να γνωρίζει ποιες ήπιες δεξιότητες θα πρέπει να προωθήσει και να αναπτύξει στους φοιτητές. Τα crash courses του InnCREA έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μια μέθοδο για:

 • ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας με τη χρήση ειδικών στην InnCREA δημιουργικότητας και πρωτοποριακών τεχνικών καινοτομίας
 • προσαρμογή των τεχνικών στο επίπεδο των ικανοτήτων των σπουδαστών
 • ευαισθητοποίηση των σπουδαστών για τη σημασία αυτών των δεξιοτήτων για προσωπική επιτυχία και ανάπτυξη στις τρέχουσες και μελλοντικές δυναμικές αγορές εργασίας

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί και το άλλο ακαδημαϊκό προσωπικό των ΑΙ:

 • να ενισχύσουν τα προσόντα τους μέσω των εργαλείων InnCREA
 • να βελτιώσουν την επαγγελματική τους απόδοση και τα σχέδια σταδιοδρομίας τους
 • να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την αυξανόμενη σημασία των δεξιοτήτων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για την επιτυχή ένταξη στην τρέχουσα και τη μελλοντική αγορά εργασίας
 • να διαθέτουν την ικανότητα και τις γνώσεις για να ενισχύσουν τις ήπιες δεξιότητες των σπουδαστών τους, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές δημιουργικότητας και καινοτομίας για τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας τους
 • να υιοθετήσουν επικαιροποιημένες στρατηγικές διδασκαλίας σύμφωνα με τα επίπεδα ικανοτήτων των σπουδαστών και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις μελλοντικές τάσεις
 • να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το πώς θα ευαισθητοποιήσουν τους σπουδαστές όσον αφορά τη σημασία αυτών των δεξιοτήτων για προσωπική επιτυχία και ανάπτυξη στην τρέχουσα και μελλοντική δυναμική αγορά εργασίας

Τα crash courses προσφέρουν σχέδια μαθημάτων για την εστίαση σε καθένα από τους τέσσερις προσδιορισμένους τύπους δημιουργικότητας που είναι σημαντικοί σε εργασιακά περιβάλλοντα (κεφάλαια συντριβής 2. ατομικά, 3. ομάδα, 4. ηγεσία, 5. οργανωτική), μια γενική εισαγωγή και επισκόπηση (κεφάλαιο συντριβής 1), και το εργαλείο ελέγχου και την αξιολόγηση (κεφάλαιο συντριβής 6). Το εργαλείο ελέγχου InnCREA και οι ασκήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χωριστά, να τροποποιηθούν για να ταιριάξουν με το περιεχόμενο των μαθημάτων, και να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών ΑΙI.

Τα μαθήματα κατάρρευσης του InnCREA περιλαμβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Οι ηπιότερες δεξιότητες που είναι πιο σημαντικές σε ατομικό επίπεδο και η σημασία τους στην αγορά εργασίας
 • Στόχοι μάθησης για τους φοιτητές και το προσωπικό των ΑΙ ανάπτυξη της δημιουργικότητας απαλές δεξιότητες στους συγκεκριμένους τομείς της ατομικής, ομαδικής, ηγεσίας και οργανωτικής δημιουργικότητας
 • Δομή του μαθήματος, μέθοδος μάθησης και παράδοση
 • Σχέδιο μαθήματος
 • Περιεχόμενο εκμάθησης
 • Πώς μπορούν να αναπτυχθούν/διδαχθούν και να μετρηθούν/αξιολογηθούν οι ειδικές δεξιότητες που είναι ήπιες
 • Στρατηγικές για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιχείρηση και την επαγγελματική ζωή
 • Δραστηριότητες/ασκήσεις για την αύξηση της δημιουργικότητας
 • Πρόσθετοι πόροι

Μέσω των διαδικασιών έρευνας, έρευνας και συνεντεύξεων, οι εταίροι της InnCREA προσδιόρισαν τις σημαντικότερες ήπιες δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν για την επαγγελματική ζωή και τις ομαδοποίησαν ως 1) ένα άτομο, 2) ένα μέλος της ομάδας, 3) έναν ηγετικό ρόλο και 4) το οργανωτικό επίπεδο.

Οι 20 ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο διδακτικό υλικό του InnCREA επιλέχθηκαν από μια διαδικασία έρευνας μέσω γραφείου από τους εταίρους του προγράμματος InnCREA. Αυτές οι 20 ασκήσεις επιλέχθηκαν ως οι πιο αποτελεσματικές για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των πρωτοποριακών δεξιοτήτων καινοτομίας.

