Wprowadzenie

W celu rozwinięcia i poprawy kreatywności i pionierskich umiejętności innowacyjnych, które są wymagane na rynkach pracy na poziomie indywidualnym, kurs obejmuje audyt kreatywności mierzący aktualny poziom kreatywności oraz pięć technik, które mogą być wykorzystane do rozwinięcia umiejętności miękkich w zakresie zachowań, które są cenione przez pracodawców na poziomie indywidualnym. Narzędzie do audytu może być wykorzystywane okresowo do pomiaru postępów, a techniki oferują elastyczność, która pozwala na ich wielokrotne stosowanie poprzez zmianę tematów oraz zwiększanie stopnia złożoności i trudności.

Niniejszy rozdział zawiera następujące elementy składające się na prezentację kursu rozwoju kreatywności na poziomie indywidualnym:

II.1-2: Najważniejsze umiejętności miękkie na poziomie indywidualnym i ich znaczenie na rynku pracy.
II.3: Cele edukacyjne dla studentów i pracowników uczelni rozwijających umiejętności miękkie w zakresie kreatywności na poziomie indywidualnym.
II.4-6: Struktura kursu, metoda nauczania i sposób realizacji.
III. Plan lekcji
IV.1: Treści nauczania.
IV.2A: Jak można rozwijać/uczyć i mierzyć/oceniać konkretne umiejętności miękkie?
IV.2B: Strategie nauczania umiejętności miękkich wymaganych w biznesie i życiu zawodowym na poziomie indywidualnym
IV.3: Działania/ćwiczenia mające na celu zwiększenie kreatywności na poziomie indywidualnym
IV.4: Dodatkowe materiały

Informacje techniczne dotyczące rozdziału

Kreatywność na poziomie indywidualnym można opisać jako generowanie pomysłów, które są nowatorskie i przydatne. Użyteczne pomysły wykazują potencjał do osiągnięcia pożądanych rezultatów przy użyciu kombinacji istniejących lub wprowadzenia nowych materiałów. Kreatywność jest aktywnym procesem zaangażowanym w innowacje, jednak kreatywne jednostki niekoniecznie muszą być innowacyjne. Innowacja odnosi się do udanego wdrożenia kreatywnych pomysłów. Tylko pomysły, które spełniają kryteria nowości, użyteczności i adekwatności są uważane za prekursorów innowacji.

W życiu zawodowym kreatywność jest ściślej powiązana z innowacyjnością. Kreatywność na poziomie indywidualnym może przejawiać się w:

 1. otwartość na nowe doświadczenia: uważana za najsilniej związaną z kreatywnością, pracownik o otwartym umyśle wykazuje się ciekawością, oryginalnością, nonkonformizmem, aktywną wyobraźnią, wrażliwością estetyczną i preferencją dla różnorodności. Pracownik o wysoce otwartym umyśle jest zauważalnie wszechstronny, ciekawy i nietradycyjny.
 2. myślenie rozbieżne: zdolność do tworzenia pomysłów „poza schematami”.
 3. styl poznawczy: sposób, w jaki jednostki myślą, postrzegają i zapamiętują informacje; indywidualne podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 4. motywacja wewnętrzna: dążenie do realizacji trudnych zadań, podejmowania ryzyka i pokonywania przeszkód.

Ten kurs na temat kreatywności na poziomie indywidualnym oferuje ćwiczenia mające na celu rozwinięcie następujących pięciu umiejętności miękkich niezbędnych dla kreatywności u poszczególnych osób.

Adaptacyjność – zdolność do dostosowania się do nowych warunków. Obejmuje takie cechy jak elastyczność, otwartość oraz tolerancję na wieloznaczność, niepewność i złożoność.

Uważność – czynność polegająca na zwracaniu na coś szczególnej uwagi. Obejmuje takie cechy jak zdolność do koncentracji, dbałość o szczegóły, obserwacja, dokładność, umiejętność słuchania, konsekwencja, poświęcenie, cierpliwość i zaangażowanie.

