Käytännön vinkkejä luovuuden arviointiin innCrea-työkalujen avulla

Luovuus – taito kysyä, miten jokin asia voidaan tehdä toisin tai paremmin, yhdistettynä taitoon suunnitella yleisesti ymmärrettyjä muutoksia. Se on luovaa ajattelua ja mukautuvaa joustavuutta, jotka johtavat hyväksyttävien mallien ylittävien luovien ja omaperäisten ratkaisujen löytämiseen.

4.1 Preparation for the Assessment

innCREA-auditointityökalu on suunniteltu käytettäväksi yhdessä innCREA-kurssien ja yksilöllisten luovuusharjoitusten kanssa.

 • Jotta arvioinnista saataisiin suurin hyöty, auditointityökalua tulisi käyttää ennen kurssia tai sen alussa tai ennen innCREA:n luovuusharjoitusten kokeilemista.
 • Auditointityökalun tulokset antavat ehdotuksia harjoituksista, jotka ovat tehokkaimpia luovuuden taitojen kehittämiseksi perustuen auditointityökalun käyttäjien arvioituun nykyiseen luovuustasoon.

innCREA:n luovuuden määritelmä kannattaa jakaa osallistujille ennen auditointia, jotta he ymmärtävät paremmin, mitä auditoinnissa mitataan. innCREA-hankkeessa luovuus määritellään seuraavasti:

 • Auditointityökalun käyttäjät voivat testata omaa luovuuttaan yksilö-, ryhmä-, johto- tai organisaatiotehtävissä. Ennen arviointia auditointityökalun käyttäjiä tulee opastaa valitsemaan, mitä neljästä luovuuden tyypistä (yksilö-, ryhmä-, johto- tai organisaatiotason luovuus) he haluavat arvioida.
 • Käyttäjä voi tehdä auditoinnin yksin toimiston tai luokkahuoneen tietokoneella tai muissa tiloissa, joissa on internetiin liitettyjä laitteita.

Auditointityökalu on ensisijaisesti suunniteltu käytettäväksi opetusvälineenä yhdessä innCREA:n luovuusharjoitusten kanssa innCREA:n kurssilla tai sisällytettäväksi korkea-asteen oppilaitoksen kurssisuunnitelmaan, mutta se on vapaasti saatavilla internetissä kenen tahansa käyttöön.

InnCREA-auditointityökalu on saatavilla verkossa osoitteessa https://www.inn-crea.eu/audit-creativity. Testi on suositeltavaa tehdä sellaisena ajankohtana ja sellaisessa paikassa, että testin tekijä voi keskittyä siihen 15 minuutin ajan.

4.1.1 Assessment in Higher Education Institutions: Institution and Staff

4.1.2 Assessment in Higher Education Institutions: Students

4.1.3 Assessment in Business: Work Environment

4.2 Arviointien suorittaminen

Parhaiden tulosten saamiseksi innCREA-auditointityökalun käyttäjän tulisi vastata jokaiseen kysymykseen parhaan kykynsä mukaan ja mahdollisimman rehellisesti. Tulokset ovat saatavilla välittömästi auditoinnin lopussa, ja pistejärjestelmän avulla arvioidaan käyttäjän tämänhetkistä luovuustasoa valitulla osa-alueella. Auditointityökalun käyttäjälle annetaan pistemäärän lisäksi ehdotuksia siitä, kuinka monta innCREA-harjoitusta heidän tulisi kokeilla luovuuden pehmeiden taitojensa kehittämiseksi nykyisten arvioitujen taitojensa perusteella.

4.2.1 Higher Education Institutions: Institution and Staff

4.2.2 Higher Education Institutions: Students

4.2.3 Business and Work Based Environment

4.3 Tulosten analysointi ja luovuutta lisäävien kurssien valinta

Auditoinnin lopussa käyttäjä näkee omat pisteensä ja yleiset pistetasot. Taidot arvioidaan vastauksista annettujen pisteiden perusteella. Korkeammat pisteet osoittavat korkeampaa luovuutta. Pisteiden perusteella auditoitavalle ehdotetaan yhtä tai useampaa innCREA-koulutukseen sisältyvää luovuusharjoitusta.

