Nyky-yhteiskunnalle ovat ominaisia nopeat ja monimutkaiset muutosprosessit, jotka kattavat kaikki elämänalueet. Luovuuden on todettu olevan keskeinen tekijä, jonka avulla voidaan vastata näiden muutosten aiheuttamiin haasteisiin, sekä tärkeä liikkeellepaneva voima, joka edistää tiedon luomista ja sosiaalista ja taloudellista edistystä osaamisyhteiskunnan kehittämisen kautta.

3.1 Suositukset korkeakouluopettajille

Eurooppalaisen osaamisyhteiskunnan luominen on haastava tavoite. Puhtaasti mekaaniset lähestymistavat, joilla pyritään saavuttamaan ennalta määritellyt tavoitteet, eivät antaisi eurooppalaisille korkeakouluille mahdollisuutta edistää tätä kunnianhimoista tavoitetta.

Syvähaastattelujen perusteella tässä hankkeessa annettiin seuraavat suositukset:

 • Luovuustekniikat tulisi sisällyttää korkeakoulujen kursseihin, jotta opiskelijat voivat kehittää luovuus- ja ongelmanratkaisutekniikoitaan. Tämä myös valmistaisi opiskelijoita työelämään, jossa näitä tekniikoita käytetään.
 • Opettajien tulisi saada tukea tekniikoiden asiantuntijoilta, kuten suunnittelijoilta ja luovan työn tekijöiltä.
 • On tärkeää luoda myönteinen ympäristö, jossa opiskelijat tekevät yhteistyötä keskenään. Heidän ei pitäisi painostaa muita tai pilkata niitä, jotka esittävät absurdeja tai outoja ideoita, sillä joskus nämä ideat johtavat menestykseen.
 • Opettajien tulisi pyrkiä ymmärtämään opiskelijoitaan, heidän tarpeitaan sekä opetettavan aiheen rakennetta ja sisältöä.
 • Opettajien tulisi suunnitella yksityiskohtaisesti tekniikoiden käyttötapa ja niistä seuraavat mahdolliset tilanteet.
 • Erityistarpeiden ja -ongelmien ratkaisemiseen käytettävät tekniikat räätälöidään kuhunkin tilanteeseen ja ryhmään.
 • Käytetystä tekniikasta riippumatta ryhmän jäsenillä on oltava hyvä käsitys ratkaistavasta ongelmasta.
 • Tulisi luoda ilmapiiri, joka mahdollistaa luovan lähestymistavan ongelmaan ja antaa motivaatiota tarkastella ongelman ratkaisumahdollisuuksia uudella tavalla.
 • Työntekijöiden luovuus- ja edelläkävijyystaitoja olisi kehitettävä järjestelmällisesti ja jatkuvasti.

3.2 Suositukset opiskelijoille

InnCREA-hankkeen piirissä tehdyistä haastatteluista saatiin seuraavat suositukset opiskelijoiden ohjaamiseksi:

 • Erityistarpeiden ja -ongelmien ratkaisemiseen käytettävät tekniikat räätälöidään kuhunkin tilanteeseen ja ryhmään.
 • Käytetystä tekniikasta riippumatta ryhmän jäsenillä on oltava hyvä käsitys ratkaistavasta ongelmasta.
 • Tulisi luoda ilmapiiri, joka mahdollistaa luovan lähestymistavan ongelmaan ja antaa motivaatiota tarkastella ongelman ratkaisumahdollisuuksia uudella tavalla.
 • Pelielementtien sisällyttäminen ryhmänmuodostusprosessiin voi olla erittäin hyödyllistä luovuuden ja innovaation edistämiseksi.
 • Käänteiseen ajatteluun kannustaminen voi olla suuri apu ongelmanratkaisuprosessissa.
 • Visuaaliset apuvälineet päivittäisen työn tukena voivat auttaa kaikkia ryhmän jäseniä tunnistamaan käsitteet ja ideat helposti.
 • Ryhmän eri jäsenten näkökulmien ottaminen mukaan päätöksentekoprosesseihin on olennaisen tärkeää organisaatioiden kehittämisen kannalta.
 • Ryhmän jäsenten mielipiteiden huomioon ottaminen on tärkeää, jotta voidaan luoda tunne organisaatioon kuulumisesta ja vastuusta sen tulevasta kehityksestä.
 • Luovuustekniikoiden käyttö on ratkaisevan tärkeää uusien tuotteiden suunnittelussa.
 • Luovuustekniikoiden käyttö jokapäiväisessä työssä on tärkeää jokaiselle yritykselle, koska kaikkien muiden hyötyjen lisäksi se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyvää ilmapiiriä, mikä taas johtaa parempiin työpanoksiin.
 • Luovuustekniikoiden tulisi olla osa jokaisen yrityksen arkea.