Krytyczne myślenie – obiektywna analiza, synteza i ocena. Obejmuje to tworzenie połączeń i myślenie horyzontalne.

Pomysłowość – cecha bycia pomysłowym; kreatywność. Obejmuje myślenie różnorodne, innowacyjność, oryginalność, zaradność, wyobraźnię, wizję i myślenie poza schematami.

Rozwiązywanie problemów – proces znajdowania rozwiązań dla trudnych lub złożonych problemów. Obejmuje rozwiązywanie konfliktów, systematyczne podejście i logiczne myślenie zorientowane na cel.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego 2016 o przyszłości miejsc pracy, przewidywał, że kreatywność będzie trzecią najważniejszą umiejętnością, której pracownicy potrzebują, aby prosperować w czwartej rewolucji przemysłowej, po złożonym rozwiązywaniu problemów i krytycznym myśleniu (które są jednocześnie umiejętnościami wykorzystywanymi w kreatywności). Ustalenia LinkedIn Learning (2018) zakładają, że kreatywność będzie najważniejszą umiejętnością w przyszłości, ponieważ automatyzacja eliminuje wiele powtarzalnych prac. Pojawienie się nowych produktów, technologii i sposobów pracy zmusza pracowników do większej kreatywności wśród szybkich zmian.

Firmy, które chcą się rozwijać, muszą wykorzystywać kreatywność, ponieważ umożliwia ona zespołom wprowadzanie innowacji na wiele sposobów, zarówno w celu znalezienia nowych podejść do istotnych problemów biznesowych, jak i opracowania produktów lub usług, czy też udoskonalenia istniejących procedur. Kreatywność pozwala pracownikom rozwiązywać największe wyzwania klientów, jednocześnie redukując koszty i automatyzując powtarzalne zadania. Zachęcanie do kreatywności w miejscu pracy może pomóc firmom w opracowaniu unikalnych, innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań, które pozwolą im wyróżnić się na tle konkurencji.

Oto kilka korzyści, jakie kreatywność i pionierskie umiejętności mogą zaoferować w miejscu pracy:

 • Identyfikacja nowych możliwości: Techniki kreatywnego myślenia rzucają wyzwanie konwencjonalnym lub obecnym sposobom myślenia poszczególnych osób. Pomaga to firmom dostrzec nowe i unikalne możliwości.
 • Podejmowanie wyzwań i stawianie czoła niepewności: Kreatywność oferuje gotowość do próbowania, podejmowania ryzyka i ponoszenia porażek. Eksperymentowanie pozwala pracownikom testować nowe pomysły i opcje, aby ostatecznie znaleźć najlepsze rozwiązania.
 • Promowanie innowacji: Kreatywny sposób myślenia umożliwia jednostkom spojrzenie na sprawy z różnych punktów widzenia, aby stworzyć coś nowego. Firmy, które promują innowacje zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, mogą wzbudzić zainteresowanie swoją ofertą i wyróżnić się na tle konkurencji.
 • Stymulowanie myślenia w codziennych praktykach: Kreatywność zachęca pracowników do szukania pomysłów we wszystkim, stąd muszą oni zwracać szczególną uwagę na drobne szczegóły lub wzorce. Prowadzi to do inspiracji nowymi pomysłami i innowacjami.
 • Poprawa współpracy: Ponieważ kreatywność promuje otwartość i ciekawość, pracownicy wykazują większą chęć do uważnego słuchania i wypróbowywania pomysłów innych. Zmniejsza to liczbę ocen, zwiększa tolerancję i ułatwia współpracę między ludźmi.

Pracownicy, którzy nie posiadają istotnych umiejętności w zakresie kreatywności, znajdą się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej na rynku pracy, w życiu zawodowym i w rozwoju swojej kariery.

Korzyści dla nauczycieli akademickich:

 • Wzrost innowacyjności we własnym nauczaniu.
 • Możliwość wypełnienia luki pomiędzy nauczaniem przedmiotu a przygotowaniem studentów do kariery zawodowej.
 • Narzędzie audytu daje konkretną miarę kreatywności na poziomie indywidualnym.