2.3.1 Ατομικό επίπεδο

Οι πέντε ασκήσεις που επιλέγονται για την ανάπτυξη της ατομικής δημιουργικότητας απαριθμούνται με βάση το βαθμό δυσκολίας ως εξής:

1. Moodboard

Η μέθοδος Moodboard μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση της ουσίας και της ιδέας για κάτι οπτικά, για παράδειγμα, ένα σπίτι ονείρων, έναν χώρο εργασίας πανεπιστημίου ονείρων, μια εργασία ονείρων ή ένα άτομο. Τα moodboards χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ιδεών, για την επικοινωνία ιδεών με άλλα μέλη της ομάδας ή με εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. ενδιαφερόμενα μέρη) ώστε να έχουν στο μυαλό τους ένα στόχο και την ουσία του. Η οπτικότητά του μπορεί επίσης να ανοίξει το μυαλό για νέες ιδέες. Ένα moodboard μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως καθοδηγητικό έγγραφο» για να υπενθυμίσει τι είναι επιθυμητό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργασίας.

2. Έξι ερωτήσεις

Οι Έξι ερωτήσεις σε αυτήν τη μέθοδο είναι Ποιος, Τι, Πότε, Πού, Γιατί, Πώς. Έξι ερωτήματα είναι μια από τις πιο κοινές και αποτελεσματικές τεχνικές για την ανάλυση και τη δημιουργική σκέψη. Αυτές οι ερωτήσεις επιτρέπουν στους χρήστες να δουν το πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να τονώσουν τη σκέψη τους. Η τεχνική είναι επίσης γνωστή ως 5W1H.

3. Μορφολογική ανάλυση

Η Μορφολογική Ανάλυση είναι μια μέθοδος δημιουργικότητας και ένα εργαλείο ανάπτυξης προϊόντος/διεργασίας, το οποίο αναλύει τα στοιχεία ενός προϊόντος και στη συνέχεια αρχίζει να τα συνδυάζει σε νέες και μοναδικές λύσεις για το καθορισμένο πρόβλημα. Η Μορφολογική Ανάλυση είναι μια μέθοδος δημιουργικότητας που χρησιμοποιεί παρατήρηση και ανάλυση των διαφορετικών διαστάσεων ενός προϊόντος ως σημείο εκκίνησης για την εύρεση λύσεων στο θέμα συνδυάζοντας τις σε νέες και μοναδικές λύσεις.

4. SCAMPER

Η μέθοδος SCAMPER είναι μια συλλογή από εννέα υποδείξεις έμπνευσης ιδεών για τη μετατροπή οποιουδήποτε αντικειμένου, υπηρεσίας ή διαδικασίας σε κάτι νέο. Στόχος είναι η βελτίωση του προϊόντος/υπηρεσίας μέσω της συστηματικής εξεύρεσης νέων απόψεων. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα υπάρχον προϊόν, ή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση ανάπτυξης του προϊόντος για ιδέες ή για έννοιες.

Το SCAMPER είναι ένα μνημονικό για:

 • Ιθ) Υποκατάστατο·
 • (Γ) Συνδυάζουν·
 • (Α) Προσαρμόζει·
 • (Μ) Τροποποίηση ή μεγέθυνση. 20
 • (ΙΣΤ) Να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.
 • (Ε) Την Εξάλειψη·
 • (R) Αντιστροφή ή αναδιάταξη.

5. Βιομιμητισμός

Ο βιομιμητισμός είναι μια τεχνική δημιουργικότητας που εμπνέεται από τις λύσεις της φύσης για την ανάπτυξη προϊόντων και την επίλυση προβλημάτων. Για παράδειγμα, το σχήμα των φτερών των πουλιών έχει εμπνεύσει το σχήμα των πτερύγων του αεροπλάνου. Παρομοίως, το καμουφλάζ των χρωμάτων είναι εμπνευσμένο από τη φύση. Σε δομές βιομιμητισμού, οι τεχνικές λύσεις, τα χρώματα, οι λειτουργικότητες κ.λπ. από τη φύση μελετώνται και μεταφέρονται στην ανάπτυξη προϊόντων και στην επίλυση προβλημάτων. Ο βιομιμητισμός είναι ως εκ τούτου μέρος της κανονικής ανάπτυξης προϊόντων, αλλά η έμπνευση εξετάζεται από τη φύση, και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια φυσιολογική ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.

