Η δημιουργικότητα και η πρωτοπορία, ως μέρος της διαχείρισης της καινοτομίας, είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους οργανισμούς και τις εταιρείες όπου η δημιουργία και η χρήση της γνώσης είναι μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Η δημιουργικότητα αποτελεί την ικανότητα να διατυπώνεις ιδέες για το πώς κάτι μπορεί να γίνει διαφορετικά, σε συνδυασμό με την ικανότητα να σχεδιάζεις ευρέως κατανοητές αλλαγές. Η έννοια της δημιουργικότητας περικλείει την ικανότητα δημιουργικής σκέψης, προσαρμοστικής ευελιξίας με αποτέλεσμα την εύρεση δημιουργικών, πρωτότυπων λύσεων που υπερβαίνουν τα αποδεκτά πρότυπα. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα «επανεφεύρουν τον τροχό» και πρέπει να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους, προκειμένου να είναι καινοτόμα και ανταγωνιστικά στην ερευνητική κοινότητα. Η ποιότητα των ανθρώπων είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιτυχημένων οργανώσεων. Αυτός είναι ο λόγος που πρόσφατα εμφανίστηκαν οι κλάδοι διαχείρισης, όπως η διαχείριση της γνώσης.

Οι τεχνικές δημιουργικότητας είναι μέθοδοι που ενθαρρύνουν δημιουργικές δράσεις, είτε στις τέχνες είτε στις επιστήμες. Επικεντρώνονται σε μια ποικιλία πτυχών της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών για την παραγωγή ιδεών και αποκλίνουσας σκέψης, μεθόδων για την αναδιατύπωση προβλημάτων, αλλαγών στο συναισθηματικό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της επίλυσης προβλημάτων, της καλλιτεχνικής έκφρασης ή της θεραπείας.

Το InnCREA είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο κοινωνικής καινοτομίας που στοχεύει στη μεταφορά, την προσαρμογή και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης (υλικών και μεθοδολογιών) για τη διδασκαλία της δημιουργικότητας και την πρωτοπορία στην επιδίωξη της καινοτομίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι ήπιες δεξιότητες των σπουδαστών του Ε.Ε. και, ταυτόχρονα, να συμβάλουν ώστε να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και των δεξιοτήτων που προσφέρονται από τα μαθήματα του Ε.Ε. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί επίσης στην έναρξη συστηματικού και μόνιμου διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων τη ΕΕ, των εργοδοτών και όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων: φοιτητών, τοπικών/περιφερειακών αρχών και άλλων οργανισμών σε όλη την ΕΕ.

Οι στόχοι των έργων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας « Ευρώπη 2020 » είναι σύμφωνοι με την προτεραιότητα της στρατηγικής « Ευρώπη 2020 » για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της επίτευξης οικονομίας υψηλής απασχολησιμότητας, και θα συμβάλουν άμεσα στην επίτευξη ενός από τους στόχους της στρατηγικής « το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να αυξηθεί από το σημερινό 69% σε τουλάχιστον 75% ». Τα αποτελέσματα του έργου InnCREA αποσκοπούν στην παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, απευθυνόμενου στους κύριους ενδιαφερόμενους της αγοράς εργασίας, με σκοπό τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων των σπουδαστών του ΕΧΕ και των δεξιοτήτων που επιδιώκει η αγορά και, συνεπώς, τη μείωση της ανεργίας των νέων.

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή της InnCREA αποτελεί τη δεύτερη πνευματική παραγωγή του έργου και αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Η οδηγία InnCREA απαντά στο ερώτημα πώς να υλοποιηθούν νέες δημιουργικές τεχνικές, όπως η διάγνωση, η ανάλυση, η επιλογή μεθόδου, κλπ. για την αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία με τους φοιτητές ατομικά και σε ομάδες, καθώς και σε άλλους οργανισμούς, όπως εταιρείες. Επιπλέον, περιέλαβε και νέες τεχνικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου InnCREA. Αυτό επέτρεψε την εφαρμογή στο πανεπιστήμιο επιπρόσθετων προγραμμάτων για τη διδασκαλία μαλακών δεξιοτήτων, που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις επιχειρήσεις, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της InnCREA θα είναι πολύπλευρη, αφού μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και άλλα ιδρύματα που απαιτούν δημιουργική εργασία από τους υπαλλήλους τους.