Korzyści dla uczniów

 • Docenianie kreatywności w grupie szkolnej zachęca uczniów do wyrażania opinii i pomysłów.
 • Struktura oceny typu „master-goal” kładzie nacisk na samodoskonalenie i rozwój umiejętności oraz skupia się na nauce, a nie na ocenianiu. Ocena ta dostarcza użytecznych informacji zwrotnych o postępach uczniów i zwiększa poziom ciekawości, motywacji, radości i zainteresowania, przyczyniając się do rozwoju kreatywności na poziomie indywidualnym.
 • Wspiera niezależność uczniów i daje im możliwość podejmowania ryzyka, pozostawiając miejsce na błędy i ulepszenia.
 1. Wprowadzenie do kreatywności i pionierstwa innowacyjnego na poziomie indywidualnym: Dlaczego kreatywność i pionierstwo innowacyjne są niezbędne w karierze i życiu zawodowym
 2. Ocena podstawowych umiejętności kreatywnych uczniów za pomocą narzędzia do audytu innCREA
 3. Nauczanie pięciu technik wchodzących w skład tego kursu lub wybór ćwiczeń w oparciu o wyniki uczniów (tj. umiejętności ocenione jako wymagające poprawy powinny być dopasowane do ćwiczeń mających na celu poprawę tych umiejętności)
 4. Wdrożenie poszczególnych ćwiczeń
 5. Ocena umiejętności kreatywnych uczniów za pomocą narzędzia do audytu innCREA po zakończeniu ćwiczeń kreatywności i porównanie z wynikami początkowymi.
 6. Wypełnienie formularzy oceny kursu przez uczniów.
 • Narzędzie audytu ocenia obszary do rozwoju; wdrożenie technik wybranych w celu wzmocnienia konkretnych umiejętności miękkich
 • Każde ćwiczenie przedstawione jest z przykładowymi studiami przypadków, aby zademonstrować możliwości danej techniki.
 • Do każdego ćwiczenia dostępne są szablony do wykorzystania przez studentów. Szablony mogą być zmieniane, drukowane na papierze i/lub wykorzystywane elektronicznie.
 • Ćwiczenia mogą być prowadzone w trybie online, mieszanym lub off-line. Więcej czasu można przeznaczyć na wykonanie ćwiczeń jako pracy domowej.
 • Studiowanie biomimikry, jednej z technik, może być znacznie wzbogacone o to, by uczniowie wybrali się na łono natury ze swoimi szkicownikami i aparatami fotograficznymi, by badać ją z bliska i osobiście.
 • Nauczanie online, mieszane lub off-line.
 • Wykład + ćwiczenia, możliwe zadania domowe
 • Działania wykonywane w klasie lub w innym miejscu. Technika „Biomimikra” może być nauczana na zewnątrz. Technika „Moodboard” może uwzględniać wykorzystywanie czasopism, nożyczek, kleju itp.
 • Każde z pięciu ćwiczeń jest odpowiednie dla jednego lub więcej uczniów pracujących samodzielnie, w parach lub grupach.

Plan lekcji

ActivityDurationNotes
1Introduction to topic and assessment with audit tool

PPT – Slajdy
15 min.
2Uczniowie korzystają z narzędzia audytu, aby ocenić swój początkowy poziom kreatywności.

Dostęp do internetu i urządzeń dla wszystkich uczestników w celu korzystania z narzędzia audytu
3Ćwiczenie 1: Moodboard (do projektu ustalonego przez prowadzącego)

Opcjonalne zadanie wstępne: poinformuj uczniów z wyprzedzeniem o temacie (np. wyobraź sobie swój wymarzony sklep) i zastanów się, jak ten projekt mógłby wyglądać

Szablon, czasopisma, nożyczki, klej; lub można wykonać na komputerze korzystając z obrazków zgromadzonych w sieci.
25 min.Można zaprezentować technikę, a następnie zlecić uczniom jej wykonanie w klasie lub jako zadanie domowe.