2.3.2 Επίπεδο ομάδας

Οι πέντε ασκήσεις που έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας της ομάδας απαριθμούνται με βάση το βαθμό δυσκολίας που κρίνεται ως εξής:

1. Καμία ενέργεια

Το Do Nothing είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται σε μια κατάσταση όπου υποθέτουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα. Αντ ‘αυτού, ρωτήστε τι συμβαίνει αν «δεν κάνουμε τίποτα»; Αυτό συνήθως οδηγεί σε ένα από τα τρία πιθανά αποτελέσματα:

 1. Το ριρόβληα δεν χρειάζεται να λυθεί
 2. Θα έχετε μια καλύτερη ιδέα είναι τα οφέλη της επίλυσης του προβλήματος
 3. Θα έχετε δημιουργήσει μερικά εναλλακτικά προβλήματα για να λύσετε Η τεχνική δεν είναι τόσο απλή όσο υποδηλώνει ο τίτλος και είναι εύκολα παρεξηγημένη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοούμε ένα πρόβλημα και ότι θα εξαφανιστεί, αν και αυτό μπορεί να είναι μια λύση σε ορισμένες περιπτώσεις.

2. LOESJIE

Η βάση της τεχνικής είναι να γράψει σύντομα θεματικά συνθήματα που καλούν εποικοδομητική συζήτηση. Τα συνθήματα μπορούν επίσης να παρουσιαστούν ως αφίσες. Είναι μια τεχνική που βασίζεται στο παιχνίδι με λέξεις, η οποία επιτρέπει σε κάποιον να πάει πέρα από τα συνηθισμένα γλωσσικά μοτίβα και να ενεργοποιήσει αποτελεσματικά τη δημιουργική σκέψη.

Τα κείμενα που τοποθετούνται σε έντυπο υλικό (αφίσες, καρτ-ποστάλ, αυτοκόλλητα) συνήθως δημιουργούνται στο πλαίσιο εργαστηρίων δημιουργικής γραφής, και έχουν ως στόχο να μοιραστούν ιδέες και έννοιες, να εκφράσουν τις απόψεις κάποιου χρησιμοποιώντας σύντομα συνθήματα. Τα εργαστήρια Loesje αποτελούν ευκαιρία για να εκφράσουν τις απόψεις κάποιου και να εμπνεύσουν ενέργειες, ειδικά στο άμεσο περιβάλλον.

3. LOTUS BLOSSOM

Στο Lotus Blossom, τα πέταλα γύρω από τον πυρήνα του άνθους είναι μεταφορικά «ξεφλουδισμένα» ένα-ένα, αποκαλύπτοντας ένα βασικό στοιχείο ή θέμα. Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται σε ολοένα και μεγαλύτερους κύκλους, μέχρις ότου διερευνηθεί διεξοδικά το θέμα ή η ευκαιρία.

Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό σεναρίων και είναι πολύ χρήσιμη για την πρόβλεψη στρατηγικών σεναρίων. Έχει σχεδιαστεί για τις ομάδες και χρησιμοποιείται για να παρέχει μια πιο σε βάθος ματιά σε διάφορες λύσεις στα προβλήματα. Αρχίζει με μια κεντρική κεντρική ιδέα που περιβάλλεται από οκτώ κενά κουτιά ή κύκλους. Με τη χρήση ιδεών, οκτώ επιπλέον ιδέες (λύσεις ή θέματα) γράφονται σε αυτά τα πλαίσια. Στο επόμενο βήμα, κάθε μία από αυτές τις οκτώ ιδέες γίνεται ο πυρήνας ενός άλλου συνόλου οκτώ γύρω κενών κουτιών, τα οποία συμπληρώνονται από νέες ιδέες χρησιμοποιώντας brainstorming. Η διαδικασία θα συνεχιστεί έως ότου βρεθεί μια ικανοποιητική λύση ή ένας επαρκής αριθμός ιδεών

4. Ανάλυση Swot

Η Ανάλυση SWOT είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών ενός έργου, μιας επιχείρησης, ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης στην οποία πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για την επίτευξη ενός στόχου.

Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά για να προγραμματίσει την ανάπτυξη του οργανισμού, κάνοντας τις πληροφορίες που συλλέγονται για ένα συγκεκριμένο θέμα συστηματικές και παρέχοντας βασικές πληροφορίες για τον καθορισμό στρατηγικών και τη θέση στην αγορά.

