Praktyczne wskazówki dotyczące oceny kreatywności za pomocą narzędzi innCrea

Kreatywność – zdolność do zadawania pytań, jak coś można zrobić inaczej, lepiej, połączona z umiejętnością projektowania szeroko rozumianych zmian. Jest to zdolność twórczego myślenia, elastyczność adaptacyjna skutkująca znajdowaniem kreatywnych, oryginalnych rozwiązań, wykraczających poza przyjęte schematy.

4.1 Przygotowanie do oceny

Narzędzie audytu innCREA jest przeznaczone do stosowania w połączeniu z kursami zderzeniowymi innCREA i indywidualnymi ćwiczeniami kreatywności.

 • Aby uzyskać jak najwięcej korzyści z oceny, narzędzie audytu powinno być stosowane przed lub na początku kursu zderzeniowego lub przed wypróbowaniem któregokolwiek z ćwiczeń kreatywności innCREA.
 • Wyniki narzędzia audytu dadzą sugestie dotyczące ćwiczeń, które będą najbardziej efektywne dla rozwoju umiejętności miękkich kreatywności w oparciu o aktualnie oceniany poziom kreatywności użytkowników narzędzia audytu.

Pomocne może być podzielenie się z audytorami definicją kreatywności innCREA przed przystąpieniem do audytu, tak aby mieli oni lepsze poczucie tego, co jest mierzone. Projekt innCREA definiuje kreatywność w następujący sposób:

 • Użytkownicy narzędzia do audytu mogą wybrać do sprawdzenia własną kreatywność w rolach indywidualnych, zespołowych, przywódczych lub organizacyjnych. Przed przystąpieniem do oceny użytkownicy narzędzia audytowego powinni zostać poinstruowani lub będą musieli wybrać, który z czterech rodzajów kreatywności (indywidualny, zespołowy, przywódczy lub organizacyjny) chcą ocenić.
 • Narzędzie audytu może być wykorzystywane indywidualnie w biurach na komputerach lub w inteligentnych klasach lub innych obiektach z urządzeniami podłączonymi do internetu.

Zaprojektowane przede wszystkim jako narzędzie dydaktyczne w połączeniu z ćwiczeniami kreatywności innCREA w ramach kursu awaryjnego innCREA lub włączone do programu studiów wyższych, narzędzie do audytu jest swobodnie dostępne w sieci dla każdego.

Narzędzie do audytu innCREA jest dostępne online na stronie https://www.inn-crea.eu/audit-creativity. Wskazane jest, aby do testu przystąpić w czasie i miejscu sprzyjającym skupieniu i poświęceniu niepodzielnej uwagi przez okres do 15 minut.

4.1.1 Assessment in Higher Education Institutions: Institution and Staff

4.1.2 Assessment in Higher Education Institutions: Students

4.1.3 Assessment in Business: Work Environment

4.2 Przeprowadzanie ocen

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użytkownicy narzędzia audytu innCREA powinni odpowiadać na każde pytanie najlepiej jak potrafią i jak najszczerzej. Wyniki są dostępne natychmiast po zakończeniu audytu, a system punktowy służy do oceny aktualnego poziomu kreatywności danej osoby na danym poziomie. Oprócz wyniku, użytkownicy narzędzia audytu otrzymają sugestie, ile ćwiczeń innCREA powinni wypróbować, aby rozwinąć swoje umiejętności miękkie w zakresie kreatywności w oparciu o ich aktualnie ocenione zdolności.

4.2.1 Higher Education Institutions: Institution and Staff

4.2.2 Higher Education Institutions: Students

4.2.3 Business and Work Based Environment

4.3 Analysis of the Results and Selection of Short Courses to Increase Creativity

Na koniec audytu użytkownicy zobaczą swój wynik oraz listę przedziałów punktowych. Umiejętności są oceniane przez punkty przyznawane za odpowiedzi. Wyższe wyniki wskazują na wyższy poziom kreatywności. Na podstawie wyniku użytkownicy audytu otrzymają sugestie, aby wypróbować jedno lub więcej ćwiczeń na kreatywność, które są zawarte w programie szkoleniowym innCREA.

