Ιδέα έργου

Ο γενικός στόχος του έργου innCREA είναι η μεταφορά, η προσαρμογή και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (υλικών και μεθοδολογιών) για τη διδασκαλία της δημιουργικότητας και της πρωτοπορίας στον εργασιακό χώρο, με στόχο την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των τοπικών επιχειρήσεων ώστε να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις αυτές και να τις εφαρμόσουν με πρακτικό τρόπο στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Ομάδα-στόχος

Το έργο απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

 • Φοιτητές από τμήματα/μαθήματα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων με χαμηλότερες προοπτικές απασχόλησης.
 • Καθηγητές και λοιπό ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Ενδιαφερόμενα μέρη: εταιρείες, οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας, τοπικές/περιφερειακές/εθνικές αρχές, ενώσεις/εκπρόσωποι φοιτητών, προηγούμενοι φοιτητές που συμμετείχαν στο έργο.
 • Διεθνείς οργανισμοί και οργανισμοί της ΕΕ.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο γενικός στόχος του έργου innCREA: η μεταφορά, προσαρμογή και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης δέσμης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (υλικών και μεθοδολογιών) για τη διδασκαλία της δημιουργικότητας και της πρωτοπορίας στην επιδίωξη της καινοτομίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, ταυτόχρονα, να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην αγορά και εκείνων που προσφέρονται από τα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άλλοι σκοποί και στόχοι του έργου

 • ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των φοιτητών πανεπιστημίου,
 • να παρέχει στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρως τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό υλικό για τη δημιουργικότητα και την πρωτοποριακή διαχείριση,
 • να παρέχει στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα απαραίτητα εργαλεία για την καλύτερη ανάπτυξη της ικανότητάς τους να εντοπίζουν τα εμπόδια στη δημιουργικότητα και την πρωτοπορία και να αναλαμβάνουν την απαραίτητη δράση,
 • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής ικανότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • να ευαισθητοποιήσει την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα και την κοινότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη δημιουργικότητα και την πρωτοπορία,
 • αύξηση της προσαρμοστικότητας της επιχειρηματικής κουλτούρας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • να διεξάγουν συστηματικό και συνεχή διάλογο με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους εργοδότες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Πληροφορίες για τα νέα και τις εκδηλώσεις του έργου.