5. Ψευδής κανόνας

Η τεχνική δημιουργίας ψευδών κανόνων είναι μια τεχνική πρόκλησης που χρησιμοποιεί τη διαδικασία ελεύθερης σύνδεσης που ενεργοποιεί το μυαλό μας προσπαθώντας να συνδέσει μια προβληματική κατάσταση με έναν κανόνα ή περιορισμό που δεν έχει καμία προφανή σύνδεση με αυτήν. Έτσι, τονώνει την παραβίαση των κανόνων, η οποία είναι η κρυφή πηγή της δημιουργικότητας και δίνει προσοχή στις οργανωτικές προκλήσεις της δημιουργικότητας.

Ο κύριος στόχος αυτής της τεχνικής είναι να υποστηρίξει τη δημιουργική σκέψη με υποθέσεις «βγαίνοντας από το κουτί» σε συνδυασμό με τυχαία ερεθίσματα. Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομαδικές συνεδρίες, ή μεμονωμένα, για να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να αλλάξουν την αρχική τους προοπτική και να διευκολύνει τη ροή της ιδέας. Αν και τα βήματα μπορεί να φαίνεται απλό να ακολουθήσει, αυτή η τεχνική μπορεί να είναι προκλητική για τους ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της δημιουργικότητας.

2.3.3 Οργανωτικό επίπεδο

Οι πέντε ασκήσεις που επελέγησαν για την ανάπτυξη της οργανωτικής δημιουργικότητας απαριθμούνται με βάση το βαθμό δυσκολίας που κρίνεται ως εξής:

1. Ομάδα εστίασης

Η τεχνική της ομάδας εστίασης είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται για να διερευνήσει τις απόψεις, τη γνώση, τις αντιλήψεις, και τις ανησυχίες των ατόμων σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα.

Η ομάδα εστίασης συνήθως περιλαμβάνει έξι έως δέκα άτομα που έχουν κάποια γνώση ή εμπειρία με το θέμα. Η ομαδική συζήτηση καθοδηγείται από έναν συντονιστή που καθοδηγεί τους συμμετέχοντες μέσα από μια σειρά ανοιχτών ερωτήσεων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να παρέχουν σημαντικές ενδείξεις για τη στάση και τις αξίες του ανθρώπου σε σχέση με το θέμα. Η τεχνική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε συνδυασμό με άλλα ερευνητικά εργαλεία, όπως έρευνες, είτε για να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου είτε για να εξηγήσει συγκεκριμένα αποτελέσματα ερευνών.

Για την προώθηση της δημιουργικότητας, οι ομάδες εστίασης μπορούν να αποτελέσουν ένα σπουδαίο εργαλείο, καθώς επιτρέπει πιο ανοικτή συζήτηση και ανοιχτές ερωτήσεις.

2. Έξι Καπέλα Σκέψης

Η τεχνική των έξι καπέλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε μια ομάδα, εξετάζοντας ένα πρόβλημα από τις διαφορετικές προοπτικές που αντιπροσωπεύουν τα έξι καπέλα. Ενθαρρύνει την ευέλικτη σκέψη και τη συνεργασία με διαφορετικά είδη ανθρώπων.

 • Λευκό καπέλο – ουδέτερο στόχο που ορίζεται από τα γεγονότα, πληροφορίες, δεδομένα και αριθμούς.
 • Κόκκινο καπέλο – συναισθηματική άποψη που ορίζεται από την αίσθηση και τη διαίσθηση, διαισθήσεις και ένστικτα.
 • Black hat – κρίση που ορίζεται από προσοχή και προβλήματα και κρίση.
 • Blue hat – έλεγχος της διαδικασίας που ορίζεται από τη διαχείριση σκέψης, την οργάνωση και τους ελέγχους.
 • Κίτρινο καπέλο – λογικό θετικό ορίζουν τα οφέλη και ηλιόλουστη.
 • Πράσινο καπέλο – δημιουργικότητα που ορίζεται από τη δημιουργικότητα και τη λύση, την ενέργεια και τις νέες ιδέες.

