Johdanto

Luovuus on ratkaisevan tärkeää kaikille organisaatioille ja yrityksille, joissa tiedon luominen ja käytö on osa jokapäiväistä toimintaa. Ihmisten laatu on menestyvien organisaatioiden erityispiirre. Tästä syystä viime aikoina esiin tulleilla johtamisaloilla, kuten tiedon hallinnalla ja organisaation oppimisella, pyritään parantamaan ihmisten panosta liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Sitä vastoin yksitäisen työntekijän jatkuva tiedonhankinta ei tarkoita, etä koko osasto, yritys tai organisaatio olisi luova ja innovatiivinen. Tämä kuvastaa sitä, etä yritysten ja organisaatioiden on eritäin tärkeää kehitää uusia käytäntöjä, joiden avulla ne voivat järjestelmällisesti hallita luovuus- ja innovaatiopotentiaaliaan.

InnCREA-koulutuksen yleistavoiteena on lisätä luovuuta seuraavilla tasoilla: (1) yksilö, (2) tiimi, (2) johtaminen ja (4) organisaatio.

Ennen kuin luovuuta voidaan lisätä, on mitatava sen taso. Se on luovuustarkastuksen tehtävä. Luovuustarkastuksella on analyytinen tehtävä, ja se on yksi ensimmäisistä vaiheista, joita organisaation on noudatetava ennen luovuuden tukemiseen tähtäävän lähestymistavan käynnistämistä. Kunkin akateemisen laitoksen ainutlaatuisuus ja sen organisaatiokultuurin erityispiirteet edellytävät, etä luovuustarkastusta on räätälöitävä siten, etä siinä otetaan huomioon kaikki nämä kunkin organisaation erityispiirteet.

Sen jälkeen on järjestetävä luovuuskoulutus. Luvussa 1 tarkastellaan luovuuden perusteita, se on ennen kaikkea johdatus luomisen maagiseen maailmaan.

Luvun tekniset tiedot

Tämä luovuuden perusteiden kurssi tarjoaa sisältöä, jonka avulla voidaan kehitää seuraavia viitä pehmeää taitoa, joita yksilöiden luovuus edellytää.

Tarkkaavaisuus – toiminta, jossa kiinnitetään tarkkaa huomiota johonkin asiaan. Tähän kuuluvat sellaiset ominaisuudet kuin keskitymiskyky, yksityiskohtien huomioiminen, tarkkaavaisuus, perusteellisuus, kuuntelutaito, johdonmukaisuus, omistautuminen, kärsivällisyys ja sitoutuminen.

Kriitinen ajatelu – objektiivinen analyysi, synteesi ja arviointi. Tähän sisältyy yhteyksien luominen ja sivutaisajatelu.

Strateginen ajatelu – tulevaisuuteen suuntautuva ajatelu, suunnitelu ja analysointi. Tähän kuuluu myös luotamus omien valintojen tekemiseen.

Luovuus ja mielikuvitus ovat tärkeimpiä aineksia selviytyä normaaliajan jälkeisistä ajoista. Filosofinen pohdinta ja toivotavien tulevaisuuksien kuviteleminen voivat syntyä luovasta etiikasta, jossa korostetaan luovuuta tukevien vuorovaikutussuhteiden ja kontekstien arvoa.

Liiketoimintaa harjoitetaan nykyään eritäin kilpaillussa ja globaalissa ympäristössä. Luovuus on se, mikä antaa voimaa suurille ideoille, haastaa työntekijöiden ajatelutapoja ja avaa ovia uusille liiketoimintamahdollisuuksille. ”Luovuuta” ja ”innovaatiota” käytetään tästä syystä usein vaihdellen, muta ne ovat kaksi erillistä käsitetä.

Luovuus on innovatiivisuuden mekanismi. Se on yksi taito. Innovaatio on monimutkaisempi, ja innovaation toteutamiseen liityy paljon osaamista. Ihmisellä voi olla loistavia ideoita, muta se ei tarkoita, etä hän on innovatiivinen.

Luovuus on siis ensimmäinen askel kohti innovatiivisuuta.

Akateemisen henkilöstön edut:

 • Avoimuus innovatiivisuudelle omassa opetuksessa.
 • Tutkii uusia ideoita luovuuden perusteiden pohjalta.
 • Auditointityökalu antaa konkreetisen mitarin luovuudelle yksilötasolla.