Uczniowie pracują indywidualnie lub w parach
PRZERWA[10 min.]
4Ćwiczenie 2: Sześć pytań (na tematy ustalone wcześniej przez prowadzącego)

PPT – slajdy; szablony
25 min.Można zaprezentować technikę, a następnie zlecić uczniom jej wykonanie w klasie lub jako zadanie domowe.

Uczniowie pracują w parach lub małych grupach po 3 osoby
5.1Ćwiczenie 3: Biomimikra
Część 1: wprowadzenie do techniki
Część 2: praca w terenie dla uczniów jako zadanie domowe (lub poświęcenie czasu na zajęcia w klasie)

PPT – slajdy; szablony
15 min. instruktażu w klasieJeśli nauczanie odbywa się w blokach 45-minutowych, można to tak skonfigurować, aby wyznaczyć trzecie spotkanie i omówić je na czwartym.

Praca w terenie może być wykonana w klasie, gdzie uczniowie pracują w parach lub grupach, lub też uczniowie wykonują zadanie samodzielnie i przygotowują się do podzielenia się wynikami na następnej lekcji.
PRZERWA — do następnego spotkania. W przypadku prowadzenia zajęć w 2 blokach 1,5-godzinnych
5.2Ćwiczenie 3: Biomimikra
Część 3: prezentacje uczniów i dyskusja w klasie
10 min.
6Ćwiczenie 4: Analiza morfologiczna (do tematu(ów) ustalonych wcześniej przez prowadzącego)

PPT – slajdy; szablony
30 min.Możliwość pokazania przykładu, a następnie wykonania ćwiczenia z uczniami jako grupą prowadzoną przez instruktora

Uczniowie mogą też pracować indywidualnie, w parach lub grupach
PRZERWA[10 min.]
7Ćwiczenie 5: SCAMPER (na temat(y) ustalone wcześniej przez prowadzącego)

PPT – slajdy; szablony
30 min.Uczniowie mogą pracować w parach lub małych grupach
8Podsumowanie i ocena sesji

Podręcznik – Formularz oceny sesji
10 min.Możliwość ponownego badania za pomocą narzędzia do audytu
RAZEM:180 min.3 godziny 0 minut

Treści naukowe dotyczące rozdziału

Niniejszy kurs oferuje pięć technik kreatywności i pionierskiej innowacji, mających na celu zwiększenie umiejętności miękkich na poziomie indywidualnym z zakresu:

 1. zdolności adaptacyjnych (biomimikra, moodboard, SCAMPER, Sześć Pytań);
 2. uważności (biomimikra, analiza morfologiczna, Sześć Pytań);
 3. krytycznego myślenia (biomimikra, moodboard, analiza morfologiczna, SCAMPER, Sześć Pytań);
 4. pomysłowości (biomimikra, analiza morfologiczna); oraz
 5. rozwiązywania problemów (biomimikra, moodboard, analiza morfologiczna, Sześć Pytań).

Umiejętności te zostały ocenione jako szczególnie ważne do rozwinięcia na poziomie indywidualnym, a ćwiczenia do tego rozdziału zostały wybrane ze względu na ich skuteczność we wzmacnianiu tego rodzaju umiejętności na poziomie indywidualnym.

Rozwijanie tych umiejętności za pomocą pięciu technik przedstawionych w tym kursie pomoże wypełnić lukę między umiejętnościami, których pracodawcy wymagają od osób na rynku pracy dziś i w przyszłości, a kompetencjami zawodowymi, których studenci uczą się w trakcie studiów. Zwiększenie zdolności twórczych da studentom przewagę w życiu zawodowym.