Η σκέψη των έξι καπέλων αποσκοπεί στο να φέρει διαφορετικές και νέες απόψεις σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων ή ανάπτυξης. Η τεχνική χρησιμοποιεί roleplay διοχετεύεται μέσω καπέλα διαφορετικών χρωμάτων που το καθένα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Στην τεχνική αυτή «φοράτε» ή «βγάζετε» ένα από τα έξι σκεπτόμενα καπέλα για να υποδείξετε τι είδους σκέψη χρησιμοποιείται. Το άτομο που φοράει ένα συγκεκριμένο καπέλο, π.χ. ένα πράσινο καπέλο, θα ενεργεί και θα ενεργεί ανάλογα με τον τρόπο σκέψης «προσωπικότητα», «καπέλο», Κάθε ένα από αυτά θα παρέχει τις διαφορετικές απόψεις του στο πρόβλημα/θέμα το οποίο π.χ. ένας συντονιστής μπορεί να συλλέξει και γενικά να διευκολύνει τη συζήτηση.

3. Μέθοδος 5W2H

Η επίλυση ενός προβλήματος και η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών που θα είναι αποτελεσματικές απαΑΙί πρώτα τον εντοπισμό των αιτιών του προβλήματος. Η τεχνική 5Why δίνει τη δυνατότητα σε μια ομάδα να βρει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την αιτία των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Αυτή η μέθοδος κινητοποιεί τους εργαζόμενους να σκέφτονται αναλυτικά και να προσπαθούν να εντοπίσουν το πρόβλημα ανεξάρτητα, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη συμμετοχή τους στη ζωή και τη λειτουργία της εταιρείας ή του οργανισμού. Έχει να κάνει με την εμφάνιση ενός προβλήματος μέσω αφαίρεσης, λεπτομερούς ανάλυσης του προβλήματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Η κατάλληλη χρήση της μεθόδου 5W2H βοηθά στην επαλήθευση του προβλήματος από μια ευρύτερη προοπτική και επιτρέπει τη λήψη πιο ακριβών αποφάσεων.

4. TRIZ

Η βάση της τεχνικής είναι ο εντοπισμός και ο προσδιορισμός του προβλήματος που αποτελεί τη βάση για την αναζήτηση λύσης, και οι τομείς εφαρμογής είναι κυρίως τεχνική επίλυση προβλημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι:

 1. Ανεξάρτητα από τον τομέα της γνώσης ή της βιομηχανίας από τον οποίο προέρχονται οι πατέντες, τα προβλήματα που έχουν αντληθεί και ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται θα είναι τα ίδια.
 2. Η εξέλιξη των τεχνικών συστημάτων εκδηλώνει μια ορισμένη τάση, η οποία οδηγεί σε ανάλογες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων.
 3. Οι πραγματικές καινοτομίες μπορούν συχνά να διατυπωθούν μόνο με την επιστημονική εξέταση του τομέα δραστηριότητας κάποιου από έξω.

5. Βιονική

Η τεχνολογία της βιονικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε οποιοδήποτε ίδρυμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας σε επίπεδο επιχείρησης, κατευθύνοντας τη σκέψη προς την ανάπτυξη και τη βελτίωση των προϊόντων μέσω της παρατήρησης και της χρήσης λύσεων που δημιουργούνται από τη φύση, ή στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών ή των σπουδαστών και την κατεύθυνση της ανάπτυξής τους σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Σε αυτήν την περίπτωση, η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί πρωτοποριακή για την επίλυση προβλημάτων σε κρατικό επίπεδο, όπου υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων.

2.3.4 Ηγετικό επίπεδο

Οι πέντε ασκήσεις που έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας ηγεσίας απαριθμούνται με βάση το βαθμό δυσκολίας ως εξής:

1. Phillips 66

Η τεχνική συζήτησης Phillips 66 είναι πολύ κατάλληλη για καταστάσεις στις οποίες έχετε πολλούς δημιουργικούς, πρόθυμους ανθρώπους στη διάθεσή σας, αλλά η πρόκληση είναι πώς να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, έτσι ώστε ο καθένας να δώσει κάτι.

Η τεχνική είναι μία από τις ποικιλίες της Brain-storming και χαρακτηρίζεται από:

 • Εργασία σε ικρέ οάδε
 • Εστιάζοντας στην εύρεση της ιδέας που θα λύσει καλύτερα το πρόβλημα
 • Επιτρέπει στις ιδέες να ρέουν μέσα σε ομάδες και να μοιράζονται ιδέες με άλλους για ανάπτυξη
 • Επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας να συνεισφέρουν

2. Τεχνική ΑΙadstand

Στην τεχνική ΑΙadstand, οι χρήστες θα επικεντρωθούν στην προσέγγιση των προβλημάτων τους από αντίθετη γωνία, για παράδειγμα τι δεν λειτουργεί, τι μπορεί να πάει στραβά ή ποιες δραστηριότητες δεν θα λύσουν ποτέ ένα πρόβλημα. Ως εκ τούτου, αυτή η τεχνική επιτρέπει στους χρήστες να εκμεταλλευτούν την απογοήτευσή τους προς το καλύτερο. Για να λύσουν τα προβλήματα, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να τα λύσουν.

