Този въпросник е предназначен за ръководители на екипи или мениджъри, които работят с екип.

Въпросникът ще бъде от полза и при неформалните лидери или при всяко лице, което ръководи екип. Моля, отбележете отговорите, които най-много ви съответстват. Целият одит на екипната сфера на креативност ще отнеме до 10 минути. След това ще бъдете помолени да направите някои упражнения, които могат да повишат креативните ви умения.mКолкото повече точки получите, толкова по-висока е креативността на екипа.