Cechy charakterystyczne szkolenia:

 • Narzędzie audytu innCREA może być wykorzystane do oceny umiejętności uczniów wymagających największego rozwoju. Kurs ma na celu umożliwienie elastyczności w wyborze wszystkich lub niektórych działań z uczniami.
 • Plan lekcji daje możliwość wypróbowania technik w klasie lub online. Po wdrożeniu, umiejętności mogą być ponownie ocenione za pomocą narzędzia audytu.
 • Techniki Moodboard i Sześć Pytań są stosunkowo łatwe i szybkie do wykonania; dla „Morfologii” i „SCAMPER” trudność i czas potrzebny do wykonania będzie się różnił w zależności od przypadku; a „Biomimikra” może okazać się wyzwaniem i wymagać czasu. Każda z technik pozwala na uszczegółowienie i wydłużenie czasu realizacji.

Kreatywność i pionierska innowacyjność przejawiają się w różny sposób w środowiskach szkolnictwa wyższego i pracy. W skrócie, w kontekstach edukacyjnych kreatywność przejawia się w zachowaniu i postawie, czyli zdolności do znajdowania nowych i skutecznych rozwiązań codziennych problemów, np. różnych sposobów rozwiązania ćwiczenia lub umiejętności tworzenia połączeń między istniejącą wiedzą a nowymi informacjami. W życiu zawodowym pojęcie kreatywności jest ściślej związane z innowacyjnością, która odnosi się do zdolności do generowania nowatorskich pomysłów i ich realizacji. Pomaga to użytkownikom w dostosowaniu zastosowań w zależności od kontekstów. Na przykład Moodboard, gdy jest używany w sali lekcyjnej, pomaga studentom obserwować wzory, podczas gdy w pracy pomaga w tworzeniu znaków graficznych.

Zarówno studenci, jak i pracownicy potrzebują autonomii i swobody w wyrażaniu swoich pomysłów, tolerancji wobec niepowodzeń oraz wspierającego środowiska. Dodatkowo potrzebują wystarczającej wiedzy, aby rozwijać nowe pomysły i je wdrażać. Ćwiczenia w ramach kursu spełniają powyższe kryteria.

A. Jak uaktualnić strategie nauczania

 • Wykorzystaj narzędzie audytu innCREA do oceny poziomu kreatywności zarówno przed jak i po przeprowadzeniu kursu.
 • Wykorzystanie sugestii z wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu:
 • Nauczanie powinno koncentrować się na zapewnieniu uczniom większej przestrzeni do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia. Innowacyjni nauczyciele doceniają i chętnie przyjmują pomysły. Wspierają niezależność uczniów i pozwalają im na podejmowanie ryzyka, pozostawiając miejsce na błędy i ulepszenia.
 • Należy zrezygnować z systemów oceniania, ponieważ zwiększają one strach przed porażką i hamują kreatywność uczniów. Struktura oceny polegająca na osiąganiu celów mistrzowskich („Master-goal”) kładzie nacisk na samodoskonalenie i rozwój umiejętności oraz dostarcza użytecznych informacji zwrotnych o postępach uczniów, a także zwiększa poziom ciekawości, motywacji, radości i zainteresowania, przyczyniając się do rozwoju kreatywności.
 • Kreatywność powinna być praktyczna i dotyczyć rzeczywistych problemów i sposobów ich rozwiązania. To doda wartości przedsięwzięciu, a także wypełni lukę między umiejętnościami, których przedsiębiorstwa oczekują od swoich pracowników, a tymi, których studenci uczą się w szkołach wyższych.

B. Jak dostosować poziomy technik i sprawić by były bardziej skuteczne

 • Jeśli to możliwe i jeśli ćwiczenie jest szczególnie trudne, pozwól uczniom pracować w parach lub małych grupach, aby mogli wspólnie wypracować więcej pomysłów.
 • Przeprowadź z uczniami ćwiczenia z wykorzystaniem szablonów, aby lepiej zapoznali się z zadaniami.
 • Wyznacz jasne i osiągalne cele.
 • Prezentuj studia przypadków, aby zwiększyć zrozumienie, jak w praktyce działają poszczególne techniki.
 • Tematy mogą być dostosowane do poziomu uczniów, od bardziej przystępnych do bardziej wymagających.