Η τεχνική ΑΙadstand μπορεί να ολοκληρωθεί μεμονωμένα ή σε ομάδες, αλλά συνιστάται να χρησιμοποιηθεί σε μια ομάδα τουλάχιστον 2 συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, αντί να ρωτήσετε «Γιατί δεν πουλάω τα πορτοκάλια μου;» οι χρήστες μπορεί να ρωτήσουν «Πώς κάνω τα πορτοκάλια μου να μην πουλήσουν;». Μέσω αυτού, οι χρήστες θα γνωρίζουν πολλούς λόγους για τις μη ικανοποιητικές πωλήσεις πορτοκαλιών.

3. Η χειρότερη δυνατή ιδέα

Η Χειρότερη Δυνατή ιδέα της τεχνικής της δημιουργικότητας βασίζεται σε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας. Διεγείρει την ‘συνδυαστική δημιουργικότητα’: η παραφωνία μιας κακής ιδέας ωθεί τον εγκέφαλο στον επαναπροσανατολισμό και τον επανασχεδιασμό μέχρι μια σχετική «καλή» ιδέα να αναδυθεί: «Συχνά μόνο όταν συγκρίνουμε δύο ιδέες ανακαλύπτουμε την καλύτερη ιδέα – ένα υβρίδιο των δύο.» Διευκολύνει τις προκλητικές υποθέσεις – κάθε κακή ιδέα αποκαλύπτει έναν εναλλακτικό τρόπο σκέψης και η ιδέα απεικονίζει σημαντικές πτυχές του προβλήματος που μπορεί να έχουν παραβλεφθεί. Η τεχνική δημιουργικότητας της Χειρότερης Δυνατής Ιδέας υπερνικά με επιτυχία τα περισσότερα από τα μειονεκτήματα της κλασικής ιδεοληψίας (προσωπική ντροπή, εξάλειψη της πίεσης του να πρέπει να καταλήξουμε σε καλές ιδέες, αμηχανία, όταν, αντί να αναπτύσσουμε ιδέες σε αποκλίνουσες κατευθύνσεις, κυρίαρχα μέλη της ομάδας καταστέλλουν άλλες ίσως καλύτερες ιδέες).

4. Mind mapping

Η απεικόνιση νου λειτουργεί γράφοντας μια ιδέα ή ένα θέμα στη μέση ενός φύλλου χαρτιού και στη συνέχεια επεκτείνοντας την ιδέα ή γράφοντας δευτερεύοντα θέματα γράφοντας περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτήν και συνδέοντάς τα οπτικά, π.χ. με γραμμές. Αυτές οι υπο-ιδέες ή υπο-θέματα θα διαιρεθούν και πάλι σε μικρότερες ιδέες γύρω από κάθε υπο-ιδέα ή θέμα που είναι άμεσα συνδεδεμένο με. Αυτό βοηθά να αποκτηθεί η συνολική ιδέα της ιδέας στο χέρι και του τι σχετίζεται με αυτό, προκειμένου να ληφθεί μια συνολική ιδέα των στοιχείων και των ιδεών που συνδέονται με το αρχικό θέμα. Ένας χάρτης νου βοηθά στον εντοπισμό και την απεικόνιση όλων των πτυχών που συνδέονται με την ιδέα.

5. Συνθετική

Η Συνθετική μέθοδος είναι μια ευρετική μέθοδος εννοιολογικού σχεδιασμού και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων μέσω της χρήσης αναλογιών και μεταφορών. Χρησιμοποιεί την σχεδόν απεριόριστη ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού να αναζητά λύσεις, μεταξύ άλλων, συγκρίνοντας τα αντίθετα στοιχεία ενός συστήματος και υποστηρίζοντας τη διαδικασία της σκέψης δημιουργώντας ένα περιβάλλον και επιλέγοντας προσεκτικά εφευρέτες, τους λεγόμενους “Synectors”.