Edut opiskelijoille:

 • Johdatus luovuuteen
 • Uusien taitojen tarjoaminen
 • Luovuuden arvostaminen luokkahuoneessa rohkaisee oppilaita ilmaisemaan mielipiteitään ja ideoitaan.
 • Edistää oppilaiden itsenäisyytä ja antaa heille mahdollisuuden otaa riskejä, jolloin virheille ja parannuksille jää tilaa.
 1. Oppilaan luovuuden tutkiminen.
 2. Henkilöstön luovaan potentiaaliin ja ideoiden käytöönotoon vaikutavien tekijöiden ja muutujien tunnistaminen yksilö-, organisaatio-, johtamis- ja tiimitasolla.
 3. Akateemisen henkilöstön luovuuden lisääminen
 4. Lopuksi ehdotetaan asteitain ja synteetisesti ensimmäisiä toimia, joita olisi noudatetava, jota oppilaitos voisi aloitaa ensimmäiset askeleensa luovuuskoulutuksen toteutamisessa. (Siirtyminen lukuun 2 – Luovuus yksilötasolla).
 • Auditointityökalulla arvioidaan kehitämiskohteita; tietyjen pehmeiden taitojen parantamiseen valitujen tekniikoiden toteutaminen, joten ennen sen toteutamista on syytä tutustua luovuuden ja innovoinnin käsiteeseen.
 • Tätä lukua varten ei tarvita harjoituksia, joten ne voidaan tehdä opetajan tarpeiden mukaan.
 • Käynnistetään keskusteluja luovuuteen liityvistä ajatuksia herätävistä asioista.
 • Opeta verkossa, hybridimallilla tai kasvotusten.
 • Luento + ajatuksia herätäviä ideoita
 • Luokkahuoneessa tai muualla suoritetut toimet.

Opetussuunnitelma

ToimintaKestoAikataulu
1Johdanto aiheeseen. Luovuuden käsite10 min.
2Luovuuden käsite30 min.
3Opiskelijat tarkastelevat auditointityökalun käsitetä arvioidakseen luovuutensa lähtötasoa.15 min.
4Avoin keskustelu luovuudesta ja siitä, miten sitä voitaisiin hyödyntää erilaisissa työympäristöissä: liike-elämässä, hallinnossa, kansalaisjärjestöissä.45 min.
5Päätäminen & istunnon arviointi Käsikirja – Istunnon arviointilomake10 min.
YHTEENSÄ:120 min.2 hrs 0 mins

Lukuun liittyvä oppimissisältö

Tämä kurssi tarjoaa viisi luovuuta ja uraauurtavaa innovaatiotekniikkaa, joilla voidaan parantaa yksilötason pehmeitä taitoja:

 1. sopeutumiskyky
 2. kriitinen ajatelu
 3. strateginen ajatelu

Nämä taidot ovat erityisen tärkeitä luovuuden lisäämiseksi.

Näiden kolmen taidon kehitäminen avoimen keskustelun avulla autaa kuromaan umpeen kuilua yritysten työmarkkinoilla nykyisin ja tulevaisuudessa tarvitsemien taitojen ja opiskelijoiden opinnoissaan oppimien taitojen välillä. Luovien kykyjen lisääminen antaa opiskelijoille etulyöntiaseman työelämässä.

Koulutuksen ominaisuudet:

 • Luovuuden perusteet on peruslähtökohta luovuuden tutkimiseen.
 • Opetussuunnitelma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla tekniikoita luokassa tai verkossa. Toteutuksen jälkeen taitoja voidaan arvioida uudelleen auditointityökalun avulla.
 • Avoin keskustelu autaa saamaan opiskelijoiden huomion ja kannustaa heitä jatkamaan luovuustarkastusta neljällä tasolla.

A. Kuinka päivitää opetusstrategioita

 • Opetuksessa olisi keskitytävä opiskelijoihin ja kuunneltava heidän uusia ideoitaan.
 • Keskustelussa keskitytään luovuuden käytännön näkökohtiin ja etsitään yhteyksiä siihen, miten pehmeät taidot ja niiden soveltaminen työmarkkinoilla voidaan yhdistää.
 • Keskity tosielämän esimerkkeihin siitä, miten luovuus autoi ratkaisemaan suuria ongelmia. Voit käytää esimerkkejä luvun 2, 3, 4 ja 5 harjoituksista.

B. Miten säätää tekniikoiden tasoja, tehdä niistä vaikutavampia

 • Aseta selkeät kysymykset avoimessa keskustelussa.
 • Esitellään tapaustutkimuksia, jota ymmärretään paremmin, miten tekniikoiden sovellukset toimivat käytännössä. Voit seurata esimerkkejä luvuista 2, 3, 4 ja 5.
 • Tutustu luovuuden parhaisiin käytäntöihin.