Niiden harjoitusten määrä, joita auditoitavaa kannustetaan kokeilemaan, vastaa hänen nykyistä luovuustasoaan, joka on määritetty auditointityökalun avulla. Henkilölle, jonka pistemäärä on alhaisempi, suositellaan enemmän harjoituksia kuin henkilölle, jonka pistemäärä on korkeampi.

Yksittäiset luovuusharjoitukset on asetettu vaikeusjärjestykseen. On suositeltavaa, että henkilöt, jotka saavat vähemmän pisteitä, kokeilevat helpommin lähestyttäviä, alempiin luokkiin kuuluvia harjoituksia ennen kuin he yrittävät haastavampia harjoituksia.

4.3.1 Higher Education Institutions: Institution and Employees

4.3.2 Higher Education Institutions: Students

4.3.3 Business and work environment

4.4. Kurssien järjestäminen luovuuden lisäämiseksi

innCREA:n kurssit on suunniteltu tarjoamaan ajallisesti tehokas tapa tutustuttaa opiskelijat luovuusharjoituksiin, jotka voivat parantaa heidän pehmeitä taitojaan ja siten auttaa heitä kehittymään arvokkaiksi työntekijöiksi ja ryhmän jäseniksi.

 • Harjoituksia voidaan myös opettaa tai käyttää yksilöllisesti.
 • InnCREA-harjoituksia voidaan muokata käytettäväksi millä tahansa opintoalalla.
 • Minkä tahansa harjoituksen suorittamiseen voidaan varata enemmän aikaa.
 • Harjoituksia voidaan käyttää toistuvasti korkeakoulujen opetussuunnitelmissa ja työelämässä.

InnCREA:n kursseilla opiskelijat oppivat:

 • miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä heidän nykyiselle ja tulevalle uralleen
 • mitkä pehmeät taidot ovat tärkeimpiä yksilön, ryhmän, johdon tai organisaation luovuuden kannalta
 • viisi tehokasta harjoitusta, jotka kehittävät tärkeimpiä pehmeitä taitoja

Valmistautuessasi kurssille tai innCREA:n luovuusharjoitusten opettamiseen ota huomioon innCREA-hankkeen haastatteluista kerätyt menestystekijät luovuuden edistämiseksi. Näitä menestystekijöitä voidaan käyttää innCREA-kurssien ja -harjoitusten opetuksen tehostamiseksi.

Luo luovuusharjoituksille suotuisa tila:

 • Pidä ryhmän ilmapiiri positiivisena ja rentona.
 • Fyysisen tilan tulisi sopia harjoitukseen.
 • Luo ilmapiiri, joka mahdollistaa luovan lähestymistavan ongelmaan ja motivoi osallistujia tarkastelemaan ongelman ratkaisumahdollisuuksia uudella tavalla.
 • Luo työolosuhteet, jotka mahdollistavat itsenäisen ajattelun, tiedon käytön ja kokemuksen hyödyntämisen tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Luo ilmapiiri ja organisaatiokulttuuri, jotka edistävät ratkaisujen löytämistä, uteliaisuutta ja aloitteellisuutta.
 • Harjoitukset voidaan usein suorittaa puhelimitse tai etätapaamisessa. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun lähitapaamiset eivät ole mahdollisia, kuten COVID-19-pandemian aikana.

Mieti, miten ja miksi ryhmä kootaan:

 • Ryhmätyöskentely, esimerkiksi projektin parissa, voi tuottaa tuloksia nopeammin ja tehostaa esiin tulevien virheiden, puutteiden tai epäjohdonmukaisuuksien havaitsemista.
 • Ryhmässä on enemmän tietoa ja kokemusta, ja hyöty tulee synergiavaikutuksesta.
 • Sopiva osallistujamäärä riippuu harjoituksesta.
 • Pelielementtien sisällyttäminen ryhmänmuodostusprosessiin voi olla erittäin hyödyllistä luovuuden ja innovaation edistämiseksi.
 • Varmista monipuoliset näkökulmat ottamalla mukaan ryhmän jäseniä, jotka toimivat eri tehtävissä organisaatiossa.