2.3.5 Ήπιες δεξιότητες που συνδέονται με τις 20 επιλεγμένες ασκήσεις

Στον τομέα της ατομικής δημιουργικότητας, οι ακόλουθες πέντε ήπιες δεξιότητες κρίθηκαν ως οι πιο σημαντικές για έναν μεμονωμένο εργαζόμενο: προσαρμοστικότητα, προσοχή, κριτική σκέψη, εφευρετικότητα και επίλυση προβλημάτων. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν από τις ασκήσεις Moodboard, Six Question, Μορφολογική Ανάλυση, SCAMPER και Βιομιμητισμός.

Ικανότητα ήπιας δεξιότηταςΑσκήσεις για την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας
προσαρμοστικότηταβιομιμητισμός, πλατφόρμα διάθεσης, SCAMPER, έξι ερωτήσεις
Προσοχήβιομιμητισμός, μορφολογική ανάλυση, Έξι ερωτήσεις
κριτική σκέψηβιομιμητισμός, Moodboard, μορφολογική ανάλυση, SCAMPER, Έξι ερωτήσεις
εφευρετικότηταβιομιμητισμός, μορφολογική ανάλυση
επίλυση προβλημάτωνβιομιμητισμός, Moodboard, μορφολογική ανάλυση, Έξι ερωτήσεις

Οι πέντε ασκήσεις που επιλέγονται για την ανάπτυξη της ατομικής δημιουργικότητας απαριθμούνται με βάση το βαθμό δυσκολίας ως εξής:

 1. Moodboard – για βαθμολογίες κάτω από 20%
 2. Έξι ερωτήσεις – για βαθμολογίες 20%-40%
 3. Μορφολογική ανάλυση – για βαθμολογίες 40%-60%
 4. SCAMPER – για βαθμολογίες 60%-80%
 5. Βιομιμητισμός – για βαθμολογίες άνω του 80%

Κάποιος με χαμηλότερη βαθμολογία της ατομικής δημιουργικότητας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε να ξεκινήσει με την άσκηση Moodboard και στη συνέχεια να δοκιμάσετε την επόμενη άσκηση, Έξι Ερωτήσεις, και στη συνέχεια να συνεχίσει κάτω από τη λίστα, καθώς αποκτούν περισσότερη εμπειρία και εξοικείωση με τη χρήση ασκήσεων δημιουργικότητας. Κάποιος με υψηλότερο σκορ, μπορεί να ξεκινήσει με μια πιο προκλητική άσκηση.

Στον τομέα της δημιουργικότητας της ομάδας, οι ακόλουθες πέντε ήπιες δεξιότητες κρίθηκαν ως οι πιο σημαντικές για τα μέλη της ομάδας: επικοινωνία, συνεργασία, ηγεσία, διαπραγματευτικές δεξιότητες και επίλυση προβλημάτων. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν από τις ασκήσεις Loetsje, Lotus Blossom, SWOT, Λάθος κανόνας και Μην κάνετε τίποτα.

Ικανότητα ήπιας δεξιότηταςΑσκήσεις για την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας
επικοινωνίαLoetsje, Lotus Blossom, SWOT, λάθος κανόνας
συνεργασίαLoetsje, Lotus Blossom, λάθος κανόνας, καμία ενέργεια
ηγεσίαSWOT, λάθος κανόνας
δεξιότητες διαπραγμάτευσηςLoetsje, Lotus Blossom, SWOT
επίλυση προβλημάτωνLoetsje, Lotus Blossom, SWOT, αψευδής κανόνας, καμία ενέργεια

Οι πέντε ασκήσεις που έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας της ομάδας απαριθμούνται με βάση το βαθμό δυσκολίας που κρίνεται ως εξής:

 1. Μην κάνετε τίποτα — για βαθμολογίες κάτω του 20%
 2. LOESJE – για βαθμολογίες 20%-40%
 3. Lotus Blossom – για βαθμολογίες 40%-60%
 4. Swot ανάλυση – για βαθμολογίες 60%-80%
 5. Λάθος κανόνας – για βαθμολογίες άνω του 80%

Κάποιος με χαμηλότερη βαθμολογία της ατομικής δημιουργικότητας, θα ήταν καλό να ξεκινήσει με την άσκηση Μην κάνεις τίποτα και στη συνέχεια να δοκιμάσει την επόμενη άσκηση, LOESJE, και στη συνέχεια να συνεχίσει κάτω από τη λίστα, καθώς αποκτούν περισσότερη εμπειρία και εξοικείωση με τη χρήση ασκήσεις δημιουργικότητας. Κάποιος με υψηλότερο σκορ, μπορεί να ξεκινήσει με μια πιο προκλητική άσκηση.

