Kreatywność i pionierstwo, jako część zarządzania innowacjami, ma kluczowe znaczenie dla wszystkich organizacji i firm, w których tworzenie i wykorzystywanie wiedzy jest częścią codziennej działalności. Kreatywność stanowi zdolność do wymyślania pomysłów, jak coś można zrobić inaczej, w połączeniu z umiejętnością projektowania szeroko rozumianych zmian. Pojęcie kreatywności obejmuje zdolność twórczego myślenia, elastyczność adaptacyjną skutkującą znajdowaniem kreatywnych, oryginalnych rozwiązań, które wykraczają poza przyjęte schematy. Wiele badań wskazuje, że instytucje europejskie „wynajdują koło na nowo” i powinny zwiększyć swoją kreatywność, aby być innowacyjne i konkurencyjne w środowisku badawczym. Jakość ludzi jest cechą wyróżniającą organizacje odnoszące sukcesy. Jest to powód, dla którego ostatnio pojawiły się takie dyscypliny zarządzania jak zarządzanie wiedzą.

Niniejszy poradnik innCREA stanowi drugi dorobek intelektualny projektu i został opracowany przy udziale wszystkich partnerów projektu. Poradnik innCREA odpowiadał na pytanie, jak wdrażać nowe techniki twórcze, takie jak diagnoza, analiza, dobór metod itp. w celu skutecznej i efektywnej pracy z uczniami indywidualnie i grupowo, a także w innych organizacjach, np. w firmach. Ponadto uwzględnił nowe techniki, które zostały opracowane w ramach projektu innCREA. Pozwoliło to na wdrożenie na uczelni dodatkowych programów uczących umiejętności miękkich, wymaganych na rynku pracy. Na podstawie doświadczeń zdobytych w biznesie, opracowana metodologia innCREA będzie miała wielorakie
zastosowanie, ponieważ może być łatwo wdrożona na uczelniach, w firmach i innych
instytucjach, które wymagają od swoich pracowników kreatywnej pracy.

Metodologia innCREA jest skierowana nie tylko do wydziałów uniwersyteckich, ale także do MŚP, organizacji badawczo-rozwojowych, instytutów szkolenia zawodowego, stowarzyszeń biznesowych i innych zainteresowanych stron.

Wytyczne innCREA są skierowane do pracowników akademickich i wykładowców, a także osób, które nie posiadają ogólnej wiedzy na temat wieloaspektowych elementów kreatywności i pionierstwa jako części zarządzania innowacjami, ale chcą lub muszą wiedzieć więcej na ten temat. Dlatego też wytyczne innCREA skierowane są również do studentów lub uczestników szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego, którzy mogą wykorzystać je jako przewodnik po przedmiotach związanych z zarządzaniem kreatywnością i pionierstwem. Konsultanci biznesowi mogą chcieć wykorzystać go jako dodatkowe narzędzie wspierające ich klientów lub dające im ogólne zrozumienie kreatywności i pionierstwa jako części zagadnień związanych z zarządzaniem innowacjami. Wytyczne innCREA podzielone są na pięć odrębnych części. Po pierwsze, Wprowadzenie, a następnie Narzędzie do Audytu Kreatywności. Narzędzie do audytu innCREA określa poziomy kreatywności, które są związane z rodzajami umiejętności kreatywnych wykorzystywanych w środowisku pracy, z podziałem na te wykorzystywane przez osoby indywidualne, przez zespoły pracujące wspólnie nad znalezieniem rozwiązań,
przez liderów w ich rolach przywódczych oraz te wykorzystywane w całej organizacji. Ponieważ każda rola, praca samodzielna, praca w zespole, przewodzenie zespołowi, bycie częścią większej organizacji, ma specyficzne cechy, oceny skupiają się na umiejętnościach miękkich najbardziej potrzebnych dla każdej roli/poziomu osobno.

Narzędzie do audytu innCREA jest przeznaczone do stosowania w połączeniu z kursami awaryjnymi innCREA i indywidualnymi ćwiczeniami kreatywności. Narzędzie audytu może być wykorzystywane w różnych kontekstach, takich jak onboarding, budowanie zespołu, dni warsztatowe dla pracowników lub po prostu jako narzędzie, które jest dostarczane jako opcjonalne działanie dla pracowników, którzy mogą zdecydować się na samodzielne wykorzystanie w celu wzmocnienia ich własnych zdolności w zakresie umiejętności miękkich. Obejmuje on ocenę i interpretację wyników. Po wypełnieniu przez respondenta kwestionariusza, system podaje wynik na podstawie udzielonych odpowiedzi. Wynik ten mierzy aktualną wiedzę o kreatywności na poziomie, na którym podjęto audyt. Narzędzie audytu może być wykorzystywane okresowo do mierzenia postępów, a techniki oferują elastyczność pozwalającą na wielokrotne stosowanie poprzez zmianę tematów oraz zwiększanie złożoności i trudności. Wytyczne innCREA zawierają również opis kursów rozwijających kreatywność, w podziale na poziom indywidualny, zespołowy, organizacji i przywództwa.

Kolejna część innCREA, analizuje badania przeprowadzone przez partnerów projektu. Ustrukturyzowane wywiady pogłębione zostały przeprowadzone przez każdego z partnerów z wykładowcami uczelni lub pracodawcami. Celem tych działań było opracowanie nowych standardów technik kreatywności. Każdy wywiad składał się z opisu głównego celu techniki i tego, w jakich sytuacjach jest ona przydatna; krok po kroku, jak stosuje się daną technikę;
warunków wstępnych skutecznego zastosowania techniki; oraz sytuacji, w których technika została zastosowana i osiągniętych rezultatów. Następnie każdy z partnerów przeanalizował i udokumentował wyniki z wywiadów w raportach z wywiadów pogłębionych.

Można stwierdzić, że Kurs innCREA oferuje konkretne sposoby pomiaru i rozwoju kreatywności i umiejętności miękkich. Kurs innCREA zapewni sposób na konkretny pomiar poziomów kreatywności indywidualnej, zespołowej, przywódczej i organizacyjnej.