Luovuus ja edelläkävijyys osana innovaatiojohtamista ovat ratkaisevan tärkeitä kaikille organisaatioille ja yrityksille, joissa tiedon luominen ja käyttö on osa jokapäiväistä toimintaa. Luovuus tarkoittaa taitoa kysyä, miten jokin asia voidaan tehdä toisin, yhdistettynä taitoon suunnitella yleisesti ymmärrettyjä muutoksia. Luovuuden käsite kattaa luovan ajattelun ja mukautuvan joustavuuden, jotka johtavat hyväksyttävien mallien ylittävien luovien ja omaperäisten ratkaisujen löytämiseen. Monien tutkimusten mukaan eurooppalaiset laitokset ”keksivät pyörää uudelleen”, ja niiden pitäisi lisätä luovuuttaan ollakseen innovatiivisia ja kilpailukykyisiä tutkimusyhteisössä. Menestyvien organisaatioiden erityispiirre on inhimillinen pääoma. Tämä on hiljattain johtanut uusien johtamisalojen, kuten tietojohtamisen, syntyyn.

Tämä innCREA-opas on hankkeen toinen henkinen tuotos, ja sen laatimiseen osallistuivat kaikki hankekumppanit. InnCREA-oppaassa annetaan keinoja uusien luovuustekniikoiden, kuten diagnoosin, analyysin ja menetelmien valinnan, soveltamiseen, jotta opiskelijoiden kanssa voidaan työskennellä tehokkaasti ja tuloksellisesti yksilötasolla tai ryhmissä sekä muissa organisaatioissa, kuten yrityksissä. Lisäksi oppaaseen on sisällytetty uusia tekniikoita, jotka on kehitetty innCREA-hankkeen puitteissa. Tämä on mahdollistanut korkeakouluissa lisäohjelmia, joilla opetetaan työmarkkinoilla vaadittavia pehmeitä taitoja. Yritysmaailmasta saatujen kokemusten perusteella kehitetty innCREA-menetelmä on monikäyttöinen, sillä se voidaan helposti ottaa käyttöön korkeakouluissa, yrityksissä ja muissa laitoksissa, joissa vaaditaan työntekijöiden luovaa työpanosta.

InnCREA-menetelmä ei ole suunnattu ainoastaan korkeakoulujen laitoksille, vaan myös pk-yrityksille, tutkimus- ja kehitysorganisaatioille, ammatillisille oppilaitoksille, yritysjärjestöille ja muille sidosryhmille.

innCREA-opas on suunnattu akateemiselle henkilöstölle ja luennoitsijoille sekä henkilöille, joilla ei ole yleistä tietämystä luovuuden ja edelläkävijyyden monitahoisista elementeistä osana innovaatiojohtamista, mutta jotka haluavat tai joiden on tarpeen tietää niistä enemmän. Siksi innCREA-opas on suunnattu myös opiskelijoille tai ammatillisen täydennyskoulutuksen harjoittelijoille, jotka voivat käyttää sitä oppaana luovuus- ja edelläkävijyysjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Yrityskonsultit saattavat haluta käyttää innCREA-opasta lisävälineenä tukeakseen asiakkaitaan tai antaakseen heille yleiskäsityksen luovuudesta ja edelläkävijyydestä osana innovaatiojohtamiseen liittyviä kysymyksiä.

InnCREA-opas on jaettu viiteen osaan. Ensimmäisenä on Johdanto, jota seuraa Luovuuden auditointityökalu. InnCREA-auditointityökalulla määritetään luovuuden tasot, jotka liittyvät työympäristöissä käytettäviin luovuustaitoihin. Nämä on jaoteltu yksilöiden, yhdessä ratkaisuja etsivien ryhmien, johtotehtävissä toimivien johtajien ja koko organisaation käyttämiin luovuustaitoihin. Koska kullakin roolilla – yksin työskentelyllä, ryhmätyöskentelyllä, ryhmän johtamisella ja työskentelyllä osana suurempaa organisaatiota – on erityispiirteensä, arvioinnissa keskitytään erikseen kussakin roolissa/kullakin tasolla eniten tarvittaviin pehmeisiin taitoihin.

innCREA-auditointityökalu on suunniteltu käytettäväksi yhdessä innCREA-kurssien ja yksilöllisten luovuusharjoitusten kanssa. Auditointityökalua voidaan käyttää erilaisissa yhteyksissä, kuten perehdytyksessä, ryhmänmuodostuksessa, henkilöstön työpajoissa tai yksinkertaisesti työkaluna, joka tarjotaan vapaaehtoisena toimintana henkilöstölle, joka voi halutessaan käyttää sitä omien pehmeiden taitojensa vahvistamiseen. Auditointityökalu tekee arvioinnin ja tulkitsee tulokset. Kun vastaaja on täyttänyt kyselylomakkeen, järjestelmä antaa tuloksen annettujen vastausten perusteella. Tulos mittaa tämänhetkistä luovuusosaamista sillä osa-alueella, jolla auditointi tehtiin. Auditointityökalua voidaan käyttää säännöllisesti edistymisen mittaamiseen, ja tekniikoita voidaan käyttää joustavasti vaihtamalla aiheita ja lisäämällä vaikeustasoa. InnCREA-oppaaseen sisältyy myös kuvaus luovuuden kehittämiskursseista, jotka on jaettu yksilön, ryhmän, organisaation ja johdon osa-alueille.

InnCREA-oppaan seuraavassa luvussa tarkastellaan hankekumppaneiden tekemää tutkimusta. Kukin kumppani on tehnyt strukturoituja syvähaastatteluja korkeakoulujen luennoitsijoiden tai työnantajien kanssa. Tämän tarkoituksena on kehittää luovuustekniikoiden uusia standardeja. Jokaisessa haastattelussa kuvattiin tekniikan päätavoite ja se, missä tilanteissa se on hyödyllinen, miten tekniikkaa sovelletaan vaiheittain, mitkä ovat tekniikan onnistuneen soveltamisen edellytykset, missä tilanteissa tekniikkaa on sovellettu ja millaisia tuloksia on saavutettu. Tämän jälkeen kukin kumppani analysoi ja dokumentoi haastattelujen tulokset syvähaastatteluraportteihin.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että innCREA-kurssi tarjoaa konkreettisia keinoja luovuuden ja pehmeiden taitojen mittaamiseen ja kehittämiseen. innCREA:n avulla voidaan mitata konkreettisesti yksilön, ryhmän, johdon ja organisaation luovuuden tasoja.