Liczba ćwiczeń, do których wypróbowania zostanie zachęcona dana osoba, będzie odpowiadać jej aktualnemu poziomowi kreatywności określonemu przez narzędzie audytu. Osoba z niższym wynikiem otrzyma zalecenie wykonania większej liczby ćwiczeń niż osoba z wyższym wynikiem.

Poszczególne ćwiczenia na kreatywność zostały uszeregowane według stopnia trudności. Zaleca się, aby osoby o niższych wynikach spróbowały bardziej przystępnych ćwiczeń o niższej randze, a przed podjęciem próby ćwiczeń trudniejszych.

4.3.1 Higher Education Institutions: Institution and Employees

4.3.2 Higher Education Institutions: Students

4.3.3 Business and work environment

4.4. Prowadzenie krótkich kursów zwiększających kreatywność

Kursy zderzeniowe innCREA zostały zaprojektowane tak, aby w sposób efektywny czasowo wprowadzić studentów do ćwiczeń kreatywności, które mogą wzmocnić ich umiejętności miękkie, a tym samym pomóc im rozwinąć się w wartościowych pracowników i członków zespołu.

 • Ćwiczenia mogą być również nauczane lub wykorzystywane indywidualnie.
 • Ćwiczenia innCREA mogą być modyfikowane do wykorzystania na dowolnym kierunku studiów.
 • Na wykonanie każdego z ćwiczeń można przeznaczyć więcej czasu.
 • Ćwiczenia mogą być wielokrotnie wykorzystywane w programie studiów wyższych oraz w życiu zawodowym.

Na kursach innCREA kursanci nauczą się:

 • dlaczego umiejętności miękkie są ważne dla ich obecnej i przyszłej kariery.
 • które umiejętności miękkie są najważniejsze dla kreatywności indywidualnej, zespołowej, przywódczej czy organizacyjnej.
 • pięć ćwiczeń wybranych ze względu na ich skuteczność we wzmacnianiu najważniejszych umiejętności miękkich.

Przygotowując się do kursu zderzeniowego lub nauczania ćwiczeń kreatywności innCREA, rozważ czynniki sukcesu w zachęcaniu do kreatywności z wywiadów innCREA. Te czynniki sukcesu mogą być wykorzystane jako wskazówki do zwiększenia skuteczności nauczania kursów i ćwiczeń innCREA.

Stwórz sprzyjającą przestrzeń:

 • Utrzymuj pozytywny nastrój i luźną atmosferę w grupie.
 • Fizyczna przestrzeń powinna odpowiadać ćwiczeniu.
 • Konieczne jest stworzenie atmosfery, która pozwoli na twórcze podejście do problemu i zmotywuje uczestników do nowego spojrzenia na możliwości jego rozwiązania.
 • Stworzenie warunków pracy umożliwiających samodzielne myślenie, wykorzystanie wiedzy, doświadczenia w realizacji celów.
 • Tworzenie klimatu i kultury organizacyjnej sprzyjającej poszukiwaniu rozwiązań, dociekaniu, podejmowaniu inicjatywy.
 • Ćwiczenia mogą być często przeprowadzane za pomocą telefonu i wideokonferencji. Jest to szczególnie przydatne, gdy niemożliwe jest osobiste spotkanie, jak miało to miejsce podczas części pandemii COVID-19.

Zastanów się, jak i dlaczego zbiera się zespół:

 • Praca w zespole, np. nad projektem, może umożliwić szybsze osiąganie wyników i skuteczniejsze wykrywanie pojawiających się błędów, braków czy niespójności.
 • Korzyści płyną z efektu synergii, ponieważ w grupie jest więcej wiedzy i doświadczenia.
 • Niektóre ćwiczenia sprawdzają się lepiej przy mniejszej lub większej liczbie uczestników.
 • Włączenie elementów gry do procesu budowania zespołu może znacznie poprawić kreatywność i innowacyjność.
 • Zapewnienie zróżnicowanych punktów widzenia poprzez angażowanie członków zespołu pełniących różne funkcje w organizacji.