Η μεθοδολογία της InnCREA δεν απευθύνεται μόνο σε πανεπιστημιακά τμήματα, αλλά και σε ΜΜΕ, οργανισμούς, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρηματικές ενώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η κατευθυντήρια γραμμή της InnCREA απευθύνεται σε ακαδημαϊκό προσωπικό και καθηγητές, καθώς και σε άτομα που δεν έχουν συνολική γνώση των πολύπλευρων στοιχείων της δημιουργικότητας και της πρωτοπορίας ως μέρος της διαχείρισης της καινοτομίας, αλλά που επιθυμούν ή πρέπει να μάθουν περισσότερα γι ‘αυτό. Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή για την InnCREA απευθύνεται επίσης σε φοιτητές ή εκπαιδευόμενους συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης που θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν ως οδηγό για θέματα δημιουργικότητας και πρωτοποριακής διαχείρισης. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων μπορεί να επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν ως ένα επιπλέον εργαλείο για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους ή να τους δώσουν μια γενική κατανόηση της δημιουργικότητας και της πρωτοπορίας ως μέρος των θεμάτων διαχείρισης της καινοτομίας.

Η κατευθυντήρια γραμμή του InnCREA διαιρείται σε πέντε χωριστά τμήματα. Πρώτον, Εισαγωγή ακολουθούμενη από το Εργαλείο Ελέγχου της Δημιουργικότητας. Το εργαλείο ελέγχου InnCREA καθορίζει τα επίπεδα δημιουργικότητας που σχετίζονται με τους τύπους των δεξιοτήτων δημιουργικότητας που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα εργασίας που χωρίζονται σε αυτά που χρησιμοποιούνται από άτομα, από ομάδες που συνεργάζονται για την εύρεση λύσεων, από ηγέτες στους ηγετικούς τους ρόλους και εκείνους που χρησιμοποιούνται σε οργανισμούς. Επειδή κάθε ρόλος, που εργάζεται μόνος του, που εργάζεται σε μια ομάδα, που ηγείται μιας ομάδας, που είναι μέρος μιας μεγαλύτερης οργάνωσης, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οι αξιολογήσεις επικεντρώνονται στις ήπιες δεξιότητες που απαιτούνται περισσότερο για κάθε ρόλο / επίπεδο ξεχωριστά.

Το εργαλείο ελέγχου innCREA έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα crash courses innCREA και τις ατομικές ασκήσεις δημιουργικότητας. Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια, όπως η υποδοχή, η δημιουργία ομάδων, οι ημέρες του εργαστηρίου του προσωπικού ή απλά ως εργαλείο που παρέχεται ως προαιρετική δραστηριότητα για το προσωπικό να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τους εαυτούς του για να ενισχύσει τη δική του ήπια ικανότητα δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Μόλις ο ερωτώμενος συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, το σύστημα παρέχει ένα αποτέλεσμα με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν. Το αποτέλεσμα αυτό μετρά τις τρέχουσες δημιουργικές γνώσεις στο επίπεδο στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 45 περιοδικά για τη μέτρηση της προόδου και οι τεχνικές προσφέρουν την ευελιξία που πρέπει να χρησιμοποιείται επανειλημμένα από την αλλαγή θεμάτων και την αύξηση της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές του InnCREA περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των μαθημάτων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, χωρισμένα ανά άτομο, ομάδα, οργάνωση και επίπεδο ηγεσίας.

Το ακόλουθο τμήμα του InnCREA, εξετάζει την έρευνα που διεξάγουν οι εταίροι του έργου. Κάθε εταίρος έχει πραγματοποιήσει δομημένες και εις βάθος συνεντεύξεις με πανεπιστημιακούς καθηγητές ή εργοδότες. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν η ανάπτυξη νέων προτύπων για τεχνικές δημιουργικότητας. Κάθε συνέντευξη αποτελούνταν από μια περιγραφή του βασικού στόχου της τεχνικής και για ποιες καταστάσεις είναι χρήσιμη, βήμα προς βήμα πώς εφαρμόζεται η τεχνική, τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της τεχνικής, και τις καταστάσεις όπου εφαρμόστηκε η τεχνική και τα αποτελέσματα που επετεύχθηκαν. Στη συνέχεια, κάθε εταίρος ανέλυσε και τεκμηρίωσε τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων σε εμπεριστατωμένες εκθέσεις συνεντεύξεων.

Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το Σεμινάριο InnCREA προσφέρει συγκεκριμένους τρόπους μέτρησης και ανάπτυξης δημιουργικότητας και δεξιοτήτων. Το InnCREA θα παρέχει έναν τρόπο για να μετρήσει συγκεκριμένα τα επίπεδα της ατομικής, ομαδικής, ηγεσίας και οργανωτικής δημιουργικότητας.