1.    Moodboard

Technika „Moodboard” to wizualny kolaż służący do przedstawienia istoty i idei jakiejś dziedziny, na przykład wymarzonego domu, wymarzonej pracy czy osoby.

2.    Sześć pytań

Technika Sześciu pytań stymuluje myślenie poprzez umożliwienie użytkownikom spojrzenia na problem z różnych perspektyw. Technika ta znana jest również jako 5W1H.

3.    Biomimikra

Biomimikra to technika kreatywności polegająca na czerpaniu inspiracji z rozwiązań występujących w naturze w celu rozwoju produktu.

4.    Analiza morfologiczna

Analiza morfologiczna poszukuje rozwiązań poprzez nowatorskie połączenia różnych elementów produktu/procesu/usługi.

5.    SCAMPER

Metoda SCAMPER to zbiór dziewięciu podpowiedzi pobudzających pomysły na przekształcenie dowolnego przedmiotu, usługi lub procesu w coś nowego

Amabile, T. M. 1988. A Model of Creativity and Innovation in Organizations. Research in Organizational Behavior, 10, 123-167.

Amabile, T. M. 1998. How to Kill Creativity. https://hbr.org/1998/09/how-to-kill-creativity#:~:text=By%20contrast%2C%20managers%20who%20kill,or%20even%20with%20harsh%20criticism.

Amabile, T.M. & Mueller, J.S. 2008. Studying Creativity, Its Processes, and Its Antecedents: An Exploration of the Componential Theory of Creativity. In Zhou, J. and Shalley, C.E., Eds., Handbook of Organizational Creativity, Lawrence Erlbaum Associates, New York, 33-64.

Banaji, S., Cranmer, S. & Perrotta, C. 2013. What’s stopping us? Barriers to creativity and innovation in schooling across Europe. https://www.researchgate.net/publication/292135472_What’s_stopping_us_Barriers_to_creativity_and_innovation_in_schooling_across_Europe

Cachia, R., Ferrari, A. & Punie, Y. 2009. Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching Literature review on Innovation and Creativity in E&T in the EU Member States (ICEAC). https://www.researchgate.net/publication/265996963_Innovation_and_Creativity_in_Education_and_Training_in_the_EU_Member_States_Fostering_Creative_Learning_and_Supporting_Innovative_Teaching_Literature_review_on_Innovation_and_Creativity_in_ET_in_the_E

Cambridge Assessment International Education. Innovation and creativity. Developing the Cambridge learner attributes, 53-74. https://www.cambridgeinternational.org/Images/417069-developing-the-cambridge-learner-attributes-guide.pdf

Duxbury, T. 2012. Creativity: Linking Theory and Practice for Entrepreneurs. Entrepreneurship in the 21st century. https://timreview.ca/article/594

Indeed 2021. The Importance of Creativity in Business. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/importance-of-creativity-in-business

Gray, A. 2016. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/.

James, K. & Drown, D. 2012. Organisation and Creativity: Trends in research, status of education and practice, agenda for the future. In M. Mumford (Ed.), Handbook of organisational creativity, San Diego, CA, 17-38. 

Lee, S. 2019. Creativity is the skill of the future—and it’s not just for creative teams. https://www.wework.com/ideas/professional-development/creativity-culture/creativity-for-teams#why-creativity-is-the-skill-of-the-future

Petrone, Peter. 2018. “Why Creativity is the Most Important Skill in the World.”

https://www.linkedin.com/business/learning/blog/top-skills-and-courses/why-creativity-is-the-most-important-skill-in-the-world.

Stollberger, J., West, M. A. & Sacramento, C. A. 2017. Group creativity in team and organizational innovation. In Paul B. Paulus, Bernard A. Nijstad, The Oxford Handbook of Group Creativity and Innovation. 2nd Ed. Oxford University Press. https://www.researchgate.net/publication/318877760_Group_creativity_in_team_and_organizational_innovation.  Solomon, Y. 6 Top Reasons Your Employees Are Not Creative at Work. https://www.inc.com/yoram-solomon/6-top-reasons-your-employees-are-not-creative-at-work.html.