Στον τομέα της ηγετικής δημιουργικότητας, οι ακόλουθες πέντε ήπιες δεξιότητες κρίθηκαν πιο σημαντικές για τους ηγέτες: προσαρμοστικότητα, εμπιστοσύνη, συνεργασία, περιέργεια και. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν από τις ασκήσεις Phillips 66, ΑΙadstand Technique, Χειρότερη δυνατή ιδέα, Mind mapping και Synectics.

Ικανότητα ήπιας δεξιότηταςΑσκήσεις για την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας
προσαρμοστικότηταΧειρότερη Δυνατή Ιδέα, Mind Mapping, ΑΙadstand Technique, Phillips 66
εμπιστοσύνηΧειρότερη Δυνατή Ιδέα, Mind mapping, Τεχνική ΑΙadstand, Synectics, Phillips 66
συνεργασίαΗ Χειρότερη Δυνατή Ιδέ, Mind mapping Συστηματολογία. Φίλιπς 66

Οι πέντε ασκήσεις που έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας ηγεσίας απαριθμούνται με βάση το βαθμό δυσκολίας ως εξής:

 1. Phillips 66 — για βαθμολογίες κάτω του 20%
 2. ΑΙadstand τεχνική – για τις βαθμολογίες 20%-40%
 3. Χειρότερη δυνατή ιδέα – για βαθμολογίες 40%-60%
 4. Αντιστοίχιση μυαλού – για βαθμολογίες 60%-80% 27
 5. Synectics – για βαθμολογίες άνω του 80%

Κάποιος με χαμηλότερο σκορ ατομικής δημιουργικότητας, θα ήταν καλό να ξεκινήσει με την άσκηση Phillips 66 και στη συνέχεια να δοκιμάσει την επόμενη άσκηση, ΑΙadstand Technique, και στη συνέχεια να συνεχίσει κάτω από τη λίστα, καθώς αποκτούν περισσότερη εμπειρία και εξοικείωση με τη χρήση ασκήσεων δημιουργικότητας. Κάποιος με υψηλότερο σκορ, μπορεί να ξεκινήσει με μια πιο προκλητική άσκηση.

Στον τομέα της οργανωτικής δημιουργικότητας, οι ακόλουθες πέντε ήπιες δεξιότητες κρίθηκαν ως οι πιο σημαντικές για έναν οργανισμό: προσαρμοστικότητα, επικοινωνία, συνεργασία, επίλυση προβλημάτων και ανθεκτικότητα. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν από τις ασκήσεις Focus Group, Six Thinking Hats, 5W2H Method, TRIZ και Bionics.

Ικανότητα ήπιας δεξιότηταςΑσκήσεις για την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας
ΠροσαρμοστικότηταΈξι καπέλα σκέψης, ομάδα Focus
ΕπικοινωνίαΈξι καπέλα σκέψης, BIONICS, ομάδα Focus, 5W2H
κριτική σκέψηBIONICS, ομάδα Focus, 5W2H
επίλυση προβλημάτωνTRIZ, Six thinking hats, BIONICS, 5W2H
ΠροσαρμοστικότηταΈξι καπέλα σκέψης, ομάδα Focus

Οι πέντε ασκήσεις που επελέγησαν για την ανάπτυξη της οργανωτικής δημιουργικότητας απαριθμούνται με βάση το βαθμό δυσκολίας που κρίνεται ως εξής:

 1. Ομάδα εστίασης – για βαθμολογίες κάτω του 20%
 2. Έξι καπέλα σκέψης – για βαθμολογίες 20%-40%
 3. Μέθοδος 5W2H – για βαθμολογίες 40%-60%
 4. TRIZ – για βαθμολογίες 60% – 80%
 5. Βιονική – για βαθμολογίες άνω του 80%

Κάποιος με χαμηλότερο σκορ ατομικής δημιουργικότητας, θα πρέπει να συμβουλευτεί να ξεκινήσει με την άσκηση Focus Group και στη συνέχεια να δοκιμάσει την επόμενη άσκηση, Six Thinking Hats, και στη συνέχεια να συνεχίσει κάτω από τη λίστα, καθώς αποκτούν περισσότερη εμπειρία και εξοικείωση με τη χρήση ασκήσεων δημιουργικότητας. Κάποιος με υψηλότερο σκορ, μπορεί να ξεκινήσει με μια πιο προκλητική άσκηση.