Varmista osallistujien menetys:

 • Käytetystä tekniikasta riippumatta ryhmän jäsenillä on oltava hyvä käsitys ratkaistavasta ongelmasta.
 • Kerää mahdollisimman paljon tietoa.
 • Kerää mahdollisimman paljon ideoita.
 • Visuaaliset apuvälineet päivittäisen työn tukena voivat auttaa kaikkia ryhmän jäseniä tunnistamaan käsitteet ja ideat helposti.
 • Erityistarpeiden ja -ongelmien ratkaisemiseen käytettävät tekniikat räätälöidään kuhunkin tilanteeseen ja ryhmään.
 • Työntekijöiden ja opiskelijoiden luovuus- ja edelläkävijyystaitoja tulisi kehittää järjestelmällisesti ja jatkuvasti.

Kannusta tuomitsemattomaan ideointiprosessiin:

 • Älä koskaan luokittele ajatusta typeräksi tai sopimattomaksi.
 • Ole tietoinen siitä, että absurditkin ideat voivat olla arvokkaita. Yksittäisten henkilöiden ja ryhmän jäsenten tulisi hakea mahdollisimman omaperäisiä ideoita. Kaikkien tulisi kannustaa toisiaan kehittämään ideoita ja luomaan uusia ideayhdistelmiä.
 • Jokaiselle ryhmän jäsenelle tulisi antaa mahdollisuus esittää oma ideansa tietyn ongelman ratkaisemiseksi ilman pelkoa siitä, että idea arvioidaan kielteisesti tai hylätään.
 • Käänteiseen ajatteluun kannustaminen voi olla suuri apu ongelmanratkaisuprosessissa.
 • Osallistujilla tulee olla valmius ja kärsivällisyyttä kuunnella muiden ryhmän jäsenten ajatuksia ja argumentteja.
 • Kokemattomien ihmisten huomiotta jättäminen, ideoiden kieltäminen ja mielikuvituksen puute ovat tekijöitä, jotka vähentävät luovuustekniikoiden tehokkuutta.
 • Osallistujat voivat johtaa avointa ryhmäkeskustelua.

Varaa aikaa pohdinnalle, analyysille ja synteesille:

 • Jos mahdollista, koosta erillisessä tapaamisessa olennaisimmat ideat (muut voidaan säilyttää arvokkaana resurssina tulevia tapaamisia varten).
 • Motivoi kaikkia ryhmän jäseniä ajattelemaan luovasti ja etsimään ratkaisuja esitettyjä ideoita käyttäen.
 • Jotta analyysistä olisi todellista hyötyä, joskus on välttämätöntä palata arvioimaan sitä uudelleen ja toistaa harjoitus.

4.4.1 Higher education institutions – institution and staff

4.4.2 Institutions of Higher Education: Students

4.4.3 Business and work environment

4.5 Conclusions from the assessment and conduct of the courses

innCREA-auditointityökalu ja kurssit tarjoavat konkreettisia tapoja mitata ja kehittää luovuuden pehmeitä taitoja.

 • Kun osallistujat ovat suorittaneet yhden tai useamman kurssin, he voivat arvioida luovuuttaan uudelleen ja mitata saavutuksiaan. Koska kukin kurssi tarjoaa kolmen tunnin johdannon viiteen luovuustekniikkaan, tulokset eivät välttämättä näy heti. Ihannetapauksessa auditointi tehtäisiin sen jälkeen, kun luovuutta kehittäviä harjoituksia on tehty pidempään ja syvällisemmin.
 • InnCREA-auditointityökalun avulla voidaan mitata konkreettisesti yksilö-, ryhmä-, johto- ja organisaatiotason luovuutta.
 • Kursseilla opiskelijat tutustuvat paremmin luovuuden ja pehmeiden taitojen kehittämisen merkitykseen tulevan uransa tukemiseksi.
 • Opiskelijat tutustuvat kursseilla luovuustekniikoihin, joita he voivat käyttää toistuvasti muissa yhteyksissä kehittääkseen omia kykyjään ja hyödyttääkseen näillä taidoilla nykyisiä ja tulevia työnantajiaan.