Przygotuj uczestników do osiągnięcia sukcesu:

 • Niezależnie od zastosowanej techniki, uczestnicy grupy muszą dobrze zrozumieć problem, który ma być rozwiązany.
 • Zbierz jak najwięcej informacji.
 • Zbierz jak najwięcej pomysłów.
 • Angażujące pomoce wizualne wspierające codzienną pracę mogą pomóc wszystkim członkom zespołu w łatwej identyfikacji koncepcji i pomysłów.
 • Techniki stosowane do rozwiązywania konkretnych potrzeb i problemów są dostosowane do konkretnej sytuacji, oraz zespołu rozwiązującego problem daną techniką.
 • Kreatywność i pionierskie umiejętności pracowników i studentów powinny być systematycznie i stale rozwijane.

Zachęcaj do nieoceniającego procesu ideacji:

 • Nigdy nie próbuj klasyfikować pomysłu jako niemądrego lub niewłaściwego.
 • Bądźcie świadomi, że nawet absurdalne pomysły mogą być wartościowe. Poszczególne osoby i członkowie grupy powinni szukać pomysłów jak najbardziej oryginalnych. Wszyscy powinni zachęcać się wzajemnie do rozwijania pomysłów i tworzenia nowych kombinacji lub rozwinięć pomysłów.
 • Każda osoba w grupie powinna mieć możliwość przedstawienia swojego pomysłu na rozwiązanie danego problemu bez obawy, że pomysł zostanie negatywnie oceniony lub odrzucony.
 • Prowokowanie odwrotnego myślenia może być wielkim atutem w procesie rozwiązywania problemów.
 • Uczestnicy muszą mieć zdolność i cierpliwość do słuchania pomysłów i argumentów innych członków grupy.
 • Lekceważenie osób niedoświadczonych, negacja pomysłów, brak wyobraźni to elementy, które obniżają skuteczność technik kreatywności.
 • Otwarta dyskusja grupowa może być prowadzona przez uczestników.

Włączenie czasu na refleksję, analizę i syntezę:

 • Jeśli to możliwe, na osobnej sesji posegreguj najistotniejsze pomysły (inne można zachować jako cenne źródło informacji dla przyszłych sesji).
 • Motywuj wszystkich członków grupy do kreatywnego myślenia i poszukiwania rozwiązań z wykorzystaniem zgłoszonych pomysłów.
 • Czasami, aby analiza była naprawdę przydatna, trzeba do niej wrócić, aby ją ponownie ocenić i powtórzyć czynność.

4.4.1 Higher education institutions – institution and staff

4.4.2 Institutions of Higher Education: Students

4.4.3 Business and work environment

4.5 Wnioski z oceny i przeprowadzenia kursów

Narzędzie do audytu innCREA i crash courses oferują konkretne sposoby mierzenia i rozwijania miękkich umiejętności kreatywności.

 • Po przejściu jednego lub kilku kursów awaryjnych uczestnicy mogą ponownie sprawdzić swoją kreatywność, aby zmierzyć zyski. Ponieważ każdy crash course oferuje trzygodzinne wprowadzenie do pięciu technik kreatywności, wyniki mogą nie pokazać poprawy tak szybko. Idealnie byłoby przeprowadzić audyt po dłuższym okresie bardziej znaczącego zaangażowania w ćwiczenia rozwijające kreatywność.
 • Zastosowanie narzędzia audytu innCREA da możliwość konkretnego zmierzenia poziomu kreatywności indywidualnej, zespołowej, przywódczej i organizacyjnej.
 • Na kursach zderzeniowych studenci lepiej poznają znaczenie rozwijania kreatywności i umiejętności miękkich dla wsparcia ich przyszłej kariery.
 • Studenci zostaną wprowadzeni do technik kreatywności w kursach krakingu, które mogą wielokrotnie wykorzystywać w innych kontekstach, aby rozwijać własne zdolności i oferować te umiejętności obecnym i przyszłym pracodawcom.